'O YOHANES 11

1Ma moi ge'ena wimoi wopanyakeku 'awi ronga 'o Lazarus. 'Una de 'awi bira-biranga ngo Maria de ngo Marta yomanoa 'o Betaniaka. 2'O ngo Mariau gumuna gee 'o goooro ma bounu yaowa-owa 'o Yesus wi douku modarisi de mosiesaka de 'ami utu. 3'O Lazarus wopa-panyakeku gu'una 'awi biranga yamididi yobesesongo 'o Yesusika 'ato, "Jou, 'amia iranga gee wonisiboso-bosono gu'una wopanyake." 4'O Yesus wo'isenoka 'o besesongo ge'ena, de kawongosekau, " 'O panyake ge'ena dua sigado kowosisongenuwa. Ne'ena 'idadi la ma Jo'oungu ma Dutu wisiarene, de mita ma sababu ge'ena, ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Ngowaka mita wisiarene." 5'O Yesus wakisibosono ma sala 'o ngo Marta, ngo Maria, de 'o Lazarus. 6Ma gee 'o Yesus wo'isenoka 'ato 'o Lazarus wopanyake, de ka 'una wi singina 'o wange modidiosi kowotagiwasi ge'enaka dau. 7Ge'ena 'ipasa de wongose 'awi do-domoteika, "Nou, ngone polioli 'o Yudeaka." 8'Ona yosango, " 'Aba Guru, 'asa kaipasano 'o Yahudi ma nyawa-nyawa yomau niteto, de ne'ena nomau nogilioli ge'enaka doka?" 9De 'o Yesus wongose 'onaka, " 'O wange moi ma do'ingo 'o takoro mogiooko de modidi. 'O nyawa gee yotagi-tagi 'o wangeka ge'ena koyomasipelekuwa sababu yamake 'o dunia ma darangi. 10Ma 'o nyawa yotagi-tagi 'o obiruku ge'ena yomasipeleke, sababu 'o darangi koi'iwa 'onaka." 11'O Yesus koge'enau wongose, ge'enaka de wongoseli, "Nanga manai 'o Lazarus woma'iduokau, ma dua taika de towisimomiki." 12De 'o Yesus 'awi do-domoteke yongose, "Jou, nako 'o Lazarus kawoma'iduoka ge'ena dua kowido'oawa." 13'O Yesus 'awi dumutu ge'ena 'o Lazarus wosongenukou, duga 'awi do-domoteke 'ona yongose 'o Yesus 'awi dumutu ge'ena kawoma'iduoka. 14Ge'enau so 'o Yesus wakidongose kawakisiti-tiaikau, wongose 'ato, " 'O Lazarus wosongenukou. 15Ma ngoi tomorene mita ma 'orasi wosongene 'ena ngoi koi'iwa kadoka, sababu koge'ena ge'ena 'ifoloi yaowa ma ngale ngini, la ngini 'idadi niongaku ngoino. Nou, ngone potagiou 'o Lazarusika." 16De 'o Tomas gee wisironga mita 'o Sago kawongosekau 'awi ma-manaika 'o Yesus 'awi do-domoteke go'ona, "Nou ngone pomoteke de de 'una, madaka la ngaro ngone pomasidosongene de de 'una!" 17Gee 'o Yesus wa'adono ge'ena 'o Betaniano 'ena 'o Lazarus 'o obiri soatou wi'otaika 'o bo'osuoka. 18'O Betania ge'ena 'o Yerusalemuoka 'ena koikurutuwa, poilia 'o kilo sa'angesani. 19'O Yahudioka manga gudai yaino ngo Maria de ngo Martano ma ngale manga singina yosikuata sababu manga iranga wosongene. 20'O ngo Marta gee mo'isenoka 'o Yesus woboa, de midajai-jai 'ena ngo Maria muna ka 'o woaka. 21'O ngo Marta misoboika 'o Yesus de mongose 'ato, "Jou, nako 'iso ma 'orasi ge'ena de de ngonaka ne'enaka, ma raiokau 'ai iranga gu'una kowosongenuwa. 22Duga ne'ena ma 'orasi ngoi tanako, 'okia bato Jou ngona noga'asoko ma Jo'oungu ma Dutude, ge'ena 'asa wonikula." 23'O Yesus wongose 'o ngo Martaka, " 'Ani iranga 'asa womomikoli." 24'O ngo Marta mosango, "Ia ngoi tanakokau 'o Lazarus dua womomikoli gee ma 'orasi yosonge-songenoka yakisimomiki 'o dunia ma do-dogumoka." 25De 'o Yesus wongoseli 'o ngo Martaka, "Ngoi ne'ena 'o nyawa yosonge-songenuku takisimomi-momiki de takikula 'o 'ahu 'ika-kakali. 'O nyawa gee yongaku-ngaku ngoino ngaro yosongenukou ma dua yowangoli. 26De 'o nyawa yowango-wango gee yongaku-ngaku ngoino, 'ona 'asa kaisi'ado-'adonika koyomakati-tingakuawau de ma Jo'oungu ma Dutu. Ngona nongaku ge'ena?" 27Ngo Marta mosango, "Ia Jou, ma gou-goungu ngoi tongaku ngona ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Ngowaka, ma Koana 'o Nyawa Wosilaha-laha gee ma Jo'oungu ma Dutu wojajiokau 'ato dua noboa 'o duniano ne'ena." 28'O ngo Marta mongoseka koge'ena, de motagi mi'ese ngo Maria to muna 'ami 'esa moi gumuna, de misudu munaka mongose 'ato, " 'O 'Aba Guru naga 'una, 'una wongose 'ato naikasi." 29Ngo Maria kamo'isenoka ge'ena, de mosijai-jai momomiki, so motagi 'o Yesusika. 30Ma 'orasi ge'ena 'o Yesus kowa'adonuawasi 'o soanino so ka gee 'o ngo Marta misobo-sobokokasi. 31'O Yahudi ma nyawa gee ngo Maria mi woaka yaino mi singina yosikua-kuata, mimake ngo Maria mosupu de motagi momatai-taiti so miriniiki, sababu 'ona yongose 'o bo'osuika mosikaika moto-tora. 32So gee ngo Maria ma'adonika 'o Yesusoka de motalibukuku wi bionoka de kamongosekau, "Jou, tei nako 'iso ma 'orasi ge'ena ngona ne'enaka, ma raiokau 'ai iranga kowosongenuwa." 33Gee 'o Yesus mimake 'o ngo Maria moto-tora, de 'o Yahudioka gee ngo Maria mimote-motekino mita yoto-tora, de 'awi singina 'isusa de posironga wobalisaka, 34so wosano 'onaka, "Kiakau wininoaku?" 'Ona yosango, "Jou, nou 'awi bo'osuku nalega." 35Ge'enaka de 'o Yesus wo'ari. 36So 'o Yahudi ma nyawa gee kayongosekau, " Sioko ee, posironga de wisibosonoka 'o Lazarusika!" 37Duga ge'enaka dau munuka yomakadongose 'ato, " 'Unau ge'ena 'o nyawa yorau-rau wakidiai 'idadi yomasimake, de 'ido'oa so kowosi'aikuwa 'o Lazarus 'awi panyake la 'uwa wosongene?" 38'O Yesus 'awi singina posironga de 'isusakauoli, so wotagi 'o bo'osuika. 'O bo'osuku ge'ena 'o teto ya'aruika de 'o teto 'iamo-amoko yositamunika. 39De 'o Yesus kawongosekau, "Niatuluruka ma teto ge'ena." De ngo Marta 'o Lazarus ma biranga gumuna mosango, " 'Etei Jou, 'una wi wange soatou 'o bo'osuku ma dodaka, so ma raiokau wobounukou." 40'O Yesus kawaporoongie wongose ngo Martaka, " Ee Marta, tonisidemokau bolo: Nako ngona nongaku, 'asa namake ma Jo'oungu ma Dutu 'awi kuasa posironga ma amoko." 41So 'ona yatuluru ma teto ge'ena. Ge'enaka de 'o Yesus womatagade 'o diwangie de kawongosekau, "Kasamaowa 'Aba, sababu ngona nosigisenokau 'ai ga-ga'asoko! 42Ngoi tanakokau ngona kaitaurika noisigisene, ma kone'ena tongose la 'o nyawa 'isigi-gilolitino no'ona gee yo'isene de yongaku ma ngale ngoi ne'ena ngona noisulokino." 43Ka koge'ena wongoseka de wo'asoko wakua-kuatie, "Lazarus, nou nosupuno!" 44So wosonge-songenuku gee wosupu. 'Awi giama de wi dou ka de ma sa-saokasi 'o mosa ya'are-'arese, de wi biono ma lu-luunu ma koi'aikuawasi. 'O Yesus wakisuloko 'o nyawa-nyawaka ge'enaka gee kawongosekau, " 'Awi sa-sao niasoseka de winimadaka wotagi-tagi!" 45'O Yahudi ma nyawa ngo Mariaka yaino-ino gee manga gudai yongaku 'o Yesusika ma 'orasi yamake 'o Lazarus wosongenukou de wisimomiki. 46Duga yamuruo naga ge'enaka dau gee koyongaku-ngakuwa yotagi 'o Farisi ma nyawaka de yositotara 'okia naa gee 'o Yesus wodiaiokau. 47So 'o Farisioka de 'o 'imam ma sae-saeke yomatoomu de 'o 'Agamaka ma Hakimi. 'Ona kayongosekau, "Ngone salingou 'okia podiai? 'O nyawa nu'una 'o no-nako 'ihera-herangi 'o gudai wodiai! 48Nako ngone kapowisidipidilika kone'ena, 'o nyawa 'iodumu dua yongaku 'unaka, de ma duanguku 'o Romaka manga balu-balusu dua 'inadoboano de yatorouoka ma Jou 'awi Woa de nanga nyawa 'iodumu!" 49'Onaka naga wimoi 'awi ronga 'o Kayafas, 'una 'o 'Imam ma Amoko ma taunu ge'ena, kawongosekau, "Ngini kokiawa nianako. 50Ngini konianakowa 'ato ma ngale 'o kawasa manga laha, 'ifoloi yaowa womatengo wosongene, 'uwa sigado ngone 'o Yahudioka poodumu pobootuku?" 51'O Kayafas koge'ena wongose, ge'ena ko to 'unawa ma sirete 'awi singinano ma, ma Jo'oungu ma Dutuno, sababu 'una 'o 'Imam ma Amoko ma taunu ge'ena. So 'una wosidemosira 'ato 'o Yesus 'asa wosongene ma ngale 'o Yahudioka ma nyawa. 52De duga ka 'o Yahudiokawa, ma mita watoomu de wadiai ka moi ma Jo'oungu ma Dutu 'awi ngowa-ngowaka gee kiaka naga bato yomati-tingaika. 53'Ikurue ma wange ge'ena 'o Yahudioka manga balu-balusu yomasikagaro ma ngale 'o Yesus wito'oma. 54Ge'enau so 'o Yesus kowomasidumutuawau 'o kawasaka 'o Yahudi ma nyawaka. 'Una woma'aiki ge'enaka dau de wosikaika 'o kotaka gee ma ronga 'o Efraim, 'o tonaka 'ika-kakasa ma datekoka. Ge'enaka dau 'una de 'awi do-domoteke yomanoa. 55Ma 'orasi ge'ena 'isoriokau 'o Yahudioka Wakisisupu 'o Mesiroka ma Wange ma Amoko. 'O nyawa 'o soa-soanoka manga gudai yopasakau 'o Yerusalemuka la yadiai manga 'agamaka ma 'adati ma ngale manga singina yatebini, gee ma wange ma amoko ge'ena koya'adonikawasi. 56'Ona winonu 'o Yesus, de gee yomatoomuno ma Jou 'awi Woaka, 'ona yomakadongose moi de moika, "Kokia to ngini 'ania di-dibangi? Poilia dua 'una kowoboawa 'o wange ma amokoka ne'ena." 57'Ona koge'ena yongose sababu 'o 'imam ma sae-saeke de 'o Farisioka manga pareta yosisupuokau 'ato nago'ona wimake 'o Yesus kiaka naga bato, salingou yosidemo la 'idadi witagoko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\