Rom 15

1Id a ilod lo rumok dabai an, id tamolpein a sad ilo rumok dabai tia yan tibinawaip sad muruan dida tisini wa. Idsed niŋed o mi tamat dop aenta tabianai man kagin uyan tia ya. 2Id anen anen atem turad muroud ilo uyan tupidinai a, ago dop iŋ dal uyan ak lo mi dutor a. An lo iŋsad ilo rumok an dabai anda ilasa wa. 3Agod Kristus iŋsinanen ilo ibol an ta iri na da. Tia, iŋ muruan dam isini da. Ru girek lo na igo ibol, “O Anut, tamolpein a dupaio saian an iŋsad tiŋae saiak an ŋai ŋisini a.” 4Ru fidian a nal gubak mi Anut san tamolpein digire yan, an id ipiteŋanad san niŋen digire ya. Id muruan lo tatur sakar dan lo, agod ru girek san dabai panek ru lo, id mel a niŋen o mala nouk tumado dan nuŋon ago ilasa wa. 5Ŋai aŋ niŋemi wo Anut igo ŋugudani a. Anut iŋ dabai panek ru san fun, agod iŋ muruan lo tatur sakar san fun, iŋ ka ibinawaŋ pe aŋsem nugnug lo ilom kisaek mi amado wa. Aŋ Jesus Kristus atutuŋani dan lo kagin amaiak mi ago agane yau a. 6Dal an lo saen aŋ Anut ubou an ale dan, aŋ fidian awam kisaek mi Anut, Jesus Kristus idsad Tubun en Taman, amaiak yaŋan abisa da. 7Fun amaiak niŋen o aŋ nug niŋen amat mok a, nek ibol Kristus sen aŋ iŋiliaŋ uyanan ak igo woŋ a. Ago dop aŋ ago agane dan lo Anut yaŋan abisa wa. 8Ŋai ago ŋurupaiaŋ dan san fun igo ya. Kristus iŋ Juda adi sad urat pinein oŋ ilasa ya, an lo Anut ikubiai tile yak iŋsan ru an ru rumok a. Ago dop ru a Anut Juda sad tubud bagedi ibol ipidinai an nuŋon kuai isi wa. 9Iŋ ago igane yan lo Anut san ilo muŋanek an tamolpein Juda tia yak ipidinai, an lo iŋ dam Anut yaŋan diabisa wa. Nek a girek lo ibol ago, “Fun an niŋen ŋai oŋ gob adi luluŋad lo yaŋa ŋabisa wak, ŋai bar ŋabi dop oŋ yaŋa ŋabisap lak na isida yau a.” 10Agod ru girek en fon ago ibol, “O aŋ Juda tia yan, aŋ Anut san tamolpein dadi yousai agane.” 11Agod fon, “O aŋ Juda tia yan fidian, Tubun en yaŋan abisa, aŋ tan titin an fidian san tamolpein bar abi dop per apani.” 12Agod fon, Aisaia ago ibol, “Tamol Jesi dubol dan dabin lo didilan ta isa wa, agop iŋ isap tan titin fidian sad tamolpein kagin ipidinai a. Juda tia yan iŋ tinid digane panip dumado wa.” 13Aria, ŋai aŋ fidian niŋemi wo Anut igo ŋusumiani a. Iŋ mi, madok uyanan a niŋen o mala nouk amado dan san fun, aŋ ilom lo rumok an lo yousai tubun, agod ilo maror mok an aŋ bubem lo idaisuda yak, ago ka igane ilasa wa. Ago dop an lo na aŋ Urgun san dabai lo tubun mi mala nouk amado dan lo atur a. 14Ŋai teig taog, aenta aŋ niŋemi wo ŋai durupaiag a, nek ago mi ŋaisag ilog dam ru kisaek an mi ago irupaiag da. Ru an igo ya. Aŋ kagin uyan ak tinim lo yen an awan isa ya. Aŋ maŋau amam da ya, an niŋen aŋ aŋsem nug ka apiteŋani wa, ago dop aŋ nugnug lo aŋsam ilo sou katukan an akubune wa. 15Gug ŋaisag girek en lo, ŋai ru kagin aenta ŋurupaiaŋ an kuai te ŋabol ilasap aloŋ an niŋen ta ŋarer na ya. An lo ŋai aŋanem ilo sou ŋabisa dop ate aŋ mel gubak mi aloŋ la yan ilom isou da wa. Ŋai Anut san ilo muŋanek lo yaŋak ipanag amaiak lo ago ŋigane ya. 16Iŋ ŋai Jesus Kristus san urat pinein ipilianag go Juda tamolpein tia amaiak ŋibinawai o ŋupalu ya. Agod ŋaisag urat en igo ya, ŋai pris igo woŋ Anut san bilaluŋ uyanan an ŋufulale wa, ago dop an lo ŋai tamolpein Juda tia yan ŋaŋal pe lou kawan igo woŋ Anut tuon lo ŋidirai a. Agod Anut ŋai tuog lo iŋal pe Awan Urgun san dabai lo tamolpein e gun idiraig dilasa yen Anut uyan ipidinai a. 17Amaiak niŋen o, ŋai Jesus Kristus lo Anut san urat uyan ak wei mi ŋigane ilasa ya. Amaiak lo Anut naon na ŋaiseg ka ipitianag a. 18Ŋai mel dugon Kristus ŋaisag urat lo ta igane na yan niŋen o ŋabol ilasa wo ŋarer da. Tia, ŋai gob adi dal an ŋukubiai dilep Anut awan duri dupani san amaiak mi niŋen o ka ŋabol ilasa wa. Mel ta ŋaisag ru lo, ŋaisag urat lo, 19ŋaisag kulob girager iŋ urat tutubun da ŋigane dan lo, agod Awan Urgun san dabai lo, amaiak mi niŋen ŋabol ilasap aloŋ a. Amaiak lo ŋai aben fidian lo ŋau a, Jerusalem na fun ŋigane gug ŋau nag ŋaisag tureŋ wadan Ilirikam na ŋilasa ya. Ŋai Jesus Kristus san bilaluŋ uyanan amaiak panu fidian san tamolpein ŋurupidai duloŋ a, mel ta ŋai ŋumiani man tia ya. 20Ŋai panu fidian a Kristus yaŋan duloŋ san tia yan lo ŋaup ate iŋ yaŋan ŋufulale wo ilog ibol da. Ŋaiseg ilog pempem yen dan ago mi a. Ŋai ago ŋigane dan fun dugo, ŋai talpein sen ak san kadaŋ iguni la yak fo na ab ŋususe man ŋamoi a. 21Tia, nek ru girek lo ibol ago, “Tamolpein a iŋ niŋen o ta durupidai duloŋ na yan iŋ dile duloŋ a. Agod tamolpein a iŋsan ru ta duloŋ na yan, iŋ ilod isafulale wa.” 22Ŋai aŋsam na ta ŋupalu na man fun ŋai panu aenta lo urat wei mi ŋigane na ya, agod an ŋai aŋsam na ŋupalu san dal itute ya. 23Gug gamu panu an fidian lo man ŋai abeg tia ya, amaiak niŋen ŋai ante ru ŋufulale na yan gamu itout a. Anaŋar wei kasik ŋai aŋsam na ŋupalu wo ilog yen a, 24agod gamu ŋupalu wo ago ŋigane da. Ŋai Spein na ŋaup ru ŋufulale wo ŋigane da. An niŋen saen ŋai aŋsam gigin lo ŋupalu dan, ŋai saen katukan mi aŋ ŋiliaŋ o ilog isou da. Ŋai aŋ da tumado wo ilog uyanan da, murna gup aŋ ŋai Spein na ŋau an niŋen asatuanag dop dabai ka apanag a. 25Ak man malan malan man ŋai Jerusalem na ŋaup ilo rumok adi atna dumado dan ŋubinawai o ilog yen da. 26Midaeŋ fidian a Akaia na Masedonia na dumado dan ilo sou diganeg, moni dutumanig ilo rumok adi filiad tia a Jerusalem na dumado dan sad na digane yau a. 27An man iŋsiganed ilo girek mi a. An uyan mok a, ago gug mel en dam rumok a, Juda adi iŋ iŋsad pani naon ta gob adi tinid lo yen da. Man dugo, Juda ilo rumok adi iŋ mel uyanan ŋutun san a Jesus Kristus lo amaiak iŋ dupidinai a. Ago yak niŋen tamolpein Juda tia yan melmel tinid san an ate iŋaned pani naon dukubune wa, an lo iŋaned muruan aenta dupasi yau a. 28Aria, ŋai iŋaned ru nuŋon digane yan ŋiŋane ŋaup banid lo ŋigane gup fon aŋsam na ŋupalu da wa, ago gup Spein na ŋau a. 29Taida mi, ŋai ago ŋaloŋ ak saen ŋai aŋsam na ŋupalu dan, ŋai Kristus san bar ŋai lo awan isa yan aŋsam na ŋupalu dop da ŋisini ŋupalu wa. 30Ŋai teig taog, ŋai abinawag o ŋusumianaŋ da. Aŋ Jesus Kristus san a, nek ŋai igo mi a, agod Awan Urgun san ilo panek aŋ dam bubem lo igane ya. Fun an niŋen, saen ŋai ŋugudani dan aŋ ŋai awag abatep gudanek tubun ak tigane wa. Agod aŋ Anut asumiani oŋ dop ŋai ibinawag a. 31Juda ilod lo rumok tia yak a Judea na dumado dan iŋ ŋai dufunag o digane da. An niŋen o Anut asumiani dop ŋai iŋ banid lo ipasag iŋiliag a. Ŋai iŋanen tamolpein Jerusalem na yan luluŋad lo urat ŋigane wan dam niŋen asumiani dop urat an niŋen ilo uyan ipidinai a. 32Ago dop Anut ilon ibol tap, ŋai ilo uyan amag da ago aŋsam na ŋupalu pe aŋ ŋai da ilod kisaek sisem yaes tabal uyan a. 33Ilo maror san Anut aŋ fidian da ka amado wa. Rumok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\