Jems 5:12

12Ak man, ŋai teig muroug, mel tubun geig man igo, aŋ Anut yaŋan lo boi, ta tan yaŋan lo boi, ta mel gidad gidad ta boi lo siŋanem ru dabai ta apani na wa. Aŋsam awok man nek mel nuŋon niŋen o gup awok abol a, ago dop tia man nek tia mok abol a. Kabelan Anut aŋ ibitianaŋ dop muruan ipanaŋ banau.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More