Hibru 13

1Aŋ kisaek kisaek pempem teim taom igo woŋ nug niŋen o amat a. 2Aŋ tamolpein asau ak aŋal aŋsam ab lo apalu san ta ilom iŋaoŋ na wa. Man dugo, wagam tamolpein ta kagin an digane dan lo eŋel iŋsad ab lo kagin dupidinai uyanan gug ta duloŋ na ya. 3Aŋ ilo rumok tamolpein a, subanek lo dumado dan ilom isou dop amado wa, nek ibol aŋ dam dadi subanek ab lo amado dak igo woŋ a. Tamolpein a aenta saian dupidinai dan, an dam ilom isou wa, nek ibol aŋsem iŋsad muruan asini dak igo woŋ ago abinawai a. 4Nug iwon ŋanek luluŋam lo man gun ilasa wa, nug iwon ŋanek san badim an nun aman tia wa. Man dugo, Anut jeit adi iŋ talpein a nug iwon ŋanek malan dusue dam bitinaek lo idirai a. 5Aŋanem tureŋ lo moni niŋen o yaes ta ifunaŋ na wa. Aŋ mel dugon am da yan, nek an idaisuda yak igo ilom isou wa. Man dugo, Anut wagam ago ibol, “Oŋ tini gane panag tap, ŋai oŋ patug ta ŋupano na wa, agod oŋ ŋibisawo san tia wa.” 6Fun amaiak niŋen o, ru e id tabol ilasa den man ru rumok a, “Tubun en man ŋaisag binawek, an niŋen o mel ta wo ŋai ta ŋarer na wa. Dugo, tamol ta mel ta lo dam ŋai ifunag san idaisuda yak i?” 7Aŋanem gurman Anut anen ru durupaiaŋ na yan ilom isou. Iŋsad kagin naok naok san nuŋon uyanan kuai isi a, an mi ilom isou wa. Agod iŋsad ilo rumok aŋ dam aŋanep abi wa. 8Jesus Kristus ta ibiliso ibilila na wa. Tia, wagam mi, gamu en, agod pempem mi dam nek ago mi imado yau a. 9Piteŋanek funfun a, agod piteŋanek naon sen ak san dam lo aŋ ilom iŋane dop adeg au banau, an amoi. Mel ta ilod dabai ipani san man Anut anen ilo panek mi a. Id anaŋ dugon tani san ru kubiaeŋ funfun lo bubed dabai ipanad san tia ya, agod tamolpein a anaŋ san geg duri dupani dan, iŋ dam ibinawai san man tia ya. 10Id ilo rumok tamolpein alta amad da ya, an fo man talpein a Juda sad ubou ab lo urat digane dan, anaŋ diŋanep diani san man Anut kob ta ipidinai na ya. 11Man dugo, nek ibol mel mudan san dar pris gurman banin lo iŋaneg aupasek isuas yau o galuŋ Gun Di, Gun Mok ak lo iladu yau a, ago gug iŋanen tinin panu patun fo dumari igo woŋ, 12nek ago mi Jesus dam, iŋsinanen dar nam tamolpein gun idirai dilasa wo panu san dalawan patun fo madai ile ya. 13Amaiak niŋen o id dam panu en tibiseip kuai te tilasap misilanek iŋ isini an id dam tisini wa. 14Man dugo, tan en lo man id panu ta saen milaen mok yen dak tile man tia ya, an niŋen o id panu a pempem yen amaiak abaŋ an tile dop tumado da. 15Amaiak niŋen o Jesus lo, id pempem Anut per tupani wa, an idsad yai ganek Anut tupani dak igo ya. An man awad a iŋsan yaŋan niŋen o tabol ilasa dan san nuŋon rumok ak mi a. 16Aŋ kulob uyan uyan a agane dan, agod tamolpein aenta abinawai o ilom ta iŋaoŋ na wa. Man ata wo, yai ganek naok ago yak Anut niŋen o imat mok da. 17Aŋanem gurman awad paen na amado dop iŋ dubol ago agane. Iŋ aŋ ŋutumi kagin dupani da, ago dop murnap Anut iŋ urat dugon digane an naon sumiaek lo idiraip nuŋon ile iloŋ a. Aŋ iŋ awad paen na amado tap man, iŋ yousai lo mi urat digane wa. Kabelan aŋ muruan apidinai banau, man dugo, an ta ibinawaŋ na wa. 18Aŋ maŋ niŋema wo Bai Anut agudani wa. Man ata wo, maŋ mukubiani dak maŋanem ilo girek an Anut malan lo itaot a, agod mel fidian lo kagin uyanan ak mi migane wak ago iloma lo yen da. 19Ŋai aŋ tubun mi ago agane wo ŋususuŋanaŋ da, an lo Anut ririan ŋai idinag pe aŋsam na ŋupalu da wa. 20Aria, maror san Anut amaiak, kontrak pempem san an san dar lo, bilelek sad titianek malan te yan, Jesus idsad Tubun en, mateŋ lo ifufunig yabisa da yan, 21yu san biouŋ uyan uyan ak urat lo dabai ipanaŋ san an fidian ipanaŋ a, an lo na iŋanen ilobol agane itaot a. Ago dop mel dugon iŋsan malan lo ilo uyan ipani dan aŋ ilom lo igane ilasa wa. An man Jesus Kristus san dabai lo igane ilasa wa, iŋanen yaŋan dam id pempem tabisa wa. 22Teig taog, tok abol pe amado dop kududom agurep ru kagin en aloŋ uyan o ŋusumianaŋ da, man dugo, ru en katukan mi ŋigire ya. 23Id teid Timoti subanek lo dupasi amaiak da aloŋ o ŋabol da. An niŋen o iŋ ipalu kisaek dop man ŋiŋanep da mupalup miliaŋ a. 24Maŋanema ilo uyan ru aŋanem gurman adi, ilo rumok adi aenta dam arupidai dop duloŋ a. Ago dugo tamol ensauta Itali na dupalu yan, dam iŋaned ilo uyan ru aŋsam na digane ipalu ya. 25Bai Anut anen ilo panek aŋ da pempem amado wa. Rumok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\