Revelesen 14:4

4Tamol emaiak pein adi dida sed nun ta ipidinai na ya. Tia, iŋ ikokan mi dumado da. Sipsip Nanun panu fidian lo dugon te yau dan, aria, tamol adi emaiak durig dida diau da. Anut warou nek emaiak, tan san tamolpein luluŋad lo idad iŋal a. Agop iŋ warou malan te Anut iŋal an, iŋanen warou lo, agod Sipsip Nanun san warou lo dam dumado wa. Nek ibol abi taman anaŋ malan te ilasa dak iŋanep, Anut yai igane pani dak igo woŋ, tamol an Anut agod Sipsip Nanun da sad ilo rumok adi e tan en lo imug dilasa yen, nek ama ya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More