Filemon 1

1Ŋai Pol Jesus Kristus san subanek tamol girek en ŋigire da. Id teid Timoti dam ŋai da mumado da. Girek en maŋanema bubema buson di urat kisaek Filemon, 2agod midaeŋ oŋsa ab lo dutumani na yan dam aŋsam na ŋigire da. Apfia idaned lud, agod Akipus iŋ maŋ da sisem Kristus san yu tamol igo woŋ, girek en miganeg sam na ipalu da. 3Ŋaisag ilog lo Bai Anut agod Jesus Kristus Tubun en da iŋsad ilo panek agod bube maror aŋ dupanaŋ o ibol da. 4O teig Filemon, saen ŋai Anut ŋugudani dan lo, oŋ o pempem ilog isou dop, Bai Anut ilo uyan ŋupani da. 5Man dugo, oŋane ilo rumok Jesus Tubun ak lo yan, agod iŋanen tamolpein gun ak fidian niŋedi wo umat dan dam, ŋai ŋaloŋ a. 6Ŋai Anut ŋusumianip, aenta naod na oŋane ilo rumok kuai tem ubol ilasa dan lo se dabai ipanop, an lo nuŋon uyan uyan ak a id o Kristus lo yen dan uloŋ uyanan a. 7O teig, oŋsa ilo panek an ŋai ilo uyan tubun kasik, agod tan suek uyanan geig ipanag da. Man dugo, oŋ Anut san gun adi binawaig lo ilod pasa ibol a. 8Amaiak niŋen o ŋai Kristus lo yak seg isodudunag ŋilasa dop, mel a oŋ gane san an itaot gane wo ka ŋusoduduno wa. Ago bo man ru kubiaeŋ naok ago yak ŋurupaio man ŋamoi da. 9Tia, oŋ ŋai da nug ilon tupani da, fun an lo man oŋ ilo ŋiŋane wo ilog tubun mi yen da. Awo, ŋai Pol, tamol wagam ag ŋilasa ya, agod gamu dam Jesus Kristus san subanek tamol ŋumado dan, 10Onesimus, ŋaineg nanuk igo woŋ, oŋ iŋ maror lo ŋane wo ŋugudano da. Saen ŋai sein nam dusubanag an lo, iŋ Jesus Kristus ilon lo rumok a, an lo iŋ ŋaisiganeg nanuk mok igo ilasa ya. 11Imug mi oŋ mala lo iŋ tamol lou aman tia yak igo imado se ya, ak gug gamu man oŋ o, agod ŋai o dam, tamol lou aman da yak igo ilasa ya. 12Gidad ŋaineg bubeg fidian iŋ lo yen dak bo man, gamu ŋai oŋsa na ŋidinig ipalu da. 13Ŋai ŋabituanip, saen ŋai bilaluŋ uyanan ak niŋen subanek lo ŋumado dan niŋen o, iŋ oŋ wage lo ibinawag o ilog ibol da. Ago bo man, 14mel ta a oŋ uyan ta pani na yan ŋigane san o ilog ta ibol na ya. Ago dop man mel dugon uyan ak gane wo man, oŋse ilo nam gane wa. Ak gug kagin an niŋen ŋai ta ŋusoduduno na wa. 15Nag saen katukan mi oŋ ibisawog isol yau a, an san fun man, iŋ imul gup pempem mi oŋ da sisem amado wak boi. 16Gubak mi iŋ oŋsa bigabeg urat igane ya. Gug gamu tia ya, tia, gamu man oŋane tei mok Kristus lo yak igo oŋ ka ŋane wa. Ŋai iŋ o bubeg bulbal da, oŋ dam rumok nek ago mi a, iŋ tinin lo agod Tubun en lo dam ibinawo wa. 17Amaiak niŋen o, oŋ ŋai oŋane tura igo woŋ liag tap man, oŋ ŋai ŋiliag ak ago mi Onesimus dam ŋane wa. 18Mel ta lo muruan ipano boi, tia, oŋane gubun ta tinin lo yen tap, ŋai yaŋag paen na ganep, an lo gubun an ŋai tinig lo yen a. 19Ŋai Pol ru en seg banig nam ŋigire dan lo igo ŋabol, ŋaiseg mi iŋanen gubun ŋukubunep itout a. Ŋaisag gubun a oŋ tini lo yen dan man oŋse mi, kabelan oŋ an ilo iŋaoŋ banau. 20Awo teig, oŋ Tubun ak san a, ak niŋen o lou uyan ak ta panag o ilog ibol da. Agod Kristus niŋen o dam oŋ ŋaineg bubeg maror pani wo ilog yen da. 21Ŋai awag uri pani san o tinig ŋupano da. Ak niŋen o girek en oŋsa na ŋigire den lo ŋaloŋ ak, mel e niŋen ŋusumiano den oŋ itaot ganep subuŋan taidam gane panag a. 22Ŋai mel kisaek taidam niŋen ŋusumiano da. Galuŋ ta kubune panag a. Man dugo, ŋai ilog yen dak man, aŋ gudanek wei mi agane dan lo, Anut aŋsam gudanek awan yabi dop lo fon ŋamul pe naom na ŋilasa wa. 23Epafras dam iŋ ŋai da Jesus Kristus niŋen subanek ab lo mumado dan, iŋanen ilo uyan ru aŋsam na iganeg ipalu ya. 24Nek ago mi ŋaisag urat kisaek adi, Mak, Aristakus, Dimas, agod Luk, iŋaned ilo uyan dam dupanaŋ da. 25Tubun ak Jesus Kristus san ilo panek an aŋanem ŋutum fidian da itumanip amado.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\