Luk 3:8

8Aŋ ilom ibilisa dak iri panim, kagin an san nuŋon mok agane ilasa wa. Aŋ siŋanem ilom lo igo ta abol na wa, ‘Abraham man maŋ tamama ya, an maŋ o idaisuda ya.’ Man dugo, ŋai en ŋurupaiaŋ itaot da, Anut ilon ibol tap man, pat e dien den ka iŋal pe ibilisap Abraham nanun muroun mok oŋ dilasa wa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More