1 PETRUS 5

1Ngoi toga'asoko ngini 'o jamati ma balu-balusu niatibangi niosidi-diai. Ngoi toga'asoko koge'ena sababu ngoi mita 'o jamati ma balusu, de ngoi tasakisiiokau ma Kristus 'awi sangisara. De dua ngoi mita tomoteke ma Kristus 'awi kumatioka ma 'orasi wosidumutu 'o nyawa 'iodumika. Ngoi toga'asoko 2tosigou-gounguku la ngini niasowohi ma Jo'oungu ma Dutu wi 'umati gee 'isi'ade-'ade 'o domba ma duonoka gee wosarakaniokau nginika. Niakisowohi de nia singina 'isa-sanangi 'isoka kokia naga ma Jo'oungu ma Dutu wodua-duaka, de 'uwa nia singina 'itubuso. De mita nia'ao 'o manarama ge'ena 'uwa ma dumutu ka 'o pipi nimadamake, ma 'ena ma gou-goungu niomau nioleleani. 3Gee nisito-togumokau nginika ma ngale niakisowohi, 'uwa nimadiai 'isoka 'o koa-koana yopareta, ma 'ena niodadi 'o kasinaa ma ngale yomaduru 'ania 'ahu. 4De dua gee 'o So-sowohi ma Dutu gu'una woboa, ngini 'asa winikula 'o tuala 'ileto-letongo, gee ma letongo dua koiisa-isanguwau. 5Koge'enali mita 'Esa moi ngini 'o nyawa ma goo-goo. Niaki'isene 'ona gee yosiria-riakika. Ngini nioodumu salingou nimasitipokoku de nimakaleleani moi de moi de nia singina 'ima-ma'ai. Sababu 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku konee, "Ma Jo'oungu ma Dutu kowakiduakuwa 'o nyawa yomaie-ie, ma wakisibosono 'o nyawa manga singina 'itipokoku." 6Sababu ge'ena nimasitipokoku ma Jo'oungu ma Dutu 'awi kuasa ma sigoronaka, la 'una winisikurutie gee ma 'orasi ya'adono de. 7Niokula ma Jo'oungu ma Dutuka 'iodumu gee niodo-dodato, sababu 'una winikalesangi. 8Ngini salingou nimasitiari de nimadudu-duanga! Sababu 'o Tokata ma Koana ge'ena to ngini nia musu. 'Ena 'isoka 'o singa 'isiika 'isiino 'igu-gurana 'imadononu ma 'inomo. 9Niodaari de 'ania ngo-ngaku 'ikua-kuata, sababu ngini nianako nanga 'esa moi ka 'o ngo-ngaku moi 'o dunia yasuluunuku mita yosangisara 'isoka nginioli. 10Ma gee ngini niosangisara 'o 'orasi moi 'ipasa, ma Jo'oungu ma Dutu ma sirete 'asa winidiai niototomo 'o sagala moi-moioka. 'Una 'asa winisikuata la 'ania ngo-ngaku koigiwiwa de koingaliwa. Sababu 'una ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu gee 'awi singina 'ena ma sureka, gee wini'asokokau ma ngale niomoteke 'awi kumati gee kaisi'ado-'adonika ma ngekomo ma Kristus. 11'Unau ge'ena woku-kuasa kaisi'ado-'adonika! 'Amin. Koge'enau. 12'Ai surati ma dipoko ne'ena tositago-tago nginika, de 'o Silas woiriwo. 'O Silas ge'ena nanga 'esa moi ka 'o ngo-ngaku moi de de ngone de 'idadi powingaku. Ngoi tomau tinisibabata nginika de tinisidemo 'ato 'okia naga gee talefo-lefo ne'ena, ge'ena 'o habari ma gou-goungu ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu 'awi singina ma sure. Ngini salingou niokuata nimasiga-gao ma Jo'oungu ma Dutu wi singina ma sureka ge'ena. 13'Ai ma-manai 'o jamati moi 'o Babilonika, gee ma Jo'oungu ma Dutu wakiiri-iriki mita, 'ona mita manga tabea yosidingoto nginika; koge'enali mita 'o Markus gee matero ka 'ai ngowaka ma dutu gee towisiboso-bosono. 14Nimakatabea moi de moi ngini gee ka 'o ngo-ngaku moi de nia dora ma gou-goungu. Tanu ma Jou winikula 'o sanangi ngini nioodumika 'Esa moi gee nimari-rimoi de ma Kristus. Ngoi 'o Petrus, tinitabea!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\