Matyu 9:18

18Saen Jesus mel an sad na ibol ilasa dugo, gurman ta san na ipalug ŋien fun na turun isaluwig irupeig ibol, “Ŋaineg nanug pein gamu na geig imat a, ak man oŋ iŋsan na palup bani kabuŋan fufo gane tap man, kumaen ilasa da wa.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More