Revelesen 7

1Mel en fidian itout dugo, ŋai eŋel iwoiwo tan titin iwoiwo ante dutur dan ŋeil a. Iŋ tan titin iwoiwo yan san tim diabituani se yan lo tim ta ifure na ya. Tim an tan na, beig lo, agod ai fidian ta iwi na ya. 2Ago man ad ilasa san baŋen lo eŋel ta ilasag ipalu dugo ŋile ya. Iŋ banin lo tuod ta kiŋ san kob aman da yak yabi se ya, an lo mel kob igane san man, Anut a pempem kumaen imado dan iŋsan mi a. Eŋel iwoiwo yan gubak mi Anut dabai ipidinaig, an lo murnap iŋ tan beig da ka dupitiŋinai a. Aria, eŋel a imug ŋile yan awan tubun mi lo eŋel iwoiwo yan igiai a. 3Iŋ igo ibol, “Aŋ tan, beig, agod ai da, gugurut nam muruan ta apidinai na wa. Tia, maŋ idsad Anut san kob, iŋsan urat tamol adi naod kapen fo migane gup, melmel an malad ka asue wa.” 4Agog tamolpein sapta kob a diŋane yan dubol dugo ŋai ŋaloŋ a. Sutek an man tamolpein 144 tausen, sisem kob an diŋane ya, tamolpein an Isrel san gugoi anen anen luluŋad lo dilasa ya. 5Juda san gugoi lo 12 tausen kob diŋane ya. Ruben san gugoi lo 12 tausen, Gad san dam 12 tausen. 6Ago mi urig 12 tausen ta Aser san gugoi, 12 tausen ta Naftali san gugoi, 12 tausen ta Manase san gugoi lo ya. 7Nek ago mi 12 tausen ta Simion san gugoi, 12 tausen ta Lewai san gugoi, 12 tausen ta Isakar san gugoi lo ya. 8Nek ago mi 12 tausen ta Sebulon san gugoi, 12 tausen ta Josef san gugoi, 12 tausen ta Benjamin san gugoi lo ya. Tamolpein en iŋ Anut san kob diŋane ya. 9An itout dugug ŋai malag yau man, tumanek tubun mi geig kiŋ san kalik, agod Sipsip Nanun dam, naod na ditilianig dutur se yan ŋeil a. An lo man talpein ta isutai san ta iloŋ na ya. Tamolpein an man warou fidian lo, tinik naon sensen lo, muroun ru fidian lo yak dupalug dutumani a. Iŋ kulos milkouk milmilae ak didiri dugo, banid lo man pator roun duburou se ya. 10Iŋ awad dabai geig igo duwagiŋ se ya, “Idsad patu pasek an man, Anut a iŋanen kalik fo imado dan, agod Sipsip Nanun dam, iŋ nuŋod urarum patu pasek an san fun mok a.” 11Ago dugo eŋel fidian man, kiŋ san kalik, gurman adi, agod mel iwoiwo a kumaed dumado dan dida dulubanaig dutur se yan, ditakoksig naod kapen tan dusueg Anut ubou an dile ya. 12Iŋ igo dubol, “Rumok geig, per, girager, maŋau, ilo uyan panek, yaŋak tubun, dabai tubun, agod tuon dabai geig ak dam, an fidian pempem mi man Anut san mi a. Rumok!” 13Agog gurman ta tamol gurman adi luluŋad lo yak ŋai igo isumianag a, “Tamolpein nek a kulos milmilae milkouk ak didiri an, en sauta yak i? Iŋ aben dugon te dupalu yak i?” 14Ago man ŋai ru naon ŋurupeig ŋabol, “Tamol tubu, oŋ mi uloŋ a.” Agog iŋ igo irupaiag a, “Tamolpein en man muruan tubun ak madai da lo, Anut irapasaig kuai te dilasa ya. Iŋ gubak mi Sipsip Nanun san dar lo iŋaned kulos dufulanig, kulos an milkouk geig ilasa ya. 15Amaiak niŋen o, “Iŋ Anut san kalik naon na dutur da. Ad tidom iŋsan ubou ab lo dumado dugo, Anut o biabi digane da. Tamol a iŋanen kalik fo imado dan, iŋ dida sumeikan dumado dop dumui igo woŋ ibalfutanai a. 16Iŋ fon kadag ta ibiai na wa, agod iŋ kulagud ta igos na wa. Ad dam tinid ta inani na wak, mel ta tinid iganep wananan geig san tia ya. 17Ata wo, Sipsip Nanun iŋ kiŋ san kalik titiŋae mi imado dan, iŋsad titianek tamol imado wa. Iŋ kumaen san you ibanai dan san aben ate diau san niŋen o ulum ad yabi wa. Agod Anut iŋsen mi iŋaned malad turon fidian mi isasi dop tinaŋ fon digane san tia ya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\