Aposel 3:25

25Aŋ man profet adi an sad malad kubuladi, an lo promis a Anut profet an sad awad lo ibol an, agod kontrak a aŋanem tubum bagem ipidinai an san nuŋon dam aŋanemi a. Anut ru en wagam Abraham irupeig ibol, ‘Oŋane mala kubulan lo tan en san tamolpein fidian bar diŋane wa.’

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More