Revelesen 14:8

8Agog eŋel sen ta, iŋ eŋel imug ipalu yan irig ipalu da. Eŋel murna yan igo ibol, “Taun tubun ak Babilon dubilig idu geig go digane itout a. Taun Babilon nek amaiak, iŋsan jeit kagin dabai an niŋen o, tamolpein warou fidian duri dupani na ya. Nek ibol wain dabai ak ipidinaig duluk go burau geig dilasa yak igo woŋ a.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More