Jud 1:7

7Nek ibol Sodom iŋ Gumora da, agod taun a panu uraru giraŋed na yan sad tamolpein, eŋel adi a jeit kagin digane na yak ago mi iŋ dam ago digane ya. Pein iŋ tamol da sad ilo masa san kagin an dibiseig, tamol iŋ tamol da sad ilo masa san kagin diri se yan lo aupasek an dam digane ya. Amaiak niŋen o Anut aupasek an naon yai pempem yen yau san lo imiriaig inanai pasik a, an man mitilaen ru kagin ipanad san igo ya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More