Galesia 3:20

20Aria, ŋai titiŋae tamol ta niŋen o ŋabol da, amaiak niŋen o ru faŋan en ŋaisag ru ilon lo yen da. Moses san kubiaeŋ man Anut san promis a Abraham ipani an idaisuda san tia ya, man dugo, tamol ta banin, eŋel adi sad banid da kubiaeŋ an diabig, aria, kubiaeŋ an urat isini a. Ak gug Anut iŋsen kisaek mi promis igane ya, an niŋen o mel a Anut iŋsen kisaek mi iganei dan, mel an titiŋae tamol dadi dutumanig diganei dan iriŋani a. Fun amaiak niŋen o Anut san promis man mel malan te ya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More