'O SU-SULOKO 8

1De 'o Saulus wosanangi mita 'o do'oma ge'ena. 'O Stefanus wosongenoka de kage'ena ma wange mita 'o jamati 'o Yerusalemuoka 'ikurue yakisikisaa ma sala sigado 'o nyawa yongaku-ngaku yoodumu yokapiakoro 'o Yudea de 'o Samaria ma daeraaka. So ka 'o su-sulokou duga ge'ena 'o Yerusalemuokasi yogogere. 2'O Stefanus wosongenoka de 'o nyawa gee ma Jo'oungu ma Dutu wisingou-ngounu 'o Stefanus wipo'osuku de widagari, de manga singina posironga 'isusaka. 3Ma 'o Saulus womariwo womau wasotumu 'o jamati. 'Una wotagi 'o woa-woaka de 'o nyawa yongaku-ngaku 'o Yesusika waki'asa wakisingosama 'o buika. 4'O nyawa yongaku-ngaku gee yopi-piakorika go'ona yosihabari 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno kiaka naga bato. 5'O nyawa wimoi 'awi ronga 'o Filipus, 'una wotagi 'o Samaria ma kotaka. De ge'enaka doka wositotara ma ngale ma Koana 'o Nyawa Wosilaha-laha gee ma Jo'oungu ma Dutu wosijajiokau. 6Gedagee yo'isene 'o Filipus wobi-bicara de yamake 'o no-nako 'ihera-herangi wokadiai, de manga gudai yosigisene 'okia naga 'o Filipus wongose. 7Sababu 'o sagala tokata gee 'o nyawa manga gudaioka yakidongosamuku, 'isupuokau kaima'ore-'orese. 'O nyawa yolugu-lugu de yoliga-liga mita manga gudai wakisi'aiki. 8So 'o kawasa 'o Samaria ma kotaka ge'ena posironga yomorenoka. 9Ma ma kotaka ge'ena wimoi wi ronga 'o Simon gee ma eta 'o do'ingou 'o Samaria ma nyawa wakidiai yoherangi de to 'una 'awi dawa-dawari. 'Una wakisidemo 'ato 'una ge'ena ko 'o nyawa biasawa. 10So ma rai ma kotaka ge'ena 'o nyawa yoamoko de yotingoono yoodumu posironga wikalesangioka. 'Ona yongose 'ato 'o Simon 'una ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wi kuasa ma amoko gee yosironga 'o Kuasa ma Dekuoka. 11Duru ma do'ingonou 'una 'o nyawa wakidiai yoherangi de to 'una 'awi dawa-dawari ma guata, sigado 'o nyawa posironga wisigisenoka. 12Ma 'o Filipus wakisitotara 'o Habari ma Owa ma ngale kokia ma Jo'oungu ma Dutu wopareta 'awi kawasaka de ma ngale ma Koana 'o Nyawa Wosilaha-laha gee ma Jo'oungu ma Dutu Wiiri-iriokau gu'una ge'ena la ma Yesus Kristus. So yongaku 'o Habari ma Owa ge'ena de yaki'osiki 'o nauru de 'o ngeweka. 13'O Simon ma sirete mita wongaku. De gee wi'osioka de kawomote-motekou de 'o Filipus. 'O Simon sigado kawoki-kiliri gee wamake 'o no-nako 'ihera-herangi 'idadi. 14'O su-suloko 'o Yerusalemuoka gee yo'isene 'ato 'o Samaria ma nyawa yadawongokau ma Jo'oungu ma Dutu wi demo, sababu ge'ena yosuloko 'o Petrus de 'o Yohanes dokaika yotagi. 15'O Petrus de 'o Yohanes yototarika de yolahidoa la 'o Samaria ma nyawa 'o Ngomasa 'Itebi-tebini yakidogogere. 16Sababu 'onaka komoiwasi 'o Ngomasa 'Itebi-tebini yakidoboa. 'Ona 'asa kayaki'osioka, yaki'osiki ma ngale yakisikatoomu de ma Jou Yesus. 17Ge'enaka de 'o Petrus de 'o Yohanes manga giama yakidatamiku 'o Samaria ma nyawaka, de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini yakiduguti so 'imanoa manga singinaka la yakipareta. 18'O Simon wanako 'ato 'ona 'o Ngomasa 'Itebi-tebini yamake ge'ena sababu 'o su-suloko manga giama yakidatami, so ma rai 'o Simon wa'asa 'o pipi 'o Petrus de 'o Yohanesika, 19ge'enaka de wongose, "Nikulano mita 'o kuasa ge'ena la nako ngoi mita takidatami 'ai giama nago'onaku bato, 'o nyawa go'ona 'asa 'o Ngomasa 'Itebi-tebini yamake." 20'O Petrus wosango, "Notorouoka ngona de 'ani pipi ge'ena! Ngona nongose ma Jo'oungu ma Dutu wi co-catu 'idadi na'ija de 'o pipi? 21Sababu 'ani singina ko de ma gounguwa ma Jo'oungu ma Dutuka, so ngona koidadiwa nomanarama de de ngomi. 22Sababu ge'ena namada 'ani di-diai 'ito-torou ge'ena, de nomaga'asoko ma Jouka la kowosi-singinawau 'ani di-dibangi 'ito-torou ge'ena. 23Sababu ngoi tanako ngona ka 'o daleanou ni'omangie, de 'o dorou nisiyongosi" 24Ge'enaka de 'o Simon kawongosekau 'o Petrus de 'o Yohanesika, "Niriwosi nioga'asoko ma Jouka la ngini, 'Esa moi, niongose-ngosekau gee ka moi ma 'uwa 'idadi ngoioka." 25De 'o Petrus de 'o Yohanes gee yosijaritaka 'okia naga gee yonakokau de yamakekau ma ngale 'o Yesus de yosihabari ma Jou wi demo, deika yolio 'o Yerusalemude. De manga do-dagioka, 'ona yositotara 'o Habari ma Owa 'o Samaria ma soa-soanoka 'o soana 'o gudai yodulu. 26Ma Jou wi mala'ekati moi 'ingose 'o Filipusika, "Notagi dakuie 'o koresarade, 'o ngekomie gee 'imakadotara 'o Yerusalem de 'o Gaza." 'O ngekomo ge'ena 'irii-riidi. 27- 28Ge'enaka de 'o Filipus womajobokau. Ma 'orasi ge'ena wimoi 'o Etiopia manga kadatoka woma-manarama wi do-dagioka wolio wi soanika. 'Una ge'ena 'o nyawa ma amoko gee wojaga-jaga ngo Kandake 'o Etiopia manga Koana 'o ngeweka mi harataa 'iodumu. 'O nyawa gu'una wotagiokau 'o Yerusalemuka ma ngale wosuba ma Jo'oungu ma Dutuka de ne'ena wolio 'awi kudaku woparene. Wogogeruku 'awi kuda ma gorobaka ge'ena de wabaca ma Nabii Yesaya 'awi buku. 29'O Ngomasa 'Itebi-tebini kaingosekau 'o Filipusika, "Tagi nomasisori 'o gorobaka ge'ena." 30So 'o Filipus waika de wosigisene 'o nyawa gu'una wobaca 'o Yesaya 'awi buku. 'O Filipus wosano 'unaka, " 'Aba, nasahe ge'ena nabaca-baca gee?" 31De 'una wosango, "Kokia ngoi 'idadi tasahe nako komoiwa yosiwaiti ngoino?" Ge'enaka de 'una wisigaro 'o Filipus wodoa 'o kuda ma gorobade so yomasidogogeruku. 32Nedau ma Buku 'Itebi-tebini ma bo-bula wabaca-baca gee 'ingose 'ato, " 'Una 'isoka 'o domba yatuda ma ngale yatoaka. De 'isoka 'o domba ma ngowaka koipoakuwa nako ma gogo yaguti, koge'enali mita 'una kowobicarawa ka 'o betongo moi ma. 33'Una wisito-torou de wikadiai koiloawa. Wiso-songene 'o duniaka ne'ena sigado komoiwa moi naga yosijarita to 'una 'awi ngowaka de wi dangono." 34'O Etiopiano gu'una wongose 'o Filipusika, "Bika noisidemo 'o nabii nu'una 'awi dumutu nagu'unaka? 'Una ma sireteka bolo 'o nyawa 'ireguka?" 35So 'o Filipus wagorakoli ma bo-bula ge'ena de wosiwaiti. De ge'enau ma titi wosikurue wositotara 'o Habari ma Owa ma ngale 'o Yesus 'o nyawa ma amokika gu'una. 36Manga do-dagi ma sigoronaka de ya'adono 'o ngii moi de ma 'akeroka, de 'o nyawa ma amoko gu'una kawongosekau, "Ee, 'o 'akere ma gedau so po'uti la noi'osikou!" [ 37'O Filipus wongoseu, " 'Aba, nako nongaku de 'ani singina ma goungu, 'idadi toni'osiki." De 'una wosango, "Ngoi tongaku ma Jou Yesus Kristus ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wi Ngowaka."] 38Ge'enaka de 'awi kuda wosiogoro. Wosiogoruku de yamididi go'ona yo'uti 'o 'akeruku so 'o nyawa ma amoko gu'una 'o Filipus wi'osiki. 39Gedagee yomabaorie de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'o Filipus wi'esekau, so 'o nyawa ma amoko 'o Etiopiano gu'una kowimakewau 'o Filipus. Ma 'una 'awi do-dagi wosigila 'ena kawomore-morene. 40De 'o Filipus womanako 'ena 'o Asdod ma kotakau. De gee wosigila 'awi do-dagi, 'una wosihabari 'o Habari ma Owa ma ngale 'o Yesus 'o kota 'isinoimika sigado wototara 'o Kaisareano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\