Kolosi 1:24

24Ŋai madai, agod muruan a aŋ niŋemi wo ŋisini se yan niŋen o uyag isusa da, agod ŋai tinig madai dupani dan lo, Kristus tinin madai dupani amaiak san wadan ŋigane itout a. Kristus tinin man iŋanen midaeŋ, agod midaeŋ an ŋibinawai wo, ilo uyan lo muruan an fidian ŋisini da.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More