Matyu 4

1Aria, Jon Jesus isugui itout man, Urgun iŋ Jesus iduduwig tan kawan ak lo yaup an lo Satan iŋ bitinaek lo igane wa. 2Ante man Jesus sen anaŋ lo geg ipani a. Nal 40 ad tidom da anaŋ ta yani na ya, ak niŋen o nal wadan ante man imatigen saian geig a. 3Ago dugo ilo ŋanek san ur saiak an iŋsan na ilasag irupeig ibol, “Oŋ Anut Nanun tap, ubol dop pat en bret oŋ ibili wa.” 4Ak man iŋ ru naon irupeig ibol, “Girek ta buk lo igo ibol, tamol bret lo mi ta kumaen imado na da, tia, ru a fidian Anut awan lo ilasa dan lo mi iŋ ka kumaen imado wa.” 5An itout go Satan iŋaneg Jerusalem na diaug, lak na tempel san ŋudun fufo igunig itur a. 6Ago dugo irupei, “Oŋ Anut Nanun tap sokalik udu, man dugo, girek ta buk lo igo ibol, ‘Iŋ iŋanen eŋel irupidai dop kagin dupano wa. Banid nam disawo wa, kabelan pat oŋ ŋie ifini banau.’” 7Ago dugo Jesus ibol, “Girek ta buk lo dam igo ibol, oŋ mel ta gane tap lo Tubun en oŋane Anut an bitinaek lo ta gane na wa.” 8Agog afon Satan Jesus iŋaneg did lak na geig ak kabuŋan fufo igunig itur dugo tan en san abaŋ fidian, agod iŋaned girager dam, ikubiai pani a. 9Agog irupeig ibol, “Oŋ takoksip ubou ag ule tap man, ŋai mel e ule den fidian ŋupano wa.” 10Ak man Jesus ru naon irupeig ibol, “O Satan sen lasa wau! Man dugo, girek ta buk lo igo ibol, ‘Oŋ Tubun en oŋane Anut mi ubou an ule wa. Iŋsen mi niŋen o bigabeg urat gane wa.’” 11Ago ibol dugo Satan ibiseig yau a. Agog eŋel dudug kagin dupani a. 12Aria, Jon dusubanig subanek ab lo digane ya. Saen Jesus ŋiŋeŋ an iloŋ man aben an ibiseig Galili na yau a. 13Iŋsiŋanen panu Nasaret ibiseig, yaug Kaperniam na imado ya. Taun an you tilianek ta, you uyanan ak man, yaŋan You Galili dubol dan, siŋiren na yen da. Distrik an gugoi uraru a yaŋad Sebulun agod Naftali amaiak sad tan. 14Dal amaiak lo awak aban ta profet Aisaia ibol an nuŋon ilasa ya. Iŋ ibol, 15“Tan Sebulun agod tan Naftali, you tilianek siŋiren na yan, you Jordan aen ate, tan Galili gob wei mi ante dumado dan, tan an niŋen o ŋabol da. 16Abaŋ an san tamolpein a tidom tubun lo dumado dan, lilaman tubun ak dile ya. Agod ensauta a mateŋ san miriau lo dumado dan, ilalaŋ iŋsad na ilasa ya.” 17Nek saen an lo Jesus fun iganeg ru ifulaleg ibol, “Ilom abilisa, man dugo, Anut san kagin panek man aŋsam na ipalu sumeik la ya.” 18Jesus You Galili gigin irig itor dugo tamol ta tein da yil a. Tamol an imug yaŋan Saimon, agod yaŋan ta dam Pita dubol da. Agod tein Andru. Uraru an iy ŋalaŋal, ago yan lo iŋaned dob you lo dubal idu dugo, Jesus ipalu ya. 19Agog irupidai, “Ŋai ŋieg abag ari gup tamol aŋal san maŋau ŋipiteŋanaŋ a.” 20Agog dob dubal yen dugo ŋien aban diri kisaek oŋ a. 21Jesus you aen gigin irig isuda yau man afon tamol ta tein da yil a, Jems Sebedi nanun agod tein bakanan ak yaŋan Jon, uraru an wog fo tamad Sebedi da dob duwei se ya. An dam urarum igiai a. 22Agog urarum wog fo dudu kisaek oŋ go tamad dibiseig Jesus ŋien aban diri a. 23Aria Jesus aben Galili ilon lo fidian itiliani pasik go sad ubou ab ilon lo maŋau ipiteŋanai dugo, Anut iŋanen kagin panek an san bilaluŋ dam malak malak ifulale se ya. Saen an lo tamolpein ilod lo subam naon funfun fidian agod ŋied banid ikikai an ikubuniai idu se ya. 24Ago tag ŋiŋeŋ iŋ niŋen o ifurak yaug tan Siria ilon lo iŋsan yaŋan tubun geig ilasa ya. Ago yan lo tamolpein fidian subam amad da yan diŋal go san na dupalu ya. Tamolpein madai gidigidad tinid lo, agod subam naon funfun, tamolpein ur saiak saiak ilod lo yen dan, a saen wei mi kurbarib ifu dan, agod tamolpein ŋied banidi imat ak an fidian dusu dupalu ya, agog iŋ ikubuniai idu pasik a. 25Agog tamolpein wei mi geig ŋien aban duri na ya. Galili na dipalug, provins a TenTaun dubol dan te, Jerusalem na, Judea na, agod aben you Jordan aen ate dam fidian iŋ dile wo dupalu se ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\