Revelesen 9:10

10Iŋsad uyudi man buramat igo woŋ a, agod uyudi bitiŋen san si marasin saian ak lo madai tamolpein dupidinai san yen da. Iŋsad uyudi dabai an ate kalam kafenda tamolpein madai tubun geig ak dupidinai a. Dabai naok ago yan uyudi lo mi yen da.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More