Matyu 14

1Saen an lo Herod, provins Galili agod Perea sad tirnek tamol imado se ya. Iŋ tamolpein sad ru Jesus niŋen o dubol dugo iloŋ a. 2Agog iŋanen urat tamol irupidaig ibol, “Tamol en man Jon suguek san. Iŋ mateŋ aben lo yak imasa da ya, an lo man dabai tubun geig tinin ilon lo yen dugo lo urat igane da.” 3- 4Imug Herod iŋ Herodias iwon igo iŋane ya, ak man pein an iŋsiganen tein Filip san iwon a. Ak niŋen o Jon suguek san an niŋen o Herod irupeig ibol, “Oŋ Herodias iwo igo woŋ ŋane amaiak niŋen o kubiaeŋ pilali a.” Fun an lo Herod iŋanen ai katuk irupidaig Jon diabig, dusubanig, subanek ab lo digane yau a. 5Herod ifuni imat o igane se ya, ak man doup adi niŋedi wo irer a. Man dugo, iŋsad ilo sou lo man Jon iŋ profet ago dubol se ya. 6Ak man saen Herod tinan igansi ak san nal idu yan lo, Herodias nanun pein tamolpein ante yan naod na isaluwai ila iso se ya, an lo man Herod pein baras an niŋen o ilon uyanan a. 7An lo iŋ ru dabai nam irupeig ata mel niŋen o isumiani dop man, rumok geig ak mel an ka ipani san mi a. 8Ago tag yaug tinan, dal dugo ipani wak o isumiani a. Agog imul go Herod irupei, “Gamu geig Jon suguek san an kabuŋan daeg lo ganep sini palup panag a!” 9Kiŋ Herod ilon muruan geig a, ak man ru dabai geig pein baras an Herod turan muroun naod na ipani an niŋen o, iŋanen yu tamol irupidaig nek pein an ibol ago mi digane ya. 10Ago tag iŋsan yu tamol diaug subanek ab lo Jon buron dutute ya. 11Agog kabuŋan daeg lo disinig Herod san ab lo diaug pein baras an dupani a. Agog pein an afon iŋaneg isini yaug tinan ipani a. 12Agog Jon san megeloum dupalug tinin diŋane diaug disare ya. Agog diaug mel ilasa yan Jesus durupeig iloŋ a. 13Saen Jesus Jon san mateŋ iloŋ man, wog fo isudag pasak nam aben ta yoitout yen dak ate yau a. Ak man saen aben a ate Jesus imug imado yak san tamolpein Jesus ibisawai an duloŋ man, iŋaned panu anen anen dibiseig, loŋ na diaug ŋied nam Jesus dirig diau se ya. 14Saen Jesus wog ibiseig idu man, tamolpein malan tubun geig ak dititianig dumado dugo yil a. Iŋ ilon ipidinai an lo talpein a subam amad da yak luluŋad lo yan ikubuniai idu ya. 15Ad idu yau dugo iŋsan megeloum dupalug durupeig dubol, “Aben en yoitout a, agod ad dam idu yau da, amaiak niŋen o oŋ tamolpein dinaip panu na diaup, anaŋ didad pe diani wa.” 16Agog Jesus ibol, “Gidad, aben en dibisei dumoi, aŋsem mi anaŋ ta apidinaip diani wa.” 17Ago gug iŋ Jesus durupeig dubol, “Maŋ etna bret faiv o lian a, agod iy dam uraru o lian a!” 18Agog iŋ ibol, “Igo asini apalu wa.” 19Agog tamolpein dutumani an irupidai, “Ago gafurfur fo amasi.” Agog bret faiv iŋ iy uraru da yan isinig, malan keit lo isudag, bret iy da bar ipanig yafute idu se ya. Agog anaŋ an megeloum ipidinaig diaug tamolpein dupidinai a. 20Fidian diani man luadi ipuk a. Diani itout man megeloum diaug samsamun disini wo ditiliani se ya. Samsamun disini an sareg 12 tutubu yak digane inawai a. 21Tamol mi faiv tausen anaŋ an diani a, taida mi pein wei mi, nanud muroudi dida anaŋ an dam diani a. 22Saen anaŋ dianig itout man Jesus iŋanen megeloum wog fo dusudap aen ate imug diau wo irupidai a. Ago dugo iŋ kitekan ka imado dugo, tamolpein siganed ab lo dumul diau wo irupidai a. 23Saen tamolpein idinaig diau pasik man, iŋ sen mi did fo Taman san na igudani wo isuda ya. Agog saen ad idu yau man sen kisaek did fufo imado se ya. 24Saen an lo wog man you titiŋaem yen se ya. Agog tim ifure dugo you dam imasa man wog ifuni ila iso se ya, man dugo tim naon na yen se ya. 25Salso idug abaŋ ipasti yau dugo, Jesus iŋanen megeloum sad na you fufo yau se ya. 26Ak man saen iŋanen megeloum ago dile man direr dudug dubol, “An man tamol ŋutun a!” Agog disasai dugo disuruwor se ya. 27Agog Jesus irupidai kisaek oŋ go ibol, “Dabai aŋane! Ŋaiseg o, asuruwor amoi!” 28Agog Pita ru naon irupeig ibol, “O Tubun en, oŋse mok tap, ubol dop ŋai dam you fufo oŋsa na ŋupalu wa.” 29Agog Jesus ibol, “Palu!” An lo man Pita imasag wog lo yak ilasag fun iganeg you fufo mi yau se ya. 30Ak man malan yaug tim tubun ak ifure dugo ile man irer saian geig a. Agog fun iganeg you lo isarir idiau dugo iwagiŋ, “Tubun en, binawag!” 31Jesus banin iwate kisaek oŋ go yabi dugo isumiani, “Oŋ tamol ilo rumok ama kabelan, ata wo ilo weiwei ak i?” 32Saen uraru an wog fo dusuda man, tim ifure yan itout kisaek oŋ a. 33Agog iŋsan megeloum turud disaluwig ubou an dile dugo dubol, “Rumok geig, oŋ Anut Nanun mok a!” 34Saen you dututeg tan yaŋan Genesaret dubol dak ate disasau man dusuda ya. 35Tamolpein ante Jesus naon dile da man, ru diganeg panu tan ante yan fidian sad na yau dugo, tamolpein subam amad da yak Jesus san na diŋal dupalu wo dubol a. 36Tamolpein subam ifu dan Jesus dusumiani dop iŋsan kulos bitiŋen an mi ka dusupuri wa. Ago dugo fidian a dusupuri an uyad isusa da ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\