Rom 13

1Aŋ fidian aŋanem gabman san gurman aŋ ditirnaŋ dan awad paen na amado wa. Man dugo, Anut mi iŋ titianek tamolpein fidian idirai san fun mok a, agod gurman a id ditirnad dan man Anut sen ipilianai a. 2Amaiak lo, talpein iŋ titianek tamol awad iparsisali tap, iŋ tamolpein a Anut ipilianai an awad iparsisali da. Agod tamolpein fidian kagin a duri dan Anut iŋsad muruan an naon ipidinai a. 3Gurman adi iŋ tamolpein kagin uyan ak mi digane dan rurek ta dupidinai na wa. Tia, tamolpein a kagin saian ak digane dan mi rurek dupidinai a. Oŋ tan gurman niŋen o urer umoi ak i? Ago tap, kagin uyan ak mi gane dop, an lo tan gurman an oŋ ilio uyan a. 4Man dugo, iŋ man Anut san urat pinein, oŋ mado uyan san kagin ipano da. Ak man oŋ kagin saian ak gane tap, urut dop urer saian geig a. Kabelan iŋ sabiri kawan yabi dak ago ilo isou banau. Iŋ Anut san urat pinein, amaiak tuon lo talpein ta kagin saian ak igane dan, Anut san tiŋae saiak ile wa. 5Fun an niŋen o, oŋane gurman adi awad paen na mado wa. Dal an lo Anut tiŋaen saian san kagin riŋani wa. Fun an niŋen o mi tia, tia, oŋane kankan uyan ak a ru kagin ipano dan niŋen o awa parsisalek ta gane na wa. 6Nek fun an lo aŋ gabman san takis dam abal a. Man dugo, gabman san urat pinein adi man dam Anut san urat pinein mi a, agod iŋ pempem tamolpein sad madok uyan dumado san kagin digane da. 7Amaiak niŋen o aŋ aŋanem gubun naok ago yak fidian akubune wa. Saen gabman takis abal o ibol tap, ago agane wa. Takis naon sen ak abal o dubol tap, an dam abal a. Tamolpein awad ari apani wo dubol tap, aŋ nek ago agane wa. Tamolpein dititianaŋ dan yaŋad asini wo dubol tap, an dam nek ago mi agane wa. 8Oŋ talpein ta san gubun tini lo ta yen na wa, tia, nug niŋen o amat san gubun mi tini lo yen a. Man dugo, talpein ta iŋ turan ilon ipani dan, kagin an lo kubiaeŋ an fidian ituanai idu da. 9Moses kubiaeŋ igo ibol, “Oŋ jeit ta gane na wak, oŋ tamol ta funip imat na wak, oŋ aenta sad melmel ta ugam na wak, oŋ tamolpein aenta sad melmel niŋen o mala ta isi na wa,” agod kubiaeŋ aenta dam ru girek en lo yen da. Gug kubiaeŋ kisaek en kubiaeŋ an fidian ituanai idu ya, nek “Oŋ se ilo ipano dak ago mi tura ilo pani wa.” 10Talpein ta iŋ tamol ta ilon ipani dan, iŋ lo kagin saian ak ta igane na da. Amaiak niŋen o ilo panek san nuŋon man nek ibol kubiaeŋ an fidian iganuri dak igo woŋ a. 11Agod taida mi aŋ en aloŋ ak, saen iparsikawad ak niŋen o ŋioŋ abiseip amasa wa. Man dugo, gamu en patud ipasi san id sumeik ipanad la ya. 12Tidom tubun ibisawad dugo ilalaŋ sumeik ipanad a. Id tidom san kagin ta tigane na wa. An niŋen o lilaman san yu mi tuburoup tawaŋ tigane wa. 13Aŋ ad aman ator dak ago tureŋ uyanan ator a. Ayu aluk pe abaŋ daoŋ ta agane na wa. Jeit lo, melmel saian ak lo bubem imasa san lo, wagai lo dabai agane san lo mi tia. 14Tia, aŋ Jesus Kristus aŋanep kulos igo agane wa. Agod mel ta aganep aŋsinam tinim san ilobol afutip idaisuda wo ago ta agane na wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\