'O YAKOBUS 5

1So ne'ena ngini gee niokaya-kaya, niosigisene, ngini salingou nio'ari de nioto-tora sababu ngini dua niosangisara. 2Nia harataa 'ikokitorouokau, de nia pakeangi 'o bo-boru yatetorokau. 3Nia guraci de nia saaka 'o mooko ya'omangukou, de 'o mooko ge'ena 'imadadi sakisii nilawani ngini de nia roese ya'odomo yabooto koge'ena 'o 'uku. Ngini nimadolomuokau 'o harataa ma 'orasi 'o dunia ma do-dogumu 'isori-sori ne'ena. 4Ngini koniofanguwa 'o nyawa yoma-manarama nia bairoka manga sewa. Ne'ena niosigisene to 'ona manga ga-ga'asoko! 'Ona yomapoa-poaka yomalahitulungu, de ma 'orasi ne'ena to 'ona manga ga-ga'asoko ma Jo'oungu ma Dutu ge'ena la ma Jou gee wokuasa 'ifo-foloi wo'isenokau. 5Ngini koniakiawau moi 'ikurangi de nio'ahu kaniosiso-somoau 'o duniaka ne'ena. Ngini niosanangiokau de 'o duniaka ma kia sonaa, de nia roese niapululunu matero ka 'o haewani gee dua yatoakou. 6Ngini niakihukumokau de niakito'omakau 'o nyawa yoloa-loa, de 'ona koyomado-do'oawa nginika. 7Sababu ge'ena 'Esa moi riaka dodoto, niosabari sigado ma Jou woboa! Niamake kokia wopai-pairi wimoi wosabari wodadanu sigado 'o tonaka ma hasili 'iba-baraguna wamake. 'Una wosabari wodadanu 'o besaka ma 'orasi. 8Ngini mita salingou niosabari de nia singina niakua-kuata, sababu ma Jou woboa ma 'orasi 'isoriokau. 9'Uwa niokataiana de nimasikasala moi de moi, la ma Jo'oungu ma Dutu 'uwa winihukumu. Niongano-nganono, wohaki-hakimi gu'una woboakau rekeni wototaroka. 10'Esa moi riaka dodoto, niongano-nganono 'o nabii-nabii ma sirasi gee yositota-totara ma Jou 'awi demo. 'Ona ge'ena yotongosono 'o sangisara ma sigoronaka, so nimaduru 'onaka. 11Ma gou-goungu 'ona ge'ena miakisironga yomasanangioka sababu yotahani. Ngini nio'isenokau 'o Ayub wi sabari, de nianakokau kokia ma du'uruku ma Jo'oungu ma Dutu wikula 'o co-catu, sababu ma Jo'oungu ma Dutu 'una 'awi dora 'iamoko de wonasimara'ai. 12Ma 'ifoloiosi ma dekuoka, 'Esa moi riaka dodoto, ge'ena la 'uwa niosasi de 'o sorogaa bolo de 'o dunia bolo de 'o kianikia bato. Salingou kaniongose, "Koge'ena" nako ma goungu koge'ena, bolo "Ko'uwa" nako ma goungu koge'enawa; la 'uwa ma Jo'oungu ma Dutu winihukumu. 13Nako nginioka naga moi yosangisaraku, tanu yomalahidoa. Bolo nako naga moi yosa-sanangi, tanu yonyanyi ma Jo'oungu ma Dutu wisiarene. 14Nako naga moi yopanyake, ge'ena salingou yaki'asoko 'o jamati ma balu-balusu la yakisilahidoa yopa-panyake go'ona. Yakisilahidoa de 'o goooro yakisiesaka de yoga'asoko ma Jou 'awi guata yakisi'aiki. 15Nako manga lahidoa ge'ena yositotara de manga ngo-ngaku, ge'ena ma Jou 'asa wakisi'aiki 'o nyawa yopa-panyake go'ona, de kowosi-singinawau manga so-sowono gee yodi-diaiokau. 16Sababu ge'ena ngini salingou nimangaku nia so-sowono moi de moika, de nimasikalahidoa la ma Jou winisilaha. 'O nyawa yoloa-loa ge'ena manga lahidoa ma guata ma gou-goungu 'iamoko. 17'O Elia ge'ena 'o nyawa biasa kapomatero de de ngone, 'una wolahidoa de wi singina ma gou-goungu la 'uwa 'ibesaka, so koibesakuwa ma do'ingo 'o taunu sa'ange de ma songonano. 18Ge'enaka de wolahidoali 'o besaka woga'asoko, de 'ibesaka so 'o tonaka ma hasili 'isisupuoli. 19'Esa moi riaka dodoto, nako nginioka naga de ma 'ena koyamotekuawau 'o do-dotoko ma Jo'oungu ma Dutuno, de moi yakisigilioli 'o nyawa go'ona ma Jo'oungu ma Dutuka, 20niongano-nganono: Nago'ona 'o nyawa yosowo-sowono moi yakiriwo so yomaogoro 'o dorou yodiai, 'ona yakisipidili 'o nyawa yosowo-sowono go'ona 'o songenoka. De sababu ge'ena to 'ona manga sowono 'o gudai ma Jo'oungu ma Dutu wakokiisanga. Ngoi 'o Yakobus, tinitabea!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\