Mak 16:8

8Agog pein utol an dusuruwor dugo ilod ibarkikaruk saian geig a. An niŋen o pat gubaran dibiseig kuai te dilasag dusol go diau a. Iŋ ru ta tamolpein aenta lo mel an niŋen o ta dubol ilasa na ya, man dugo, iŋ direr geig a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More