'O SU-SULOKO 19

1'O Apolos ka 'o Korintusokasi, 'ena 'o Paulus 'una wanga-ngaimoi 'o daeraa gee ko 'o ngooto ma dateokawa, sigado wototara 'o Efesusika. Ge'enaka dau de yomakamake de 'o nyawa yongaku-ngakuokau 'o Yesusika. 2De kawakisanokau, " 'Esa moi, nidoboakau 'o Ngomasa 'Itebi-tebini gee ma 'orasi niongaku 'o Yesusika?" 'Ona yosango, "Ko'uwasi, de ka ma eta ma komiogi'isenuawasi 'ato 'o Ngomasa 'Itebi-tebini naga." 3De 'o Paulus wosano, "Nako koge'ena, de 'o go-gosiki ka'ena ngini nisi'osiki?" De 'ona yosango, "De 'o go-gosiki gee 'o Yohanes wosidoto-dotoko!" 4Ge'enaka de 'o Paulus wongoseli, " 'O Yohanes waki'osiki ge'ena ma no-nako 'ato 'o nyawa go'ona yotobakau 'o sowono yodiai. Ma ge'ena ma 'orasi mita 'o Yohanes wositotara 'o Israel ma nyawaka 'ato salingou yongaku wimoika gee wisidu'uruno woboa, ge'ena la 'o Yesus." 5Gee yo'isenoka koge'ena, de yaki'osiki ma ngale yakisikatoomu de ma Jou Yesus. 6So gee wi giama wakidatamiku manga dekuoka, de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini yakidoboa so yobi-bicara de 'o demo gee koyasahe-sahewa de yositotara 'o habari ma Jo'oungu ma Dutuno. 7'Ona ge'ena poilia yamogiooko de yamididikani. 8'O mede sa'angeno 'o Paulus wimoroinoka wobi-bicara 'o nyawaka gee 'o lo-lomu ma woaka, de yomaributu de de 'ona ma ngale wakisidotoko la yasahe ma ngale kokia ma Jo'oungu ma Dutu wopareta ma ngale wokoana. 9Ma yamuruo naga ge'enaka gee yotalise so yooluku yongaku. 'O nyawa 'iodumu yomato-toomuno ge'enaka gee manga bionoka de 'ona yosi'ie-'iete 'o do-dotoko ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu wi mau 'o nyawa wosilaha ma ngekomo 'o Yesus. So ma rai 'o Paulus wakimadakau 'ona, de 'una de 'o nyawa yongaku-ngakuokau gee yosikaika yomadoto-dotoko ma ngiika 'o Tiranusoka. Ge'enaka dau 'o wange 'isinoimi yomasikadibangi de 'o nyawa-nyawa. 10'Una wadiai 'o manarama ge'ena kowomaogo-ogoruawa 'o taunu modidino sigado 'o Yahudioka de 'o nyawa ma somoa ge'ena 'o Asia ma daeraaka gee, yoodumu yosigi'isene ma Jou 'awi demo. 11Ma Jo'oungu ma Dutu wodiai 'o no-nako 'ihera-herangi ma ngekomo 'o Paulus 'awi manaramoka. 12Nako 'o giama ma gi-gikiri bolo 'o mosa ma eta gee 'o Paulus wapakekau la ya'asa 'o nyawa yopa-panyakeka ge'ena yopa-panyake go'ona dua manga panyake 'i'aioka, de manga tokata ma 'iowaroka. 13'O Yahudioka yosou-souru yotawa-tawara yamuruo naga yokakadagi 'o soana yanga-ngaimoi yoginiiki 'o nyawa manga tokata. 'Ona yositai-taili yapake ma Jou Yesus 'awi kuasa nako yoginiiki ma tokata ge'ena. 'Ona yongose 'o tokatika ge'ena, "De 'o Yesus wi ronga gee 'o Paulus wosiha-habari, ngoi tiniginiiki!" 14Ma 'imam ma saeke wi ronga 'o Skewa, 'awi ngowaka yatumudiingoka. Go'onau yodiai koge'ena. 15Duga ma tokata kaingosekau, " 'O Yesus towinako de 'o Paulus mita towinako, ma ngini ne'ena nago'ona so niomau salingou tinidomoteke." 16Ge'enaka de witoka-tokata gu'una wakide-debulu de wakico'okoko ma de wakitifo-tifo so yoowara ge'ena ma woaka 'ena yodabo-dabodeu, de ka manga watonokau sababu manga baju wa'eto-'etongieu manga roesoka. 17'O Yahudioka de 'o nyawa ma somoa gee 'o Efesusoka yogoge-gogere yo'isenoka 'okia naga 'idadiokau ge'ena de yakimodongo. So ma Jou Yesus wi ronga kayosiarene monga. 18Manga gudai yongaku-ngakuokau 'o Yesusika gee yoboa 'o kawasa ma bionoka yomangaku manga sowono yodi-diaiokau ngino-nginosi gee. 19De yoguna-guna gee manga buku yakokipolu so 'o kawasa ma bionoka de yakokituuku. Manga buku ge'ena ma 'ija nako yadoimi tanu poilia 'o pipi 'o saaka 'o caana nagi motoakani. 20Ma ngekomo kone'enau ma sure so ma Jou wi demo kaisiika monga 'itagi, de 'ifoloiosi 'o nyawa yongaku. 21Ge'ena 'ikokiduangino, de 'o Paulus waputusokau wotagi 'o Makedonia de Akhaya ma daeraako, 'asa de wogila-gilali 'o Yerusalemude. 'Una kawongosekau, "Ge'enaka taie, de salingou 'o Romako dai totagiosi mita." 22Ge'enaka de wakisuloko 'awi ro-riwo yamididi ge'ena la 'o Timotius de 'o Erastus yosirau 'o Makedoniako, 'ena 'una kage'ena 'o Asia ma daeraakasi 'o wange muruo naga. 23Poilia ma 'orasi ge'enau de 'idadi 'o ruahe ma kiamati 'o Efesusoka sababu 'o do-dotoko ma ngale 'o Yesus. 24Ngano ma kotaka ge'ena wimoi 'o Demetrius 'o saaka wama-manarama de 'o barahala ma ronga 'o Artemis ma woa wodi-diai. 'Awi 'usaha ge'ena 'awi nyawa gee yoma-manarama de de 'una 'o pipi ma amoko yomadamake. 25So ma rai wakitoomuno 'o nyawa gee yoma-manarama 'unaka de mita 'o nyawa-nyawa gee 'o saakali yama-manarama 'ireguoka de kawongosekau, " 'Esa moi! Ngini nianako de nanga manarama ne'ena ngone 'o pipi ma amoko pomadamake. 26Ne'ena ngini ma sirete niamakekau de nio'isenokau 'okia 'o Paulus wodiai gee 'una wongose 'ato 'okia sonaa pasuba-suba gee 'o nyawa yadi-diaiku ge'ena ko 'o jo'ounguwa. De 'una womadagakunu manga gudaiou 'awi do-dotoko yangaku kane'ena 'o Efesusokawa duga ma 'ena rekeni 'o Asia ma daeraa yasuluunuku mita. 27Ma ngekomo ne'enau nanga manarama ne'ena dua 'o nyawa yasela-sela. De kage'enawa duga, ma 'ena 'o Artemis to ngone nanga barahala 'o ngeweka ma woa mita 'asa koyosikiamoiwau de ma karamati yositi-tingoono. 'Ena momongo 'o barahala ge'enau gee 'o Asia ma daeraaka de mita 'o duniaka 'iodumu yasuba-suba." 28'O nyawa ge'enaka dau gee yogi'isenoka koge'ena de manga singina 'isauku so yosigaso-gasoko, "Artemis, ngona 'ifoloi noamoko! Ngona 'o Efesusoka mia jou!" 29So ma kotaka ge'ena 'iruahe ka ma moioko. Ge'enaka de yoru-ruahe go'ona yotagi 'o Gayus de 'o Aristarkhus yakitagoko. 'O Gayus de 'o Aristarkhus 'ona ge'ena 'o Makedonia ma nyawa, 'o Paulus wima-manai wi do-dagioka. 'Ona yaki'asa yakisitaari 'o kawasa yomalomu-lomu ma woaka ge'ena ma kotaka. 30'O Paulus womau wowosama de de 'ona, ma yongaku-ngaku 'o Yesusika ge'enaka doka gee kowisidabiwa. 31'O nyawa yola-laagomo 'o Asia ma daeraaka yamuruo naga yomakakanakokau de 'o Paulus, yosuloko 'o nyawaka la yosidemo 'o Paulusika 'ato 'uwa womasidumutu 'o kawasa yomalomu-lomu ma woaka ge'ena. 32Ma 'orasi ge'ena yomato-toomuno 'o kawasa yomalomu-lomu ma woaka go'ona yoruahe ka ma moioko. Munuka yosigaso-gasoko koneda, munukali konee, sababu yoku-kudai go'ona koyomasidongoowa 'ato 'ido'oa so yomatoomuno ge'enaka. 33'O nyawa wimoi 'awi ronga 'o Aleksander 'o Yahudioka wiri-riitomo ge'ena yoku-kudai manga bionisa. So 'o Aleksander wi giama watedene ma ngale womaga'asoko 'o 'orasi la wosango 'o nyawa yoku-kudai go'ona manga bionoka. 34Ma, gee winako 'ato 'una ge'ena 'o Yahudioka, de ka ma moide yosigasoko yakua-kuatie ma do'ingo 'o takoro modidi, "Artemis, ngona 'ifoloi noamoko! Ngona 'o Efesusoka mia jo'oungu!" 35Ma duanguku ma jorutulisi ma kotaka ge'ena wa'akunu wakisiogoro 'o nyawa yoku-kudai go'ona, kawongosekau, " 'O Efesus ma kawasa! Ngone moi-moi panakokau 'o Efesusou ma kotaka ge'ena 'o barahala 'o ngeweka ma ronga 'o Artemis ma woa de ma dulada daku 'o diwanguku 'iota-otauku pajaga-jaga. 36De ge'ena ka moi ma koidadiwa yosingelo, so salingou nimakokiogoro, de 'o kianikia niodiai 'uwa kaniosawa-sawani. 37'O nyawa no'ona niaki'asano ne'enaka, ge'ena bukangi la ya'orakau nanga barahala ma woa bolo yosito-torouokau nanga barahala. 38So nako 'o Demetrius de wi ro-riwo go'ona yomau 'o nyawa yakalaki, ge'ena madaka la ya'asa ma parakara ge'ena 'o hakimika. 'O hakimi naga de ma parakara ge'ena kaidadi ya'asa 'o hakimika, 'asa de 'o pamareta ma naga 'ona. 39Ma nako gee nia singinaka 'iregu-reguosi naga ka de ma 'enasi, ge'ena salingou nisikatiai naga 'o kawasa malo-lomuoka. 40Sababu 'okia naga 'idadi-dadi ne'ena ma wange, ge'ena 'idadi 'inasibahaya. Ngone 'idadi 'inatahajiri 'ato posiruahe sababu ngone ka ma eta ma kopomadasangowa ma ngale positiai ne'ena." 41Ma jorutulisi ma kotaka ge'ena wongoseka koge'ena de wosuloko 'o nyawa yoku-kudai go'ona yokokisupu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\