Galesia 4:17

17Teid sewak adi a wagam niŋedi wo ŋurupaiaŋ an iŋ aŋ tubun mi dipitianaŋ na ya. Ak gug iŋ ilo sou uyan ak lo ago digane man tia ya. Tia, iŋ maŋsama na aŋ naom diabiani wo ilod ibol da. Iŋ ilod igo igire ya, aŋ iŋaned ar lo asadu dop lo aŋ iŋ mi apitianai a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More