Matyu 9:17

17Agod tamol dam wain foun ak bilelek suŋulon wagam ak lo ta diwali na da. Man dugo, ago digane tap, wain foun an iganep bilelek suŋulon wagam an ikafut yaup ipuk dop, wain ikulmaek pe tan fo idu dop, bilelek suŋulon dam daoŋ ipani wa. Fun an niŋen o iŋ wain foun ak bilelek suŋulon foun ak lo mi diwali da, ago dop bilelek suŋulon an iŋ wain da sisem ka uyanan mi dien yau a.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More