Hibru 1

1Wagam na mok profet adi awad lo Anut id tubud baged ru irupidai se ya, saen wei mi agod dal sensen lo iŋ ago igane ya. 2Gug gamu nal wadan en lo man iŋsinan Nanun awan lo irupaiad a. Iŋsen lo mok Anut mel fidian igane ya, agod Anut sen iŋ murnap mel an fidian taman imado wo ipiliani a. 3Iŋsen iŋ Anut san lilaman iŋ lo yen dan isapudadeg Anut san girager tubun an kuai te ikubiai tile ya. Iŋsan bunun an nek Anut sinan bunun mok igo ya. Agod iŋsinan ru dabai an nam mel fidian igane ilasag yen yau da. Iŋ tamolpein sad aupasek isuas yau san dal ikubuneg itout a, ago gug iŋ kumaen panu lo Anut lak na yak iŋanen banin won ak lo imasig imado ya. 4Anut yaŋak Nanun ipani an uyanan mok a. Yaŋak an eŋel adi sad yaŋak dam iriŋani a. Nek ago mi Anut Nanun ipilianig dabai tubun eŋel sad dabai iriŋanai ak ipani a. 5Anut eŋel ta irupeig ibol, “Oŋ ŋaineg nanug, agod gamu ŋai oŋane tama.” Iŋ ta ago ibol na ya. Agod fon eŋel ta niŋen ago ibol, “Ŋai iŋsan taman ŋumado dop iŋ ŋaisag nanuk imado wa.” An dam ta ibol na ya. 6Gug saen Anut Nanun matu an iganeg tan na ipalu an niŋen o ago ibol, “Anut san eŋel adi fidian iŋ niŋen o ubou an dile wa.” 7Aria, eŋel adi sed niŋedi wo man Anut ibol, “Anut iŋanen eŋel adi man tim igo woŋ a, iŋanen urat pinein adi man yai balen imasa dak igo woŋ a.” 8Ak man Nanun niŋen o ago ibol, “O Anut, oŋsa Kiŋ san kalik an pempem yen yau san a. Agod Kiŋ san makud bani lo wabi dan an kagin itaot san makud igo woŋ a. 9Oŋ kagin itaot ak niŋen o mi umat da, agod kagin saian ak umoi geig da. Fun amaiak niŋen o Anut, iŋ oŋane Anut, oŋane tura murou sad malan te iginio ya, agod yousai san gureŋ an oŋ tini fo ikulmaek idu ya.” 10Anut Nanun irupei dag ibol, “O Tubun en, fun lo mok oŋ tan en san kadaŋ guni a, mel fidian lak na yan dam oŋse bani lo diri a. 11Mel an fidian dideg diau a, gug oŋ man mado wa, iŋ yamel wagam ak itout yau igo woŋ a. 12Oŋ nek ibol yamel dululumip diabi yau ak igo woŋ mel fidian lak na yan, tan en lo dam ago gane wa. Nek ibol yamel wagam ak dupasip foun ak digane dak igo woŋ, oŋ mel fidian bilisap foun ak dilasa wa. Gug oŋ man igo pempem mado wa, oŋsa anaŋar itout san tia ya.” 13En dugo, Anut eŋel ta irupeig ago ibol, “Oŋ ŋaisag aben malan te yak ate mado dop ŋai oŋane ager adi ŋidiraip paen na dumado wa,” Anut ru ta ago ibol man tia ya. 14Eŋel adi an enso mel ta i? Iŋ man ur, amaiak Anut idinaig tamolpein a patud ipasi san amaiak dibinawai o dudu ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\