1 YOHANES 2

1'Ai ngowa-ngowaka, ne'ena tinidutulisi nginika la 'uwa 'o sowono niodiai. Ma nako moikani yosowono, wimoi naga wonasiga-ga'asoko ma Jo'oungu ma Dutuka ge'ena la ma Yesus Kristus woloa-loa gu'una. 2'Unau wonariwo so nanga so-sowono ma Jo'oungu ma Dutu kowongano-nganonuawau, de duga ka to ngonewa nanga so-sowono ma 'ena to nyawa 'iodumu 'o duniaka mita. 3Nako ngone pamoteke ma Jo'oungu ma Dutu 'awi besesongo, ge'ena ma no-nako ngone powinako ma Jo'oungu ma Dutu. 4Nago'ona yongose 'ato ma Jo'oungu ma Dutu winako ma koyosingounuwa 'awi besesongo, 'ona ge'ena yoelu-eluku de 'o do-dotoko 'iti-tiai ma Jo'oungu ma Dutuno koi'iwa 'onaka. 5Ma 'o nyawa gee yosingounu ma Jo'oungu ma Dutu 'awi demo, 'ona ge'ena ma gou-goungu ma Jo'oungu ma Dutu wisibosono, de ge'enau ma no-nako 'ato ngone po'ahu de ma Jo'oungu ma Dutu. 6Nago'ona yongose 'ato 'ona yo'ahu de ma Jo'oungu ma Dutu, salingou yamoteke 'isoka ma Yesus Kristus 'awi 'ahu. 7'Esa moi riaka dodoto tinisiboso-bosono! Tinidelefoku ne'ena ge'ena ko 'o besesongo ma sungiwa. Ne'ena ge'ena 'o besesongo ma sira gee nisidemokau ka ma 'orasi 'ikurue niongaku ma Yesus Kristusika, ge'ena la 'o habari ma Jo'oungu ma Dutuno gee nio'isenokau ma sirasi. 8Ngaro koge'ena ma 'o besesongo ge'ena ma sungi mita, ngano 'iti-tiai ge'ena 'iwaitokau ma Yesus Kristusoka de nginioka. Sababu 'o darusu kaisiika monga 'iisanga, de 'o darangi ma gou-goungu 'ikuruekau 'isiwara. 9Nago'ona yongose 'ato 'ona yo'ahu 'o darangioka ma kayakidu'udukosi manga 'esa moika, 'ona ge'ena ka 'o darusokasi sigado ne'ena. 10'O nyawa gee manga 'esa moi yosibosono, 'ona ge'ena yo'ahu 'o darangioka so koyodi-diaiwa 'o nyawa 'iregu yosowono. 11Ma gee manga 'esa moi yodu-du'uduku, 'ona ge'ena 'o darusoka. 'Ona yotagi-tagi 'o darusoka, de koyosidongoowa kiaka yosiika sababu 'o darusou ge'ena so koyomasimakewa. 12Tinidutulisi nginika ne'ena ngowa-ngowaka, sababu nia sowono ma Kristus wa'ikirokau. 13Ngoi tinidutulisi ngini 'o balu-balusu, sababu ngini wininakokau gee 'una nagau ka ma sirasi. Ngoi tinidutulisi nginika 'o nyawa ma goo-gooka, sababu ngini niosikalakau 'o Tokata ma Koana. 14Ngoi tinidutulisi nginika ngowa-ngowaka, sababu ngini wininakokau nanga Dea ma Jo'oungu ma Dutu. Ngoi tinidutulisi nginika 'o balu-balusu, sababu ngini wininakokau 'una gee wisironga 'o Demo gee naga ka ma guruenosi. Ngoi tinidutulisi ngini 'o nyawa ma gooka, sababu ngini niokuatokau de ma Jo'oungu ma Dutu 'awi demo niosi-singina, de nia'akunu nialawani 'o Tokata ma Koana. 15'Uwa niosibosono 'o sagala moi-moi 'o duniaka ne'ena gee 'o nyawa ma Jo'oungu ma Dutu kowimote-motekuwa yodua-duaka. Nako ge'ena nioduaka, ge'ena ma ngale kowinisibosonuwa nanga Dea. 16'Okia sonaa moi-moi gee 'o nyawa ma Jo'oungu ma Dutu kowimote-motekuwa 'o duniaka ne'ena yodua-duaka, ge'ena la 'o nyafisuu ma dorou, 'o dunia ma barangi yamake de yodua-duaka, de yomadaduie sababu manga harataa 'iamoko, ge'ena 'iodumu ko ma Jo'oungu ma Dutunowa, so ka 'o duniano. 17'O dunia de ma kia sonaa gee 'o nyawa yodua-duaka naga kaisiika monga 'iisanga. Ma gee ma Jo'oungu ma Dutu 'awi pareta yamote-moteke, 'ona ge'ena yo'ahu kaisi'ado-'adonika. 18'Ai ngowa-ngowaka, 'o dunia ma do-dogumu 'isoriokau! Gee nisidemokau nginika 'ato ma Kristusika wimusu-musu 'asa woboa; de ne'ena naga yoboakau manga gudai. Ge'ena ma no-nako 'o dunia ma do-dogumu 'isoriokau. 19Ma Kristusika wimusu-musu ge'ena 'ona gee ngoneka yomasimadakau, sababu 'ona ge'ena yadaene ko de de ngonewa. Nako 'ona ge'ena de de ngone, ma raiokau koyomasimadawa ngoneka. Duga yomasimada ngoneka la 'iwaiti 'ato ma gou-goungu 'ona ge'ena ka moi ma ko de de ngonewa. 20Ma ngini niadawongokau 'o Ngomasa 'Itebi-tebini gee ma Yesus Kristus wosigutiku. Ge'enau so ngini nioodumu niosikanako 'o do-dotoko 'iti-tiai. 21So ngoi tinidutulisi ne'ena ko ma desonguwa 'ato konianakowasi 'o do-dotoko 'iti-tiai, so 'ena sababu nianakokau. De nianakokau mita 'o do-dotoko 'iti-tiaioka koi'iwa ma ngeluku. 22Gee yoelu-eluku ge'ena la 'o nyawa gee yongose 'ato 'o Yesus ge'ena ko ma Koana Wiiri-irikuwa gee ma Jo'oungu ma Dutu wosijajiokau. 'O nyawa go'ona ma Kristusika wimusu-musu, 'ona koyongakuwa ma Jo'oungu ma Dutuka de mita 'awi Ngowaika. 23'O nyawa gee koyongakuwa ma Jo'oungu ma Dutu wi Ngowaika, ge'ena ma ngale ma Dea mita kowidawonguwa. De 'o nyawa gee yongaku-ngaku 'awi Ngowaika, ge'ena ma ngale ma Dea mita widawongo. 24Sababu ge'ena, 'o habari gee nio'isenokau ka ma 'orasi 'ikurue niongaku, salingou niaga-gao niosidi-diai 'ania singina ma dodaka. Nako 'o habari ge'ena niaga-gao niosisdi-diai, ge'ena ngini tatapu nio'ahu nimarimoi de 'o 'Aba ma Jo'oungu ma Dutu de 'awi Ngowaka. 25De ne'enau gee ma Kristus ma sirete wosijajiokau: 'o 'ahu ma gou-goungu kaisi'ado-'adonika. 26Ngoi tinidutulisi nginika ne'ena, ge'ena la gee naga 'o nyawa yosikadike yomau nisiliba. 27Duga ngini ma sirete ma Kristus winikulakau 'o Ngomasa 'Itebi-tebini so koiparaluuwau 'o nyawa 'iregu nidotoko. Sababu 'o Ngomasa 'Itebi-tebini ge'ena nisidotoko 'okia sonaa moi-moi; de 'okia naga nisidotokokau ge'ena ma gou-goungu 'itiai so koi'iwa ma ngeluku. Sababu ge'ena salingou niodomoteke 'okia naga 'o Ngomasa 'Itebi-tebini nisidotokokau, de ngini salingou 'uwa nimasimada nio'ahu de ma Kristus. 28Ge'enau so 'ai ngowa-ngowaka, 'uwa nimasipidili nio'ahu de ma Kristus, la gee dua woboali, ngone pomo-moroini potaari 'unaka de koinamaekuwa. 29Ngini nianakokau 'ato ma Kristus wo'ahu moteke ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau. Sababu ge'ena ngini salingou nianako mita, 'o nyawa gee yo'ahu moteke ma Jo'oungu ma Dutu wi mau, 'ona ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wi ngowa-ngowaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\