Revelesen 19

1Mel en itout go, ŋai mel ta wagiŋ tubun ak igo woŋ kumaen panu san tamolpein warou tutubu yak dubol dugo ŋaloŋ a. “Aleluia, id Anut per tupani wa! Patud pasek, girager agod dabai da iŋsan mi a. 2Man dugo, iŋsan kot man rumok di itaot mok a. Iŋ jeit pein tubun en, iŋanen jeit kagin lo, tamolpein tan san fidian mi iŋaned madok malan isue dugo nun dilasa yan, yabi idu ya. An lo naon itaot ak ipani a. Pein en iŋsan aupasek lo Anut san urat tamol di urat pein ifug dumat an lo aupasek amaiak gamu naon ipani a.” 3Iŋ fon mi igo duwagiŋ a. “Aleluia! Taun tubun en yai inani da, amaiak san yakas pempem mi lak na isuda yau da.” 4Matu gurman adi 24 iŋ mel iwoiwo kumaed dumado dan dam, Anut kiŋ san kalik fufo imado dan, naon na turud dusoluwig iŋ ubou an dile ya. Iŋ igo dubol a, “Rumok. Aleluia, maŋ Anut per mupani da!” 5Agog talpein ta awan kiŋ san kalik lo ilasag igo iwagiŋ go ibol, “Aŋ idsad Anut san urat tamolpein, aŋ Anut per apani wa. Aŋ tamolpein kawan ak, agod tamolpein yaŋad anda yan, aŋ fidian mi gamu Anut yaŋan abisa wa!” 6Agog ŋai liliŋan tubun ak nek ibol tamolpein warou adi dutumanig dumado dugo sad ru ilasa dak igo woŋ ŋaloŋ a. An man nek ibol you wei mi sad liliŋan ilasa da, tia, weil tubun mi iliŋan dak igo woŋ a. Iŋ igo duwagiŋ da, “Aleluia, id Anut per tupani wa. Ata wo, idsad Tubud Anut dababai fidian mi aman da yak, gamu kiŋ rumok imado da. 7Gamu id ilod uyan pe yousai tubun mok tigane wa. Ata wo, Sipsip Nanun iŋ iwon pein iŋane san nal idu ya, agod iŋsan pein sen bala ipanig malan igane da. 8Anut ilon ibol an lo man, kulos milkouk siŋaokan geig ak pein an iŋaneg idiri a. Kulos en ikokan di lilaman geig a.” (Kulos e milkouk siŋaokan en, iŋ Anut san tamolpein sad kagin itaot digane na yan ate tou ipani a.) 9Agog eŋel an igo irupaiag a, “Oŋ ru igo gire wa. Talpein e Sipsip Nanun pein iŋane san anaŋ tubun ak lo Anut igiaig dupalu yen, uyasusai digane wa.” Iŋ fon mi igo irupaiag, “Ru en man Anut san ru rumok a.” 10An lo gug ŋai eŋel en siŋiren na turug ŋusoluwig iŋ ubou an ŋile wo da. Ak man iŋ igo irupaiag, “Oŋ gidad ago ta gane na wa. Ŋai man oŋ tei murou nek a Jesus niŋen o ru diabi dabai dan dida, id sisem urat kisaek a. Oŋ Anut mi ubou an ule wa! Man dugo, idsad ru Jesus niŋen o tabol ilasa dan, nek an mi profet adi sad ru fun mok a.” 11Ŋai kumaen panu awan ipasig, hos milkouk ak imado dugo ŋile ya. Tamol a yaŋan Uyan di Rumok dubol dan hos an fufo imasig imado se ya. Iŋ kagin itaot mok an lo mi tamolpein kot lo ibitiniai dak agod yu igane da. 12Iŋanen malan man yai ided oŋ da, agod iŋ kiŋ san kitikat wei mi kabuŋan fo dien da. Iŋ tinin fo yaŋak kisaek girek a, agod iŋsen kisaek mi yaŋak an iloŋ a, tamol aenta man tia ya. 13Iŋ kulos igane dan gubak mi dar lo dusomini a. Agod iŋ yaŋan igo dubol, Anut san Ru. 14Kumaen panu san yu tamol adi, agod yu pein adi dam, iŋsiganed hos milkouk ak fo dumasig ŋien aban dirig patun fo dida dupalu se ya. Iŋ kulos milkouk sisiŋaok amadi ikok geig ak didiri a. 15Sabiri kisaek luon geig ak ta tamol an awan lo ilasag gidigidad yau se ya. Sabiri an lo iŋ tamolpein warou fidian ibiai dudu wa. Iŋ makud ain yabip, an lo tamolpein warou fidian itirnai dabai a. Iŋ pat bod tubun ak lo wain patun ipipi wo ipartitale wa. Wain an man Anut dabai fidian aman da yan san tiŋae mumarek tubun geig ak ate tou ipani da. 16Iŋsan kulos milaen an fo, agod ŋien dam fo yaŋak en digire ya. Kiŋ fidian sad Kiŋ, agod tamol tutubu yak fidian sad Tamol Tubun a. 17Agog ŋai eŋel kisaek ad malan lo itur dugo ŋile ya. Iŋ awan dabai geig lo anakanak keit titiŋaem durou dan igiaig igo ibol, “Aŋ apalup atumanip, Anut san anaŋ tubun en malan agane wa. 18Aŋ kiŋ adi sad tinidi, yu tamol sad yu gurman dababai ak, hos agod tamol hos fufo dumado dan, tinidi ka ani wa. Aŋ tamol fidian, tamol sen ka bigabeg dumado dan, tamol kawan dutor dan, tamol gidigidad ak, agod tamol yaŋad aman da yak, sad tinid mudan ani wa.” 19Agog ŋai mel kasik en, agod tan san kiŋ adi agod sad yu tamol dida dupalug dutumani dugo ŋeil a. Iŋ dutumanig an lo Tamol e hos milkouk ak fufo imado den, iŋanen yu tamolpein dida iŋ lo yu digane wo da. 20Ak man Tamol e hos milkouk ak fufo imado den, mel kasik an yabig isubani a. Profet sewak an dam yabig isubani a. Profet sewak en mel kasik an naon na kulob girager wei mi idiri ilasa na ya, an lo tamolpein a mel kasik an san kob iŋane dugo, san mitilaen dam ubou an dile yan, irawai se ya. Agog mel kasik iŋ profet sewak da, nuŋod uraru kumaed dumado dugo, gib saltek tubun en lo pat salfa awan isag, inani dak lo diabibol dudu ya. 21Ago dugo Tamol e hos fo imado den, iŋsan sabiri awan lo yen dan ate, mel kasik san yu tamol ifug dumat pasik a. Agog anakanak adi fidian yu tamol adi sad sisanun dianig, luad ikafut idu ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\