Revelesen 14:20

20Agog Jerusalem san ar patun fo, wain nuŋon bod lo dupartitale dugo dar bod an lo imaspalug kuai te ilasa ya. Ago dugo dar an imaspalu yau se ya, iŋsan milaen man 300 kilomita igo woŋ, tan fidian ituani a, agod iŋsan kuror man mita kisaek wadan da igo woŋ a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More