'O SU-SULOKO 2

1'O Yahudioka manga Gutuku ma Ngodomo ma Wange gee yosironga 'o Pentakosta ya'adono de 'o nyawa yongaku-ngaku yomapoluno 'o ngii moioka. 2De yomanako 'ena 'isoka 'o rato 'ikuruusu dakuuku 'o diwanguku, ma guruusu ge'ena 'o woa moi yomalomu-lomunoka gee yasuluunuku. 3De yamake 'isoka 'o 'uku 'iluru-lurusu 'ikakadagi de yakidosora yakinoi-noimi. 4Ge'enaka de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini yakiparetano so 'ona yobi-bicara de 'o nyawa 'iregu-reguno manga demo moteke 'o Ngomasa 'Itebi-tebini ma mau. 5Ma 'orasi ge'ena 'o Yahudi ma nyawa naga 'o daeraa 'i'ini-'inikino 'o duniaka ne'ena, yomanoa 'o Yerusalemuoka. 'Ona ge'ena yosingou-ngounu ma Jo'oungu ma Dutuka. 6Gee yo'isenoka ma guruusu ge'ena de 'o nyawa posironga manga gudai yoboa yomalomu. 'Ona yoodumu kayakitodokana yo'isene 'o su-suloko go'ona yobi-bicara de to 'ona moi-moi manga demo. 7'Ona yoodumu posironga yoherangioka so yongose 'ato, " 'Etei! Yobi-bicara go'ona yoodumu ka 'o Galileano de! 8De kokia so ngone po'isene 'ona yobi-bicara de to ngone moi-moi nanga demo?" 9Ngone 'o Partia ma nyawa, 'o Media ma nyawa, 'o Elam ma nyawa, 'o Mesopotamia ma nyawa, 'o Yudea ma nyawa, 'o Kapadokia ma nyawa, 'o Pontus ma nyawa de 'o Asia ma nyawa, 10'o Frigia ma nyawa, 'o Pamfilia ma nyawa, 'o Mesir ma nyawa, de 'o Libia ma daeraano 'o Kirene ma dateoka. De ngoneka 'o Romano mita yoboano, 11gee 'o Yahudioka, de mita ko 'o Yahudiokawa ma yowosamokau 'o Yahudioka nanga 'agamano. De ma 'ena mita yoboano 'o Kreta ma nyawa de 'o Arab ma nyawa. Ma ngone poodumu po'isene 'ona yosibi-bicara de to ngone moi-moi nanga demo gedagee 'okia sonaa 'ihera-herangi ma Jo'oungu ma Dutu wodiai. 12'Ona yoodumu yoherangi ma sala so yomakasano moi de moi, " 'Etei, ne'ena ma ngale 'ido'oa?" 13Ma naga mita yakisiti-tingoono. 'Ona yongose, "La 'o nyawa no'ona kayaki'etoku!" 14Ge'enaka de 'o Petrus de 'o su-suloko 'iregu yamogiooko de moi yoma'oko so 'o Petrus waamo-amokie wobi-bicara 'o nyawa yoku-kudaika go'ona konee, " 'Esa moi riaka dodoto, 'o Yahudioka ma nyawa de mita nioodumu gee niogoge-gogere 'o Yerusalemuoka! Niosigisene niosidi-diai sababu ne'ena salingou tosiwaiti nginika. 15Ne'ena 'asa ka 'o takoro siwo ka 'o ngoru-ngorumikasi de niakitahajiri 'ato yaki'eto. 'Ona ne'ena koyaki'etowa. 16Ma Jo'oungu ma Dutu wosidemo ma ngekomo Nabii Yoel, wongose 'ato, 17' 'O 'orasi ma du'uruoka, ngoi 'asa tosiguti 'ai Ngomasa 'o nyawa 'iodumika. So dua nia ngowaka 'o nauru de 'o ngeweka yositotara 'okia naga gee takisidemoka 'onaka. Nia do-dogu'uru de 'o mo-mosolese 'asa yamake 'okia naga gee takisidumutu. Nia balu-balusu 'asa yonanere ma ngale 'o nanere gee ngoi takikulaka. 18De 'o nyawa-nyawa gee 'ile-leleani 'o nauru bolo 'o ngeweka 'asa takikula 'ai Ngomasa ma 'orasi ge'ena. De 'ona 'asa yositotara to ngoi 'ai demo. 19Ngoi 'asa todiai 'o no-nako 'ihera-herangi daku 'o diwangoka, de 'o no-nako 'ila-laagomo ne'ena 'o duniaka; dua naga 'o 'aunu de 'o 'uku, de 'o marasa ma dowo 'iki-kipirini. 20Koya'adonuawasi ma Jou 'awi Wange 'ika-karamati gee toboa de 'ai ku-kumati ma ngale tahakimi 'o nyawa 'iodumu, 'o wange ma ako 'asa 'itarusu, de 'o mede 'itereboko 'isoka 'o 'aunu. 21Ma 'orasi ge'ena, 'o nyawa gee yongaku de yomasigasoko ma Jouka, 'asa yakisilaha!' 22Ge'enau so, 'Esa moi riaka dodoto 'o Israel ma nyawa, niosigisene 'okia naga tinidongose ne'ena: 'O Yesus 'o Nazaret ma nyawa gu'una ma Jo'oungu ma Dutu wiirikokau de wikulakau 'o manarama ma ngale ngini 'Esa moi. Ge'ena 'iwai-waiti mongau gee 'o no-nako 'ihera-herangi de 'o hali 'ila-laagomo ma Jo'oungu ma Dutu wodiai nginioka ma ngekomo 'o Yesus gu'una. Ge'ena 'iodumu, 'Esa moi, ngini ma sirete nianakokau. 23Moteke ma Jo'oungu ma Dutu wi dumutu de 'awi mau, so wisisarakaniokau 'o Yesus nginika. 'Ena kawinisidipidilika 'o nyawa yoti-tingkai wisidele 'o salipoka, ge'ena kaimatero de ngini winito'oma. 24Ma ma Jo'oungu ma Dutu wisiwangokali de wisipidili naga 'o sangisaraka. 'Una wosongenokau duga ma Jo'oungu ma Dutu kawisimomioka, sababu 'una 'o songene koya'akunuwa wiparetano. 25Ge'ena 'isoka 'o Dautu wosidemokau ma sirasi ma ngale 'o Yesus, 'Ngoi kaitaurika towimake ma Jou 'ai bionoka. 'Una naga de de ngoi so ngaro ka 'okiau naga bato ma koi'akunuwa. 26Ge'enau so 'ai singina kaimore-morene, de katowisiare-arene ma Jo'oungu ma Dutu. De ngoi ngaro tosongene ma 'o bo'osuku ma dodaka dua koido'oawa, 27sababu ngona dua kanoisimadakawa. Ngona konamadakawa 'ani ro-riwo tonisingou-ngounu katodewederuku 'o bo'osuoka. 28Ngona noisidumutokau 'o ngekemo gee 'isikaika 'o 'ahu 'ika-kakalika. De tomorene 'ifoloi sababu konoimadawa.' " 29De 'o Petrus wongoseli 'ato, " 'Esa moi riaka dodoto! Tanu tosiwaitosi la niasahe ma ngale 'o Dautu, to ngone nanga edete de nanga dotumu gu'una. 'Una wosongenokau de wipo'osuokau mita; 'awi bo'osuku naga de ma 'enasi ngoneka sigado ne'ena. 30- 31Ma Jo'oungu ma Dutu 'o Dautika wojajiokau sigado wosasioka 'ato wimoi 'awi 'asali 'o Dautino dua 'asa ma Jo'oungu ma Dutu wigoraka wodadi Koana. De dua wopareta 'isoka 'o Dautu wopareta. 'O Dautu 'una 'o nabii moi so 'una wanakokau de wosidemokau 'ato 'o Koana wimoi Wosilaha-laha gee ma Jo'oungu ma Dutu wosijajiokau gu'una 'asa wowangokali ngaro wosongenukou ma. De 'o Dautu wongose 'ato, ' 'Una kowisimadakawa naga ka 'o bo'osuoka; 'awi roese 'asa koyodewederukuwa ge'enaka.' 32'O Yesus nu'unau gee ma Jo'oungu ma Dutu wisiwangokali. Ngomiou mioodumu ne'ena miamakekau so miosisakisii. 33'Una wigoraka de wisigogere 'o ngii 'ifoloi 'isure-sureka ma ngale wisitedene la wopareta. Ge'enaka de wadawongo 'o Ngomasa 'Itebi-tebini gee ma Dea wosijajiokau ma ngale wosiguti. De ngini nio'isene de niamake ne'ena, ge'ena la 'o Ngomasa 'Itebi-tebini wosigutiokau ngomiku. 34'O Dautu ma sirete kowodoawa 'o sorogaade ma 'una wongose, 'Ma Jou wongose 'ai Jouka: 35Nogogeruku 'ai dateoka 'o ngii 'ifoloi 'isure-sureka la nopareta, sigado tadiai nisa-saturuu 'iodumu yo'isene ngonaka de koyomado-do'oawau!' 36Ma sababu ge'enau so 'o Israel ma nyawa salingou nianako ma gou-goungu, ma ngale 'o Yesus gee winisidelokau 'o salipoka, 'unau ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wisitedene wodadi Jou de wiiriki wodadi Koana 'o Nyawa Wosilaha-laha!" 37Gee yo'isenoka 'o demo-demo ge'ena, de manga singinaka yatotara so yomatoduba. Ge'enaka de yosano 'o Petrusika de 'o su-suloko 'iregu-reguka yongose 'ato, " 'Etei, ne'ena salingou 'okia miodiai?" 38De 'o Petrus wosango wongose 'ato, "Salingou nimaogoro 'o sowono niodiai, de niolio ma Jo'oungu ma Dutuka. De ngini moi-moi ni'osiki de ma Yesus Kristus wi ronga ma ngale winingaku, la nia so-sowono ma Jo'oungu ma Dutu kowongano-nganonuawau. De ngini 'asa niamake 'o Ngomasa 'Itebi-tebini. 39Sababu gee ma Jo'oungu ma Dutu wosijajiokau, ge'ena ma dumutu nginika de 'ania ngowaka de nia dangonuku. De mita 'o nyawa gee naga manga ngii 'ikuru-kurutika de gee kowinakowasi, ge'ena la 'o nyawa 'iodumu gee ma Jo'oungu ma Dutu to ngone nanga Jou waki'aso-'asoko la yoboa 'unaka." 40Koge'ena 'o Petrus wosiwaiti wosimaigoungu 'onaka. De 'iregu-regu 'o gudaiosi 'una wakidongose la tanu yomau yakisilaha de yo'ahu 'uwa 'isoka 'o nyawa yoti-tingkai gee dua ma Jo'oungu ma Dutu wakihukumu. 41Manga gudai yosingounu 'o Petrus 'awi do-dotoko, so yomasisarakani la yaki'osiki ma ngale 'o Yesus wingaku. So ma rai ge'ena ma wange 'o nyawa yongaku-ngaku 'idogoli manga gudai yacaana sa'ange. 42'Ona koyomaogo-ogoruwa yomadotoko de manga singina ma goungu 'o su-sulokika, de kaitaurika yomalomu-lomu. 'Ona yo'odomo de yomalahidoa ma kayomalomu-lomu. 43'O gudai 'o no-nako 'ihera-herangi 'o su-suloko go'ona yodiai sigado 'o nyawa yoodumu kayoki-kiliri ma de yakimodongo ma ngale wihoromati ma Jo'oungu ma Dutu. 44De 'o nyawa yongaku-ngakuokau go'ona kayomarimoi so moi-moi manga kianikia 'iodumu kayoripake. 45Naga 'onaka kaitaurika yawukunu manga kia sonaa de ma pipi yosibula-bula moteke moi-moi manga paraluu. 46'O wange 'isinoimi 'ona yomalomu-lomu ma Jo'oungu ma Dutu wi Woaka. De yo'odomo ma kayomalomu-lomu manga woa-woaka, de manga singina 'itipokoku de kayomore-morene. 47De 'ona kawisiare-arene ma Jo'oungu ma Dutu. De 'o nyawa 'iodumu yakiduaka de yakihoromati. 'O wange 'isinoimi yongaku-ngaku kayodogo monga sababu ma Jou wakisilaha so.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\