Filipai 3

1Ŋai teig taog, ŋaisag ru wadan igo ya. Tubun ak lo uyam isusa wa. Ru nek en mi ilo sou ipanaŋ san ŋigire wo ilog ta isali na da. Agod nek an dag ibunawaŋ a. 2Tamol goun kasik oŋ kagin saiak digane dugo tinid suŋulon ditute dan, niŋedi wo kagin agane wa. 3Man dugo, tamol a tinidi suŋulon tutek mok san, an man Juda adi tia ya, tia, an id ilo rumok adi idsed mi a. Id man Awan Urgun lo Anut san ubou tile da, agod Jesus Kristus niŋen o sed ipitianad da. Ago dugo id idsad tini ganei an mel ta idsed tinid san lo ta tigane na da. 4Ŋai ŋaisag tini ganei an tinig suŋulon dutute yan san kagin fo ta ŋigane na da. Ak man ŋai tinig san mel ibinawag a, ilog ago ka isou wa, man dugo, fun wei kasik dien da. Amaiak niŋen o, tamol sen ak ta iŋanen tinin san mel niŋen o sen yaŋan yabisa tap, ŋai dam nek ago mi ka ŋigane wa, agod ŋai iŋ ŋiriŋani geig a. Man dugo, kududom agure: 5Ŋai tinag iginiagsig nal eit (8) ŋumadog tinig suŋulon dutute ya. Ŋai Isrel tamolpein sad dar lo ŋilasa ya, Benjamin san gugoi lo, agod ŋai Hibru tamol mok Hibru sad dar lo ŋilasa ya. Kubiaeŋ niŋen o ŋai Farisi ŋumado da. 6Ŋai ilog dabai aman da yak niŋen o, ŋai ilo rumok adi sad midaeŋ lo muruan tubun ak ŋupidinai se ya. Agod kagin itaot ak kubiaeŋ lo ilasa dan niŋen o, aenta ŋai niŋeg o ru amad tia ya. 7Ak man ŋai Kristus ŋaloŋ uyan san niŋen o gamu ŋaineg urat naon dugo ŋiŋane yan igo ŋile dak man, mel an kawan ak igo ŋai ilog isou da. 8Rumok, ŋai malag lo urat naon an fidian man mel ideg ak igo woŋ ŋabol da. Man dugo, ŋai Jesus Kristus ŋaineg Tubun en ŋaloŋ uyanan mok ak, an san nuŋon man mel a fidian nuŋod tia yan iriŋanai pasik a. Iŋ o ŋai mel fidian dideg diau an ŋeil a, agod mel an metmet igo ŋabol da, ago dop an lo ŋai Kristus ŋiŋanep ŋabi wa. 9An lo ŋai iŋ lo ŋumado dak ago dile wa. Ŋai ŋaisag fug itaot man kubiaeŋ wagen lo tia ya, tia, ŋai Kristus ilog lo rumok an wagen lo mi a. Anut iŋsen mi idsad ilo rumok an lo ilod itaot igane ilasa da. 10Ŋai melmel an nuŋod tia yak metmet igo ŋabol da, ago dop an lo ŋai iŋ ka ŋaloŋ uyan a, agod iŋanen imasa san dabai dam ka ŋaloŋ a. Agod iŋ muruan isini ak ago ŋai dam ŋisinip, an lo iŋ imat ak ago ŋai dam mi wa. 11An lo dop, ŋai idaisuda tap, ŋai dam iŋ da mamat a. An lo dop idaisuda tap, ŋai tamolpein a mateŋ lo dumasap fon kumaen dumado da wan dida mumasa da wa. 12Ŋai mel an fidian ta ŋiŋane na ya, agod ŋai tinig bubeg da gamugo itaot ilasa da. Ago gug kagin an ŋabi sakar o dabai ŋigane se ya, man dugo, fun amaiak niŋen o Jesus Kristus ŋai ibiag sakar da. 13Ŋai teig taog, ŋai mel en ŋigane itout ak ago ta ŋabol da. Ak man ŋai mel kisaek gamu ŋigane den man igo ya, ŋaineg madok wagam a patug na yan ilog iŋaoŋ pe mel a naog na yan mi leil ŋupani dop dabai ŋiganep ŋiŋane wo ŋau da. 14Ŋai maeg ŋiganep Anut iŋ Jesus Kristus lo igiag pe lak na ŋaup ŋaisag ilo uyan san kob an ŋiŋane wo ŋumaspalu da. 15Tamolpein a id luluŋad lo ilod lo rumok dabai an ilo sou ago digane wa. Aŋ aenta mel ta niŋen o kankan sensen amam da ator tap, Anut iŋanen ilon yen dan kuai te igane ilasap ikubiai panaŋ a. 16Gug gidad, mel malan te yak man igo ya, id fidian mi kagin uyanan gubak mi tileg tiŋane yak, nek an mi tabi sakar pe tumado yau a. 17Teig taog, aŋ ŋaisag tureŋ atutuŋanip amado wa. Tamol a nek maŋ igo dutor dan leil apidinai a, man dugo, iŋ aigim san ager ta dumado na da. 18Ŋai imug mi ŋurupaiaŋ ago mi fon gamu dam malag turon idu dugo ŋurupaiaŋ da. Tamolpein wei mi iŋ ilod lo rumok ak dubol dan iŋaned kagin naok naok lo man Kristus anen aigim san ager dumado da. 19Iŋaned wadan man daoŋ mi a. Iŋaned tubud man tiŋaed mi a. Kagin a niŋen sed yaŋad diabisa san nek an iŋaned miai mi a. Iŋaned kankan lo tan en san melmel niŋen o mi ilo sou digane da. 20Gug id man kumaen panu san tamolpein mok a. Ante patud ipasi san Tubun ak Jesus Kristus imul ipalu o malan tigane da. 21Iŋ iganep idsad tinid tan en san dabai an tia yan ibileksap, iŋsinan tinin kumaen panu san girager aman da ago mi ak ipanad a. Iŋ idaisuda dop mel fidian idiraig iŋ paen na dumado yan, an san dabai lo id tinid ibileksap girager panu san tinik tiŋane wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\