Revelesen 14:14

14Aria, ŋai malag yau dugo, naog na timtaen milkouk ak kisaek ŋile ya. Ago dugo talpein ta tamol nanun igo woŋ an fufo na imasig imado se ya. Iŋ kitikat gol aman da yak kabuŋan fo yen dugo, banin lo man bubarek luon geig ak yabi se ya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More