Galesia 4:2

2Nal a taman ipate pani an gamugo ilasa dop, iŋ tamolpein paed na imado wa, nanuk an taman iŋ tamolpein ipilianaig an lo iŋ nek ibol titianek tamol adi igo woŋ nanuk an kagin dupani wa. Taman iŋ titianek adi dida iŋaned waged lo mi nanuk an imado se ya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More