Aposel 28

1Maŋ fidian itaot loŋ na misida gug nui an yaŋan Molta dubol go maloŋ. 2Nui an san tamolpein maŋ lo uyanan mok a. Ui idug abaŋ madid tag yai dutuni panamag, tinima isue ya. 3Agog Pol ai itueg yai fo idiri wo igane dugo, mot ta yai inani guguleg ilasag Pol banin te iratig banin ipulŋani a. 4Nui an san tamolpein Pol banin te mot iyuk dugo dileg, sed nug durupei, “Tag tamol en tamol ifu dumat da. Iŋ beig lo ta imat na gug, naon panek san tubud gamu naon ipani da.” 5Gug Pol mot an ikupari yaug yai lo idu ya. Mot an Pol tinin ta igane saian man tia ya. 6Agog fidian dutur an Pol tinin isusanip yau idup imat dop dile wak dubol go tinid digane se ya. Ak man saen milaen mok mel ta ilasa dop dile wak dubol gug, mel ta ilasa man tia tag, kankan dibilisag dubol, “En man tubud ta boi.” 7Aben mumado yan giraŋen na man tamol ta yaŋan Pablius iŋ nui an san gurman ak iŋsan tan atna yen. Iŋ maŋ lo uyanan a. Agog iŋiliamag nal utol atna kagin ipanamag ida mumado se ya. 8Pablius taman man ifuruk da, agod tinin wananan tubun kasik go yen da. Ago tag Pol iŋsan galuŋ lo iladug Anut igudanig, banin tinin fo igane yan subam ibisei a. 9Tamolpein fidian mel ilasa yan duloŋ tag, subam adi nui lo yan fidian dupalug iginiaig uyadi. 10Iŋ melmel wei kasik maŋ dupanama ya. Agog miyawai san saen dugo weiŋ mabi san biabi wog lo didiri a. 11Kalam utol atna mumado dugo Aleksandria sad wog ta ŋudun fo tubud urarum nug tein, ta yaŋan Kastor, neinta yaŋan Poluks dubol dak sad mitilaed yen dak fo misidag mau a. Wog an madid saen lo nui an lo yen. 12Agog maug, taun yaŋan Sairakyus na milasag, nal utol mumado se ya. 13Taun an mubiseig miyawaig, panu ta yaŋan Regium na madu ya. Maen mumasag tidom lom mi karag fun iganeg ipalu dugo, nal uraru lo mi panu yaŋan Putioli dubol dak lo milasa ya. 14Agog atna ilo rumok adi aenkadi meil go dida ubou kisaek mumado wo dusumianama ya. Ago tag dida mumado gug Rom na mau a. 15Ilo rumok adi Rom na yan yaŋama duloŋ go Apias Didaeŋ Aben geg an diliama wo dupalu ya. Ago dugo aenta Lou Ab Utol geg an dam diliama wo dupalu ya. Saen Pol ilo rumok adi yil go Anut ilo uyan ru ipanig, iŋsen dam sen dabai ipani a. 16Saen maŋ Rom na milasa man, Pol iŋsen kisaek mi, yu tamol kisaek ititianip ida dumado wo dubol a. 17Murnag nal utol itout go Juda atna dumado dan sad gurman dutumani wo Pol ru iganeg sad na yau. Saen dupalug dutumani dugo irupidai, “O teig taog, ŋai bo idsad tamolpein, tamol kagin id tubud baged dupanad an kisaek ta ŋigane saian man tia ak gug, Jerusalem na dibiag go subanek diginiag a. Agog Rom banid lo diginiag a. 18Iŋ ŋai dusumianag ak man mel ta ŋigane saian ak niŋen o ŋamat san dile man tia ya. Ago yak niŋen o dupasag o dubol a. 19Ak man Juda adi iŋ an dumoi tag, ŋai dabai nam Kaisa ŋaisag kot iloŋ o ŋabol. Gug ŋai Juda tamolpein mel digane saian ak niŋen o Kaisa naon na ŋabol san ta amag da man tia ya. 20Ago yak niŋen o ŋai aŋ da tiŋiŋeŋ o ŋigiaŋ a. Ŋai tamol a Isrel tamolpein niŋen o tinid digane dan ilog lo rumok an lo gamu ŋai sein ag da ŋumado da.” 21Agog iŋ durupei, “Maŋ Judea na oŋ niŋe wo girek ta miŋane man tia ya. Agod Juda taidam dupalup oŋ niŋe wo ru ta dubol saian dop maloŋ man tia ya. 22Ak man biatitek en niŋen o oŋane ilo sou miŋane maloŋ o iloma tubun mi ibol da. Man dugo, maŋ maloŋ ak, tamolpein aben fidian lo dumado dan biatitek emaiak niŋen o ru saian mi dubol da.” 23Ago tag Pol dida nal diganeg tamolpein wei kasik mok saen an aben Pol imado dak ate dilasa ya. Agog Anut san kagin panek san ru tidomi fun iganeg yaug, tidom idug naod na ifulale pidinai se ya. Iŋ Moses san kubiaeŋ, agod profet sad girek lo dam ru boi sensen ak iŋal go, Jesus ilod lo rumok anen ru irupidai se ya. 24Aenta iŋsan ru an duloŋ go ilod lo rumok a, ago dugo aenta man ilod ta rumok na ya. 25Ago tag fidian ru naon sensen dubol se man ab dibisei a. Gug diau o dugo Pol ru wadan en ibol, “Urgun profet Aisaia awan lo rumok geig aŋ tubum bagem ibol igo irupidai, 26‘Waup, tamolpein en igo rupidai: Saen aŋ ru aloŋ man, ka aloŋ oŋ se ya, ak man san fun ta aŋane na ya, agod saen abaŋ ale man, malami ka yau oŋ se ya, ak man ilom ta itarpasi na ya. 27Man dugo, tamolpein en sad bubedi dabai geig dilasa ya, iŋ kududodi ta duloŋ uyan na ya, agod maladi ikilakil pasi a. Tia tap, maladi nam iŋ ka abaŋ dile wak, kududodi nam ka duloŋ ak, agod ilodi nam maŋau ka diŋane wa. Ago dop an lo ilod ibilisa dop didaŋsap ŋaisag na dupalu dop ŋukubuniai a.’” 28“Ago yak niŋen o aŋ aloŋ. Anut iŋsan patu pasek san ru iganeg tamolpein Juda tia yan sad na yau da. Iŋ ru an duloŋ pe niŋen o kududod dugure wa!” 29[Saen Pol ru an ibol go itout an Juda iŋsed iŋsed mi nug dupeig dufurak go diau a.] 30Anaŋar uraru Pol sen ab ta idad go lo imado se ya. Ab an lo imado dugo tamolpein fidian dile wo dupalu se yan ilo uyan lo iŋal dugo imado se ya. 31Iŋ Anut san kagin panek niŋen o ru ifulale dugo, Tubun en Jesus niŋen o tamolpein maŋau ipiteŋanai se ya. Ru fidian ta yabituani man tia ya. Agod Rom gabman an niŋen o ta ipadau na ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\