'O SU-SULOKO 12

1Poilia ma 'orasi kage'enali mita ma Koana 'o Herodes wokurue 'o jamati wakihalebiru. 2'Unau wosuloko 'o Yakobus 'o Yohanes ma riaka ma dutu gu'una ma wito'oma de 'o wase. 3Gee wakimake 'o Yahudioka ma nyawa yoduaka koge'ena wodiai, de kawacobokauoli. 'Una wosuloko 'o Petrus mita witagoko. Ma 'orasi ge'ena 'idadi 'ena 'o Roti Koiragi-ragikuwa ma Wange ma Amoko. 4'O Petrus witagokino de 'o Herodes wosuloko 'o buika wisingosama. 'O solodado 'o bolu soatoka ge'enaka 'o Petrus wijaga-jaga, 'o bolu moi yaru-ruatoka. 'O Roti Koiragi-ragiwa ma Wange ma Amoko 'ipasakasi, 'asa deika 'o Herodes 'o Petrus wi'urusu 'o kawasa ma bionoka. 5So 'o Petrus wibuika 'ena wi jamati 'ona kawisilahidoa somoi. 6'Iobiruku bari dua ma Petrus 'o kawasa ma bionika 'o Herodes wi'asau, 'ena ma Petrus 'una de wi giama ma bu-busuoka wosidi'idude ge'ena 'o solodado yamididi manga sigoronaka. Ge'ena ma bui ma ngoranoka mita munuka yojagaku. 7Ge'enaka de 'ito'ingowa 'ena ma Jou wi mala'ekati 'ima'okodeu ge'enaka, de ma ngii ge'ena 'ikinitara ka ma moiku. Ma mala'ekati ge'ena 'o Petrus witomanga wisigiwi-giwi de 'ingose 'ato, "Ee, taitika nomomiki!" Kage'ena de wi giama ma bu-busuku 'o rate ge'ena ma 'ipidili so 'itotakokau. 8Ge'enaka de ma mala'ekati kaingosekau 'unaka, "Nomabajuku de ni tarupa ma gumini nosipusukino." So ma rai womabaju de wi tarupa ma gumini wosipusuku. Ge'enaka de kaingosekauwoli, " 'Ani juba nomasinoaku la noimoteke." 9So womajubaku de ma mala'ekati ge'ena wamoteke, 'o bui ma ngoranino yosupu. Ma 'o Petrus kowanakowa 'ato 'okia naga 'o mala'ekati 'idiai koge'ena, ge'ena ma gou-goungu 'idadi. 'Una wongose bari kawonanere. 10Gee 'ona yapasakau yojaga-jaga manga ngii 'o ngai modidi so ya'adono 'o ngorana 'o besi gee 'itaari ma kotaka, de ma ngorana 'o besi ge'ena ka'enau 'ipelenga de yotagi 'o ngekomo ma dingoonika yaboa. 'Ito'ingowa 'ena ma mala'ekati ge'ena 'imaisangokau so 'o Petrus kawomatengokau ge'enaka. 11Ge'ena 'asa de wanako 'itiai, de ka wi singinaka, "Ne'ena ge'ena ma Jou wi mala'ekati wasuloko so yaino 'isisupu 'o Herodes wi giama ma soatoka, de 'okia sonaa moi-moi dua 'o Yahudioka yodiai ngoino, so 'isiresene." 12Ge'ena 'iodumu wakokinakoka, de wotagi ngo Mariaka, 'o Yohanes gee wisironga-ronga 'o Markus ma 'esaka. Waika 'ena manga gudaioka yomapoluno yolahidoa ma gu-gudaioka. 13Woboa de 'o ngorana ma bionino gee watoteke, so manga ro-riwo mimoi mi ronga ngo Rode tanu mapelengau ma ngorana ge'ena. 14De manakokau 'ato ge'ena 'o Petrus wi 'ilingi, so komapelengawasi de kamowosangokali sababu kamomorene 'ifoloi so. Ge'enaka de makidongose 'ato, " 'Etei 'alele 'o Petrus dokau 'una!" 15De 'ona kayongosekau ma ngo Rodeka, "Nitogosanga kia gee de!" De momakuata mongose 'ato, "Ma goungu 'o Petrus doka 'una!" De 'ona kayongosekau, "Ge'ena 'awi mala'ekati ma." 16'Ena ma Petrus 'una doka 'o ngoranino kawotote-toteoka. So gee yaika yapelenga 'ena ge'enaka 'una de yakitodokana ma de yoherangi ma sala. 17De ma Petrus wopoma 'onaka la 'uwa yotopongono. Ge'enaka de wosijarita kokia ma Jo'oungu ma Dutu wisisupu 'o buioka. 'Asa de wongose 'ato, "Niositotarika 'o Yakobusika de nanga riaka dodoto 'ireguka ma ngale ne'ena." Ge'ena 'ipasa de womagoraka ge'enaka so wotagi 'o ngii 'ireguka. 18Ko ma bibinie, de ma solodado 'o bui ma ngorana yojaga-jaga gee yomakadulaliokau. Koyosikanakowa kokia 'o Petrus 'idadi wosupu. 19So ge'enaka de 'o Herodes wosuloko wirinonu, ma kowimakewau. So ma wi solodado go'ona ma wosuloko yakisano-sanoka de yakito'omakau. Ge'enaka de ma Herodes womagoraka 'o Yudeaka so wosikauku 'o Kaisareaku, so ma eta 'o do'ingo ge'enakasi wogogere. 20'O Herodes posironga wito'otasoka 'o Tirus de 'o Sidon ma nyawaka. So ma rai 'ona ka ma moino yaino 'unano. 'Isira yomadabajakasi 'o Blastusika, 'una 'o Herodes wi kadato yojaga-jaga manga balusu. Ge'enaka de wakisidabi so yogila-gila 'o Herodesika de yoga'asoko yomasikalo-loa, sababu nako to 'ona manga daeraaka ge'ena 'o 'inomo yomanganono ka to Herodes wi daeraaka. 21Ma moi gee ma wange yositatapuokau so 'o Herodes 'una wi koana ma baju womasinoaku de 'o koana ma go-gogeroka wogogerie, 'o kawasa manga bionoka 'asa deika wobicara. 22De ma kawasa go'ona gee kayongose-ngose, "Ne'ena ko 'o nyawawa 'ibi-bicara ma 'ena 'o jo'oungu!" 23Ge'enaka de ma Jou 'awi mala'ekati wipoka, sababu kowisikiamoiwa ma Jou de wadawongo 'o siarene gee yadaene salingou ma Jouka. So 'o kalubati wi'odomo so wosongenoka. 24De ma Jo'oungu ma Dutu wi demo kaitagi monga, so 'o nyawa yongaku-ngaku kayokudai monga. 25'O Barnabas de 'o Saulus yomanarama 'iduanga 'o Yerusalemuoka, so 'o Antiokhiaku yolio de 'o Yohanes Markus mita wi'asa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\