Matyu 6

1“Kagin gane wo uyan a, oŋane kagin uyan uyan man tamolpein naod na gane dop lo dilio wo ago ta gane na wa. Oŋ ago gane tap, Tama kumaen panu lo imado dan naon ta ipano na wa. 2Fun an niŋen o, saen oŋ talpein enti mel aman tia yan mel ta pani wo ilo ibol tap, talpein ta imug mi dinip yaup dugo gane wo dan niŋen o tour ta iwi na wa. Tamol balek uraru san kagin diri dan man, ubou ab lo, agod dal te dam, tamolpein dil o kagin naok ago yak digane na ya. Ŋai rumok ŋurupaiaŋ da, tamol naok an iŋaned naon idaisuda mi diŋane la ya. 3Ak man saen oŋ tamol filiad tia yak mel ta pidinai tap, oŋane bani ŋas an biabi a bani won ak nam gane dan iloŋ o ta ulefuni na wa. 4An lo dop mianuk lo mi oŋsa binawek pidinai a. Ago dop lo oŋane Tama kagin a mianuk lo mi gane yan ile dop, naon ipano wa. 5“Agod saen oŋ gudani wo dop, tamol balek uraru san kagin diri dan, igo woŋ ta gudani na wa. Iŋ ilod ibol dak ubou ab lo, agod dal titin gidigidad ate dam, dugudani wo dutur dop lo tamolpein diliai o digane da. Ŋai rumok geig ŋurupaiaŋ da, iŋ naon nek an mi diŋane wa. 6Ak man saen oŋ gudani wo dop oŋane galuŋ lo ladup, dalawan futani gup, mianuk lo mi Anut enti a sen imianig imado dan san na gudani wa. Ago dop Tama enti a mel ta mianuk lo yen ak gug, iŋ kuai te mi ile dan, naon ipano wa. 7“Agod saen aŋ agudani man, nek ibol gob adi igo ŋiŋeŋ kawan ak ta afuti na wa. Man dugo, iŋsad ŋiŋeŋ wei mi dubol dan lo mi Anut kududon igure wak ago dubol a. 8Nek ibol iŋ dugudani dak igo woŋ ago ta agane na wa. Man ata wo? Gamugo oŋane Tama sumiani dop mel a niŋen o umat pe sumiani wo dan iŋ iloŋ la ya. 9Fun an niŋen o aŋ igo agudani wa. O Bai, oŋ did lo mado da. Oŋane yaŋa gun migane da. 10Oŋane kagin panek idu ipalu wa. Oŋane awa mi muri mupani wa, tan na nek ibol did lo digane dak ago mi a. 11Gamu nal en san anaŋ panama wa. 12Maŋsama gubun oŋ lo migane yan pasi yau a, nek ibol aenta sad gubun maŋ lo diganeg mupasi dak ago mi a. 13Maŋ kubianek lo madu san an lo ta giniama na wa. Tia, Satan tuon lo patuma pasi wa. 14Man dugo, aŋ tamol ta sad aupasek apare idu tap, Tamam lak na yak aŋsiganem aupasek dam ipare idu wa. 15Ak gug aenta sad aupasek ta apare idu na tap, Tamam aŋsam aupasek dam ta ipare idu na wa. 16“Saen oŋ gudanek san dabai ŋane wo anaŋ lo geg gane tap, nao san leil ta ganep saian na wa, nek ibol tamol balek uraru adi digane dak ago mi ta gane na wa. Iŋ naod diganep saian dop aenta dil dop dubol a, ‘iŋ anaŋ tia ditor da.’ Ŋai rumok ŋurupaiaŋ da, iŋaned naon idaisuda mi diŋane la ya. 17Ak man saen oŋ gudani wo anaŋ lo geg gane tap, usug pe nao kubune wo uyan a. 18Ago dop aenta oŋ anaŋ lo geg gane yan ta duloŋ na wa. Ago dop Tama mi ilio dop, iŋ mel mianuk lo ile dan, naon ipano wa. 19“Aŋ tan en lo filian tubun mok afuti wo urat maeg ta agane na wa. Fun dugo, ente man kadum diani wak, teirteir dam malad dusue wak, gumagam dam ab digilep diladup digam a. 20Ak man kumaen panu lo mi filian afuti wa. Aben an ate kadum ta diani na wak, teirteir dam malad ta dusue na wak, agod gumagam dam ab digilep diladup ta digam na wa. 21Man dugo, aben a oŋane filia ate yen dan, nek aben an mi lo oŋane ilo tini fidian dam antem yen a. 22“Oŋane mala man tini san lilaman. Saen oŋane mala uyan tap, tini fidian mi igane ilalaŋ a. 23Ak man saen oŋ mala saian tap, tini fidian geig an tidom tubun da awan isa wa. Aria, saen lilaman oŋ lo yan tidom tubun oŋ tap, tidom tubun an bilkas geig a. 24“Tamol ta gurman uraru mi nal kisaek lo mi awad yabi san tia ya. Iŋ ago igane wo igane tap, iŋ kisaek o lian niŋen o imat dop, turan ile sisaian a. Tia dop, kisaek o lian ilon ipani dop, turan patun ipani wa. Nek ago mi oŋ Anut moni da sisem uri san tia ya. 25“Nek an niŋen o ŋurupaiaŋ da, aŋsam madok niŋen o ilom ta muruan na wa. Mel ani wan niŋen o, mel aluk san agod biouŋ tinim san an niŋedi wo ilom ta muruan na wa. Ak dugo, anaŋ an mel tusan dugo ŋutumi an mel tubun ak i? Aria, taida mi, biouŋ tinim san an mel tusan dugo tinimi mok an mel tubun ak i? 26An niŋen o kuseŋ eil, iŋ anaŋ ta dupae na da, iŋ anaŋ disinip anaŋ ab lo ta dutumani na da, ak man Tamami kumaen panu lo amaiak iŋaned anaŋ ipidinai da. Ak dugo, Anut malan lo kuseŋ mel tusan dugo aŋ mel tubun geig ak i? 27Ak dugo, aŋ luluŋam lo talpein ta ilon weiwei dan lo nal taidam ka imado wak i? 28Agod aŋ ata wo biouŋ direk san niŋedi wo ilom muruan dak i? Garaŋ san kakak dugo woŋ disa dak ilom isou a. Kakak an urat ta digane na dak, agod iŋaned biouŋ dam ta diwei na da. 29Ak man ŋai ŋurupaiaŋ da, gidad Solomon damag siŋaokan ak dupani bo man, iŋsan leil man kakak an san leil igo tia ya. 30Aria, Anut garaŋ san kakak san leil iganep siŋaokan ago dilasa dop, gidad gamu kumaedi dumado gup gabulop yai lo diabiau o tap, o aŋ tamol ilo rumok amam tusan a, ak dugo, aŋ dam biouŋ tinim fo ta idiri na wak i? 31Amaiak niŋen o ilom muruan pe ‘ata tani wak i?’ tia, ‘ata taluk ak i?’ tia, ‘ata tinid san biouŋ oŋ tidiri wak i?’ ago ta abol na wa. 32Man dugo, gob adi mel an fidian abaŋan diabi dutor da. Agod aŋanem Tamami lak na imado dan mel dugo niŋedi wo amat dan iŋ fidian iloŋ pasik a. 33Gug imug mi man, iŋsan kagin panek lo aladu san, agod iŋsan kagin itaot an dam aŋane san niŋen o maeg agane wa. Ago agane tap, mel an fidian dam aŋane wa. 34“Ak niŋen o gabulo san niŋen o ilom ta muruan na wa, man dugo, gabulo man iŋsen niŋen o mi ilon muruan a. Nal anen anen iŋaned muruan anen anen idaisuda la ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\