Revelesen 14:1

1Agog ŋai malag yau man, Sipsip Nanun iŋ Did Saion fufo na itur dugo ŋile ya. Iŋ 144 tausen tamolpein dida dutur da, iŋanen yaŋan, agod Taman yaŋan dam, tamolpein an naod kapen fo digireg yen da.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More