Jon 8

1Agog Jesus imasag, Did Oliv fo isida yau a. 2Tidom lom mok iŋ imul fon tempel lo yau dugo, doup tubun ante dumado yan dupalug dulubani a. Ago tag iŋ imasig Anut san ru ipiteŋanai a. 3Ago dugo kubiaeŋ tamol iŋ Farisi adi dida, pein ta jeit kagin igane dugo dile tag diabig, diŋane dupalu ya. Agog malak malak titiŋaem dugunig ago itur dugo, Jesus dusumianig dubol, 4“Girek maŋau, pein en iwon anda ak gug, tamol sen ak da jeit diabi dugo meil a. 5Aria uloŋ, Moses san kubiaeŋ lo, ru kagin dabai ak igo irupaiad a, pein ta kagin ago igane tap pat nam afuni imat a. Oŋ an niŋen o dugo ubol ak i?” 6Gug an man sen kawan iŋ dukubianip, ru sukurun ta ibol saian dop, ate dusubani wo ago digane ya. Gug Jesus itakoksig, banin kikoun nam tan aten fufo igire ya. 7Iŋ afon mi dusumiani oŋ tag, ifotsag igo ibol irupudai, “Aŋ luluŋam lo enti aupasek aman tia yan, iŋ malan imug pe pat iŋanep, pein en tinin fufo ibal a.” 8Ago ibol itout an fon itakoksig, tan aten fufo igire se ya. 9Aria, talpein ru an duloŋ man kankan diŋaneg kisaek kisaek mi ditapas diau se ya. Busumadi ak imug gug, aenta dam ago mi digane yau nad, Jesus mi iŋ pein an da nuŋod uraru mi dumado ya. 10Agog Jesus ifotsag imasa itur gug pein an isumiani, “O pein, en dugon te diau ak i? Dugo, tamol ta kisaek ru lo ta ibio udu na yak i?” 11Ago dugo pein an ibol, “O Tubun ak, tamol ta ru lo ibiag ŋadu man tia ya.” Ago tag Jesus irupei, “Ŋai dam ŋibio udu san tia ya. Waup, afon aupasek ta gane na wa.” 12Tamolpein fon Jesus san na dupalu tag, iŋ irupidaig ibol, “Ŋai tan en san lilaman. Tamol enti a ŋai ŋieg aban iri dan, iŋ tidom tubun lo ta itor na wa. Tia, iŋ kumaen san lilaman anda itor a.” 13Ago tag Farisi adi iŋ Jesus durupei, “Oŋ oŋse niŋe wo mi ru ubol da, fun an niŋen o idsad kubiaeŋ ibol man oŋane ru an dabai an tia ya. Oŋ ru kawan ubol da.” 14Jesus awad yabig igo ibol, “Rumok, gidad ŋaiseg niŋeg o mi ŋabol ak gug, ŋaisag ru en ru rumok. Man dugo, ŋai dugot nag ŋupalu yan ŋaloŋ a, agod fon dugon te ŋau an dam ŋaloŋ a. Gug aŋ man ŋai dugot nag ŋupalu yan ta aloŋ na ya, ago dugo ŋai dugon te ŋau o dan, an dam aŋ ta aloŋ na ya. 15Aŋ tan en san kagin lo mi tamolpein kubianek lo adirai da, gug ŋai talpein kisaek kubianek lo ta ŋigane na da. 16Ak gug, ŋai bitinaek ŋigane tap, man ŋaisag bitinaek itaot mok a. Man dugo, ŋai seg kisaek bitinaek ta ŋigane na da, tia, Bai iŋ ŋai idinag go ŋupalu yan, iŋ ilon ŋiganurig iŋ ŋai da sisem iloma kisaek gup, bitinaek ŋigane da. 17Aŋsam kubiaeŋ lo igo digire ya, tamol uraru ru kisaek mi dubol tap, iŋsad ru an rumok di dabai geig a. 18Ŋai ŋaiseg niŋeg o ŋabol da, agod Bai dam ŋai idinag go ŋupalu yan, iŋ ŋaisag ru dabai ipani da.” 19Ago tag iŋ dusumiani, “Oŋane tama dugon te imado di?” Agog Jesus awad yabig ibol, “Aŋ ŋai ta aloŋ na ya, ŋaineg Tamag dam ta aloŋ na ya. Aŋ ŋai aloŋ ak man, ŋaineg Tamag dam aloŋ a.” 20Saen a ru ibol an man, tempel ilon lo moni san kunup yen dak giraŋen na imado dugo, tamolpein maŋau ipiteŋanai se ya. Gug talpein ta yabip isubani wo igane man tia ya. Man dugo, iŋsan imat san nal gamugo da. 21Jesus fon irupidai, “Ŋai ŋubisawaŋ pe ŋau dop aŋ abaŋag abi wa, ago gup ta aliag na wa. Aŋ aŋanem aupasek Anut ta isuas na dop, aŋsam aupasek ilom lo yen dan ida amat a. Aben ate ŋai ŋau dan aŋ ate au san tia ya.” 22Ago dugo Juda adi igo dubol, “Iŋ ibol ak, iŋ ate yau dan id ate tau san tia ya. Dugo, dag iŋsen ifuni imat o ago ibol di?” 23Gug Jesus ru awan ibateg igo irupudai, “Aŋ man aben a paen na amaiak san apalu ya, gug ŋai man lak na amaiak san ŋupalu ya. Aŋ tan en san, gug ŋai tan en san tia ya. 24An niŋen o ŋai ŋurupaiaŋ la ya, aŋsam aupasek ilom lo yen dan ida amat a. Man dugo, rumok nuŋon, ‘Ŋaiseg Ŋai Ŋumado Dan’ an gidad ilom lo rumok a. Tia dop, aŋsam aupasek ilom lo yen dan ida amat pe an lo adeg au a.” 25Iŋ dusumianig dubol, “Oŋ enti mok i?” Ago tag Jesus awad yabig ibol, “Ŋai nek en, seg niŋeg o gubak mi ŋurupaiaŋ go aloŋ la ya. 26Saen ŋai aŋ kot lo ŋidiraŋ dop, ru wei mi ŋupanaŋ a. Ak man ŋai seg ilog nam ago ŋigane san tia ya. Tia, Enti a ŋai idinag go ŋupalu yan, iŋsan kagin rumok geig a, iŋ ŋaisag ru dabai ipani wa. Ŋai tan en lo ŋumado dugo, ru a iŋ ibol dugo ŋaloŋ ak ago mi tan en san tamolpein ŋurupidaip duloŋ a.” 27Iŋ Taman niŋen o irupudai dan ta duloŋ uyan na ya. 28Ago tag Jesus ibol, “Murnap aŋ Tamol Nanun abisa dop, an lo gup aŋ ilom isafulale wak, ‘Ŋaiseg, Ŋai Ŋumado Dan’ nek ema ya. Ŋai mel ta seg ilog nam ŋigane san tia ya, tia, ŋai ru ŋabol den man Bai mi ŋai ikubiai panag a, ru nek an mi ŋurupaiaŋ go aloŋ da. 29Enti a ŋai idinag go ŋupalu yan iŋsen mi ŋai ida mumado da, agod iŋ ŋai ibisawag go seg ta ŋumado na da. Man dugo, iŋ ilon yen dan ago mi ŋuri ŋupani da.” 30Iŋ ago ibol dugo, tamolpein wei mi iŋaned ilo rumok iŋ lo digane ya. 31Aria, Jesus Juda tamolpein a iŋ o ilod lo rumok an irupudaig ibol, “Aŋ ŋaineg ru abi sakar tap, aŋ ŋaineg megeloum mok a. 32Agop aŋ ru rumok an aloŋ a. An lo ru rumok san dabai lo aŋ urat bigabeg igo woŋ amado san tia ya.” 33Ago tag iŋ ru naon igo durupei, “Maŋ Abraham malan kubulan mok a, maŋ urat bigabeg adi igo woŋ talpein ta paen na ta mumado na ya. Man ata wo maŋ talpein an paen na ta mumado na wak, ago ubol di?” 34Jesus awad yabig igo ibol, “Rumok nuŋon mi ŋurupaiaŋ da. Tamolpein a aupasek digane dan iŋ aupasek san urat bigabeg dumado da. 35Urat bigabeg adi man iŋ tamad san warou lo aben amad tia ya. Gug nanuk man iŋ taman da pempem dumado da, man dugo, taman san dar lo ilasa ya. 36Ago yak niŋen o Nanuk iŋ aupasek san dabai aŋ ibiaŋ adu dan tuon lo ipasaŋ tap, aŋ bigabeg adi igo woŋ ta amado na wa, tia, nanuk mok igo woŋ ator a. 37Ŋai ŋaloŋ ak, aŋ Abraham malan kubulan. Ago bo man aŋ ŋai afunag ŋamat san dal ale wo malam agane da. Man dugo, aŋ ilom lo ŋaisag ru en aben ta ate ka yen san tia ya. 38Ŋai mel a fidian Bai naon na ŋumado dugo ŋile yan mi ŋurupidai aloŋ da. Gug aŋ ru dugo aŋanem tamam irupaiaŋ go aloŋ ak, nek an mi ari da.” 39Iŋ Jesus awan diabig dubol, “Abraham mi maŋsama tamama.” Gug Jesus igo ibol, “Aŋ Abraham nanun muroun mok ak man, kagin naok a Abraham igane na yan aŋ atutuŋani wa. 40Ŋai ru rumok Anut san na ŋiŋane an mi ŋurupaiaŋ aloŋ da. Ago bo man aŋ ŋai afunag ŋamat o agane da. Abraham kagin naok ago yan ta igane na ya. 41Tia, aŋ kagin a gamu agane dan man, aŋanem taman mok san kagin mi atutuŋani da.” Agog iŋ dumasa saian geig go durupei, “Maŋ jeit kagin lo ta milasa na ya. Tia, maŋ tamama man Anut mi sen kisaek a.” 42Jesus awad yabig ibol, “Isop Anut iŋ aŋanem Tamami an rumok tap, aŋ ŋai niŋeg o amat a. Man ata wo? Ŋai Anut san nag ŋupalu ya. Ŋai ŋaisag ilo sou lo mi ta ŋupalu na ya. Tia, Bai ŋai idinag go ŋupalu ya. 43Ata wo aŋ ru e ŋabol den niŋen o ilom itarpasi san ta idaisuda na yak i? Fun igo ya, aŋ ŋaisag ru ŋabol den aloŋ san kududom itau aman a. 44Aŋanem tamam Satan, aŋ iŋanen nanun muroun mok a. An lo aŋ ilom man, iŋanen ilobol mi aganuri wa. Fun mok lo ipalug gamu en, iŋanen kulob mok man, iŋ tamol ifu dumat na ya. Iŋ tinin lo ru rumok ta yen na ya, ago tag ru rumok ak ta yabig iri na da. Saen iŋ ru sewak ibol dan, iŋanen muroun ru ibol da. Man dugo, iŋ sewak tinan, agod iŋ sewak fidian an sad tamad mok imado da. 45Gug ŋai ru rumok ak mi ŋurupaiaŋ da, fun an niŋen o aŋ ŋai niŋeg o ilom ta rumok na ya! 46Aŋ luluŋam lo tamol ta kisaek, ŋai aupasek ŋigane yak niŋen o ilog isue san idaisuda yak i? Man tia geig a. Ago tag, ŋai ru rumok ŋurupaiaŋ aloŋ da. Ak dugo, en ata wo ru e ŋabol den ilom lo ta rumok na dak i? 47Ta iŋ Anut san tap, Anut awan iloŋ dop iri wa. Aŋ Anut awan ta aloŋ na dan fun man, aŋ Anut san tia ya.” 48Juda adi tiŋaed saian dugo awan diabig igo dubol, “Oŋ Sameria tamol, agod oŋ ur saiak ama da ya! Ago mabol an ta rumok na yak i?” 49Jesus ibol, “Ŋai ur saian amag tia ya. Ŋai ŋaineg Tamag yaŋan mi ŋabisa da, ago dugo aŋ ŋai yaŋag abi idu da. 50Ŋai seg yaŋag ŋabisa wo urat ta ŋigane na da. Tia, Tamol sen ak ŋai yaŋag yabisa wo urat igane da, agod iŋsen mi iŋ Bitinaek Tamol a. 51Ŋai ru rumok ŋurupaiaŋ da, talpein enti a ŋai awag iri ipani dan, iŋ mateŋ ta ile na wa.” 52Juda adi ago duloŋ go awad ipuk go dubol, “Maŋ gamu maloŋ uyan ak, oŋ ur saian ama da ya. Abraham imat la yak, profet adi dam wagam mi dumat la ya. Ago bo man oŋ talpein oŋane awa iri ipani dan mateŋ ile san tia ubol da. 53Dag oŋ idsad tubud baged Abraham riŋani ak ubol di? Iŋ mateŋ ile ya. Agod profet adi dam mateŋ dile ya. Ak dugo, oŋane ilo sou lo, oŋ enso tamol i?” 54Jesus ru naon igo ibol, “Ŋaiseg yaŋag ŋabisa dop man, ŋai yaŋag an kawan a. Gug ŋaisag Bai, iŋ aŋanem Anut abol dan, iŋ ŋai yaŋag yabisa da. 55Aŋ iŋ ta aloŋ na yak bo man ŋai iŋ ŋaloŋ a. Ak ŋai iŋ ta ŋaloŋ na yak ŋabol ak man, ŋai sewak tamol, nek aŋ igo mi a. Gug rumok, ŋai iŋ ŋaloŋ a, ago dugo iŋ awan kagin ŋupani da. 56Aŋanem tubum bagem Abraham ŋaisag dal ile wo ilo sou igane dugo youn isusa ya. Aria, iŋ ŋaisag nal ile man ilon uyanan a.” 57Ago tag Juda adi durupeig dubol, “Ak dugo, oŋsa anaŋar gamugo 50 yabi bo man oŋ Abraham ule ubol di?” 58Jesus ru naon irupidaig ibol, “Ŋai rumok nuŋon mi ŋurupaiaŋ da. Saen Abraham gamugo ilasa dugo Ŋaiseg, Ŋai Ŋumado Ya.” 59Iŋ ago ibol an pat duburoug sen nam dufuni wo digane ya, ak man Jesus mianuk lo luluŋad lo itapas go sen tinin imianig tempel patun fo yau a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\