Rom 8:26

26Nek ago mi, id dabai amad tia yan niŋen o, Awan Urgun ibinawad da. Id dugo woŋ Anut o tugudani san ta taloŋ uyan na ya, an lo id gudanek san dal tabiriŋani da. Gug Awan Urgun iŋsen mi id bubed ilon lo mosiai dabai ak amad da yan waged lo Anut isumiani da.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More