Kolosi 1:16

16Man dugo, Nanun banin log Anut mel fidian idirig dilasag dien da. Mel a kumaen panu lo yen dan, tan na dam yen dan, mel a malad nam teil san, agod mel a malad nam tile san tia yan dam fidian idiri a. Mel a malad nam tile san tia man, eŋel adi, tubud adi, tan keit tuon adi, agod ur naon funfun dabai amad da ya. Awo, rumok, Anut iŋ Nanun banin lo mel fidian idiri a, agod iŋ niŋen o mel an idiri a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More