Jems 5:6

6Aŋ tamolpein uyadi ak bitinaek lo adirai dak muruan apidinai dop kadi dam afu dumat da, man dugo, iŋ dabai ad tia yan lo aŋsam dabai an diabiani san tia ya. Ago yak niŋen o muruan tubun ak aŋsam na ilasa wan niŋen o asasai dop atata wa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More