Kolosi 1:6

6Tan fidian lo bilaluŋ uyan en iganeg nuŋon ifu da, agod ru en ifufurak go panu panu lo yau da. Nek ago mi, aŋ luluŋam lo kagin naon kisaek an mi yen da, saen imug mi aŋ ru an aloŋ go, Anut san ilo panek an aloŋ fufeig ipalug gamu en, ru an ifufurak go tamolpein wei mi sad na yau dugo nuŋon ifu da.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More