Revelesen 14:3

3Tamolpein 144 tausen kiŋ san kalik naon na dutur se ya, agod mel iwoiwo kumaed dumado dan iŋ matu gurman adi dam, naod na dutur se ya. Iŋ bar foun ak diabi se ya, tamolpein aenta bar an diabi san maŋau ta diŋane na ya, 144 tausen amaiak mi bar an diabi san duloŋ a. Tamolpein amaiak mi tan en lo Anut idad iŋal a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More