'O SU-SULOKO 4

1'O Petrus de 'o Yohanes kayobi-bicarasi 'o nyawa-nyawaka go'ona, de 'o 'imam ma sae-saeke de ma Jou wi Woa ma jo-jaga manga balusu, de mita 'o Sadukioka yaino 'o Petrus de 'o Yohanesino. 2'Ona posironga yongamoka sababu 'o Petrus de 'o Yohanes yongose 'o nyawa-nyawaka 'ato 'o Yesus wosongenukou ma kawomomioka de ge'ena ma nyo-nyata 'ato 'o nyawa yosonge-songenoka dua yomomikoli. 3So yakitagoko 'o su-suloko yamididi go'ona de yakisingosama 'o buika. De 'iobirokau so 'ona yakitahanuku ge'enaka sigado ma ngorumika 'asa yaki'urusu. 4Ma 'o nyawa yo'ise-'isenokau 'o su-suloko go'ona manga do-dotoko, manga gudai yongaku. So 'ona kayodogo monga sigado poilia yacaana motoakau. 5Ma bibinie de 'o 'Agamaka ma Hakimi, 'o Yahudioka manga balu-balusu, de 'o 'agamaka ma guru-guru yomalomu 'o Yerusalemuoka. 6'Ona yomalomu de ma 'Imam ma Amoko 'o Hanas, 'o Kayafas, 'o Yohanes, 'o Aleksander de 'o nyawa 'iodumu gee manga 'asali 'o 'Imam ma Amokino. 7'O Petrus de 'o Yohanes yaki'asa yakisitaari 'onaka, ge'enaka de 'ona yosano, "Kokia ma do-dagi ngini winisi'aiki 'o nyawa wolugu-lugu gu'una? De 'okia ma guata bolo de to nagu'una wi kuasa niodiai ne'ena?" 8'O Petrus gee 'o Ngomasa 'Itebi-tebini wiparetano wosango, "Dea-dea 'o Yahudioka ma balu-balusu, de 'o 'Agamaka ma Hakimi! 9Ne'ena ma wange ngini mini'urusu sababu miadiai yaowa-owa, ge'ena la miriwo wimoi wolugu-lugu. De sababu ngini niomau nianako kokia sigado 'o nyawa gu'una kowoluguwau, 10so ngini, Dea-dea de mita nioodumu 'o Israel ma nyawa, salingou nianako, 'o nyawa nu'una ne'ena nia bionoka woma'okode de wi roese 'isa-sanangi, sababu de ma Yesus Kristus 'o Nazaretino 'awi kuasa de wi pareta. Ngini winisidelokau 'o Yesus gu'una, duga ma Jo'oungu ma Dutu wisimomikokali. 11'O Yesusikau ma dumutu 'o Buku 'Itebi-tebini ma bo-bulaka ne'ena 'ingose, ' 'O teto gee ngini 'o woa niodi-diai koniapake-pakewau, ge'enau 'idadi ma woa ma ba-bangini ma guata.' 12Ka 'o Yesus duga 'idadi 'o nyawa wosilaha. Sababu 'o nyawa 'iregu koi'iwa yamake 'o kuasa ma Jo'oungu ma Dutuno ma ngale 'inasilaha." 13Yo'uru-'urusu yomalomu-lomuno go'ona yoherangi yakimake 'o Petrus de 'o Yohanes koge'ena manga moroini, 'ifoloiosi 'ona yanako 'ato 'o su-suloko yamididi go'ona ka 'o nyawa biasa, manga sekolah koikurutiewa. Ge'enaka 'asa de yanako 'ato 'o su-suloko yamididi 'ona ge'ena yomote-moteke de 'o Yesus. 14De 'ona koyakia-kiawau yobicara, sababu 'o nyawa gee wisi'aiokau wi lugu 'una ge'enaka manga bionoka woma'okode de 'o Petrus de 'o Yohanes. 15So 'ona yosuloko 'o su-suloko yamididi go'ona yosupu ge'ena yaki'uru-'urusu ma ngiioka, ge'enaka de 'ona yomasikadibangi. 16'Ona yomakadongose konee, " 'O nyawa yamididi no'ona salingou kokia pakidiai? 'O Yerusalemuoka yoodumu yanakokau 'o no-nako 'ihera-herangi ge'ena 'ona yodiai. Ngone koidadiwau posipongono ge'ena. 17Ma tanu ge'ena 'uwau 'o nyawa kaikudai monga yo'isene, so nou, ngone pakingamo pakisimodo-modongo yamididi go'ona la 'uwau yobi-bicara ma ngale 'o Yesus ka moika ma." 18So ge'enaka de yaki'asoko 'o su-suloko yamididi go'ona yowosamoli, de yakidongose 'ato, "Ka ma eta ma koidadiwau niatesongo bolo niodotoko de 'o Yesus wi ronga." 19Ma 'o Petrus de 'o Yohanes yosango, "Nginiou ma sirete niatibangi ka'ena yadaene ma Jo'oungu ma Dutu wi bionoka: Miamoteke to ngini, Dea-dea, nia pareta bolo miasingounu ma Jo'oungu ma Dutu 'awi pareta. 20Sababu koidadiwa mimaogoro miosidemo 'okia naga gee ngomi ma sirete miamakekau de mio'isenokau." 21Yo'uru-'urusu go'ona ka moi ma koyodamakewa ma sababu ma ngale yakihukumu 'o Petrus de 'o Yohanes. So yakingamo 'ifoloiosi yakidukuata 'o su-suloko yamididi go'ona de yakipidilikau, ngano yododato sababu 'o nyawa yoku-kudai go'ona ma Jo'oungu ma Dutu wisiare-arene sababu 'okia naga gee 'idadiokau wolugu-luguoka gu'una. 22'Una wolugu kawosidoboanosi de 'awi 'umuru 'o taunu nagi soata 'ipaili de 'i'aiki sababu 'o no-nako 'ihera-herangi. 23'O Petrus de 'o Yohanes yakisisupuno de yolio manga ma-manaika. Yaika de yosijarita 'iodumu gee 'o 'imam ma sae-saeke de 'o Yahudioka ma balu-balusu yongose-ngose 'onaka. 24Manga ma-manai go'ona yo'isenoka ge'ena, de 'ona yomarimoi yolahidoa ma Jo'oungu ma Dutuka konee, "Jou noku-kuasa, ngona nosidadi 'o diwanga, 'o tonaka, 'o ngooto de 'o sagala moi-moi 'iodumu. 25De 'ani Ngomasa 'Itebi-tebini ngona nosidemokau 'amia edete de mia dotumika 'o Dautika, to ngona 'ani gilaongo konee: ' 'Ido'oa so 'o nyawa gee ma Jou kowinako-nakowa yakito'otasa; 'ido'oa so 'o soa-soana manga singinaka yodiai 'okia naga gee ma faedaa koi'iwa-'iwa ma ngale ma Jou wilawani? 26'O duniaka ma koa-koana yomadudu-duanga ma ngale yokudoti, de 'o nyawa yola-laagomo yomarimoi wilawani ma Jou de ma Koana Wiiri-iriki 'o Nyawa Wosilaha-laha!' 27So Jou, sababu ma goungu 'o Herodes de 'o Pilatus yakitoomuokau 'o nyawa gee koninako-nakowa de mita 'o Israel ma nyawa 'o kotaka ne'ena. 'Ona yomalomu ma ngale wilawani 'o Yesus 'ani Ro-riwo wotebi-tebini gu'una, gee ngona wonigoraokau wodadi 'o Koana 'o Nyawa Wosilaha-laha. 28'Ona yomarimoi yadiai 'okia sonaa moi-moi, gee ka ma sirasi ngona nositatapuokau 'ato ge'ena dua 'idadi. De ngona nositatapu ge'ena moteke to ngona ma sirete 'ani pareta de 'ani mau. 29Jou, ne'ena minilega kokia ngomi misimodo-modongo. Minikulano 'o moroini ngomino 'ani gilaongo ne'ena, la 'uwa miododato miositotara 'ani demo. 30Noriwo la 'o nyawa manga panyake 'i'aiki de nodiai 'o no-nako 'ihera-herangi de mita 'o hali 'ila-laagomo de 'o Yesus 'ani Ro-riwo wotebi-tebini gu'una 'awi kuasa." 31'Ona yomalahidoa 'iduangino de 'o ngii gee yomalomu-lomunoka 'igiwi. 'Ona yoodumu 'o Ngomasa 'Itebi-tebini yakipareta so 'ikurue 'ifoloi yomoroini yobi-bicara ma ngale 'o Habari ma Jo'oungu ma Dutuno. 32'O nyawa yongaku-ngaku yoodumu go'ona yo'ahu ka 'o singina moi. 'Onaka naga komoiwa moi yatibangi 'ato 'okia naga gee to 'ona ge'ena ka to 'onau. 'Okia sonaa moi-moi 'onaka naga ge'ena kayoripake. 33De 'o kuasa ma amoko, 'o su-suloko go'ona yosisakisii ma ngale 'o Yesus wowangokauoli. So ma Jo'oungu ma Dutu 'ifoloi wakisibarakati. 34- 35De komoiwa moi naga 'onaka yakisidukurangi 'o kianikia sababu godagee de manga tonaka de manga woa, ge'ena 'ijaga yawukunu manga tonaka bolo manga woa ge'ena; deika ma 'ija ge'ena ya'asa de yokula 'o su-sulokika. 'Asa deika ma pipi ge'ena yosibula-bula kiaka naga gee yoparaluu. 36- 37Koge'enali mita 'o Yusuf. 'Una mita 'awi tonaka wawukunu, de ma tonaka ma 'ija ge'ena wa'asa wokula 'o su-sulokika. 'O Yusuf 'una 'awi 'asali 'o Lewino, 'o Siprus ma nyawa. 'Una 'o su-suloko wisironga mita 'o Barnabas, ma ngale, 'o Nyawa Woaru-aru la manga Singina 'Ikuata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\