Matyu 9:9

9Jesus kitekan taida yaug ab ta, ate moni ŋilaŋal tamolpein sad na takis diŋane dak ate ilasa ya. Ate man takis ŋilaŋal tamol ta imasig imado dugo ile ya. Tamol an yaŋan Matyu. Agog irupei, “Ŋieg aban uri.” Agog Matyu imasag ŋien aban iri a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More