Jon 17:12

12Saen ŋai dida mumado se man, oŋsa dabai panag an lo mi kaginad ŋigane na ya. Dumui igo woŋ ŋai iŋ ŋibalgiranai na yan lo, ta kisaek ideg yau man tia ya. Gug tamol a pitiŋinek san iŋ mi ideg yau a. Iŋ ru ta oŋane buk lo yen dan nuŋon ilasa wo ideg yau a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More