Luk 3:17

17Iŋ banin lo kon gilek lo idirai san biouŋ yabig imado da. Aben ante urat a igane wan ikubineg ante itur da. Uyan ak senamo idirai dop, metmet adi yabi yau o da. Ago dop kon anaŋ ab lo itumani wa. Ak man metmet adi man yai lo yabi yau a. Agod tamol ta yai an igane imat san tia ya.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More