Mak 7

1Aria, saen Farisi adi, kubiaeŋ san girek maŋau aenta dida Jerusalem na dupalu man, Jesus dulubanig, 2Jesus san megeloum aenta, banid nun anda yak dida anaŋ diani se yan dil a. Iŋaned tamol kagin igo ibol, iŋ banid dufulanip ikok ilasa gup anaŋ ka diani wa. 3(Man dugo, iŋaned kagin igo ya. Farisi adi, agod Juda adi fidian mi dam, iŋ imug mi banid dufulani gup anaŋ diani wa. Iŋ ta dufulani na tap, iŋ dida anaŋ ta diani na wa. Dal an lo iŋ tubud baged sad tamol kagin diri dupani na yan ago mi iŋ dam duri da. 4Agod saen didaeŋ aben dibiseip siganed ab lo diau duman, iŋ anaŋ ta diani na wa, tia, iŋ dusug pe tinid ikok gup anaŋ diani wa. Tamol kagin aenta wei kasik dam iŋ kagin dupani da. Nek ibol gab fulanek, bod daeg fulanek, agod mel san kapen sensen bras nam digane yan, mel igo yan fidian niŋedi wo tamol kagin yen da.) 5Aria, Farisi adi iŋ kubiaeŋ san girek maŋau adi dida awad dutumanig Jesus dusumiani, “En ata wo oŋane megeloum adi iŋ tubud baged sad tamol kagin iri panim ago ta dutor dumado na dak i? Iŋaned banid ikok tia yak ate anaŋ diani da.” 6Ago tag Jesus irupidaig ibol, “Aisaia iŋ profet ru itaot mok aŋ balek uraru adi niŋemi wo ibol ilasa ya. Girek igire yan igo ya, ‘Tamolpein en awadi nam yaŋag diabisa da, ak man bubedi man asau geig ŋai lo yen da. 7Iŋ sen kawan ŋai ubou ag dile da, man dugo, piteŋanek a tamolpein durupidai dan man nek tamol iŋsiganed ilo sou mi a.’ 8Ru kubiaeŋ Anut gubak mi ipanaŋ an, absukali dugo tamol kagin an mi abi dabai da.” 9Agog iŋ fon irupidaig igo ibol, “Aŋ luluŋam lo kagin igo yak yen da. Aŋ ru kubiaeŋ Anut ibol an gigin na agansi, an lo aŋsiganem tamol kagin ari apani da. Agod aŋ ilom lo kagin en uyanan geig ago abol da! 10Gubak mi Moses igo ibol, ‘Oŋane tina tama awad paen na mado dop kagin pidinai o uyanan a.’ Agod, ‘Ta iŋ awan nam tinan taman imisilanai tap man, dufuni imat a.’ 11Ak man aŋ abol, ‘Tamol ta taman boi, tinan boi, igo irupei, mel ta ate ŋai ka ŋibinawo san niŋen o man Korban’ (ru an fun man, Anut mel an ŋien ŋupani la ya), ‘an niŋen o man, o kabel, ŋai mel an ŋupanaŋ san tia ya.’ 12An lo tamol an fon binawek ta tinan taman niŋedi wo igane pidinai san aŋ ta alefuni na wa. 13Dal emaiak lo, aŋanem tamol kagin tamolpein duri dupani wo abol den lo mi, aŋ aganeg Anut san ru an nuŋon tia ya. Agod mel wei mi taidam naok nek ago yak agane da.” 14Agog Jesus iŋ fon tamolpein fidian siŋiren na dupalu wo igiai a. Dupalug, ru ago ibol irupidai, “Aŋ fidian kududom agurep, ru en ŋabol dop, aloŋ fufei wa. 15- 16Tamol ta mel kuai tep tiŋaen lo yau dan nun ta ipani na da. Tia, mel tiŋaen lop awan lo ilasa damaiak tamol ilon nun ipani da.” 17Jesus tamolpein tumanek an ibisawaig ab lo iladu man, iŋanen megeloum adi ru faŋan en niŋen o dusumiani a. 18Agog iŋ isumianaig ibol, “Ak dugo, aŋ dam an aloŋ san tia i? Aŋ ta ale na yak, mel ta tamol tinin kuai fo yak, tamol ilon yaup iganep nun ilasa san tia yan aloŋ ak i? 19Man dugo, mel an buben lo ta yau na ya, tia, tiŋaen lo yaug dubei san dal irig ilasag itout yau a.” (Jesus ru emaiak ibol an lo anaŋ fidian nuaeŋ san uyan ak ago ibol a.) 20Agog ibol oŋ, “Mel a tamol ilon lo yen dugo kuai te dilasad amaiak tamol ilon nun ipani da. 21Man ata wo? Mel naok naok emaiak tamol ilon lo dien den, iŋ buben mok ilon lo yak kuai te dilasa da, kankan saiak, jeit kagin, gumagam kagin, tamol ifuni imat dak, turan iwon ida dien dak, 22mala sek kagin, nun kagin, siai kagin, uf ru, se pitianoi kagin, agod burau kagin. 23Mel saiadi emaiak fidian talpein ilon lo yak kuai te dilasa da, nek mel amaiak mi talpein an ilon nun ipani da.” 24Ago gug Jesus imasag, aben an ibiseig, gob adi sad taun tubun ak uraru, Tair Saidon da sad lubanek lo yaug, ab ta lo isidag, ante kitekan yaes ibal a, ate tamolpein ta san tureŋ duloŋ man imoi a. Ago bo man iŋ mianuk lo imado san tia ya. 25Pein ta iŋanen nanun pein ur saiak anda yak iŋ ru tim Jesus ante imado dan iloŋ a. Ririan imasag Jesus san na ipalug, naon na turun isoluwi a. 26Pein en man Grik, agod distrik tubun ate imado dan Siria provins, agod titin ta dugon te tinan igansi an aben ta loŋ siŋiren na yaŋan Fonesia dubol da. Aria, Jesus naon na turun isoluwig, Jesus iŋ nanun pein tinin lo ur saiak ikudip yau wo ilo muŋanek ru lo isumiani a. 27Iŋ pein an irupei, “Umoi dop, nanuk ata diani wo dumat dan malmalan diani wa. Maŋ nanuk adi sad anaŋ miŋanep goun adi diani wo sad na mabal tap, an ta uyan na wa.” 28Ak man pein an awan yabig igo ibol, “Awo, tamol Tubun en ubol mok da. Gug goun dam badim paen na dumado dop, nanuk sad awad aban idu man ka diani wa.” 29Ago tag Jesus ibol, “Ru en rupaiag ak niŋen o ka wau a. Ur saian an oŋane nanu pein tinin lo yak ibiseig yau la ya.” 30Agog iŋ sinan ab lo yaug nanun pein gadab fo yen dugo ile, agod ur saiak dam ibiseig yau a. 31Aria, Jesus fon imasag, Tair lubanek ibiseig, isidag yaug, taun tubun ak yaŋan Saidon ante ilasa ya. Agog aben an ibiseig, imul idug yaug “TenTaun” lubanek lo ilasag, You Galili siŋiren na isusa ya. 32Ante man tamol ta kududon ipakuk agod balen muruan ak diŋaneg Jesus san na dupalug, banin tamol an tinin fo igane wo dusumiani a. 33Agog Jesus tamol an iŋaneg, ida tamolpein malan tubun an dibisawaig gigin na nuŋod uraru diau a. Ante gug Jesus iŋsen banin kikoun tamol an kududon anenaim lo isousoug sen banin fo ilusug, ate tamol an balen yabi ile ya. 34Agog Jesus naon yabisag malan lak na isida dugo yaes yabituani gug tamol an irupei, “Efata.” (Ru an fun man: upuk.) 35Ago ibol go tamol an kududon uyan ilasag balen dam pasauman go ru iloŋ go iŋiŋeŋ uyanan se ya. 36Jesus ru dabai anda nam mel a dile yan tamolpein aenta ta durupidai na wo ibol. Ak man urat wei kasik igane yan lo urat an san ru dam tubun mi diŋiŋeŋ ila iso se ya. 37Ru an duloŋ go durut saian geig a. Iŋ igo dubol, “Tamol en mel fidian igane man uyanan geig ak mi a. Iŋ iganeg tamol ta kududon ipakuk an ru iloŋ ak, agod tamol ta awan itau an ru ibol a.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\