'O YOHANES 6

1Ge'ena 'ipasano 'o wange muruo naga de 'o Yesus womasingo'otiri wosikaisa 'o Galilea ma talaga ma songonasa, gee yosironga mita 'o Tiberias ma talaga. 2'O nyawa manga gudai wimoteke sababu yamakekau 'o no-nako 'ihera-herangi wodiai ge'ena la 'o nyawa yopa-panyake wakisi'aiki. 3'O Yesus de 'awi do-domoteke yosau 'o gigiede so kadaku ma dekuoka de yomasidogogerie de 'awi do-domoteke. 4Ma 'orasi ge'ena 'o Yahudioka manga Wange ma Amoko ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu Wakisisupu ma Wange ma rame-rame 'isoriokau. 5Gee 'o Yesus womakadutumu 'awi datekino, de wakimake 'o nyawa manga gudai kayotuonou yoboa 'unano, so kawongosekau 'o Filipusika, "Ee Filipus, bika kiaka 'idadi 'o 'inomo po'ija la 'o nyawa yoodumu no'ona 'idadi yo'odomo?" ( 6'O Yesus wanakokau 'okia gee dua wodiai, ma koge'ena wongose sababu womau witaili 'o Filipusika.) 7De 'o Filipus wosango, "Ma roti ma 'ija ngaro 'o pipi 'o saaka ma amoko 'o ratusu modidi ma koyaki'adonuwa 'o nyawa-nyawa no'ona, ngaro 'o nyawa moi ka ma eta-etaka ma." 8De 'o Yesus 'awi do-domoteke wimoioli ge'ena la 'o Andreas, 'o Simon Petrus ma dodoto, kawongosekau, 9"Nongoka 'o ngowaka wimoi 'awi roti 'o ngai motoaka, de 'awi naoko 'o ngai modidioka. Ma ge'ena ma faedaa koi'iwa ma ngale 'o nyawa manga gudaioka no'ona." 10'O Yesus wongose 'awi do-domoteika, "Niakisuloko la 'o nyawa go'ona yogogeruku." Ge'enaka dau de ma 'ubutoka so 'o nyawa-nyawa go'ona yoodumu yogogeruku ge'enaka, poilia yacaana motoaka ka 'o nau-naurosi. 11Ge'enaka de 'o Yesus wa'eseno ma roti ge'ena de wo'amalahakasi ma Jo'oungu ma Dutude, 'asa de ma roti ge'ena wosuloko 'awi do-domoteke yosibula-bula 'o nyawa yoku-kudaika. Deika ma naokoli mita wa'eseno de wo'amalahakasi ma Jo'oungu ma Dutude deika wosuloko yosibula-bula so yoodumu yo'odomo sigado yosibunu-bunusu. 12Gee yakikokipunusoka de 'o Yesus wongose 'awi do-domoteika, " 'O 'inomo ma baili ge'ena niakokitoomu la 'uwa si'ado munuka 'ihalebiru." 13So ma roti 'o ngai motoa gee 'o nyawa ge'ena manga gudai ya'odomoka, 'ena ma baili yatoomuno 'o gogata mogiooko de modidi ya'oma-'omanga! 14'O nyawa yoku-kudai yamakeka 'o Yesus wodiai 'o no-nako 'ihera-herangi de kayongoseku, "Ma goungu nu'una 'o Nabii ma Amoko gee 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'ingose 'ato dua woboa 'o duniano!" 15'O Yesus wakinako 'ona yomau yaino wipakisaa wodadi to 'ona manga Koana. Sababu ge'ena 'una wotagi womasiresene 'o daeraa 'idiko-dikoka. 16Gee 'iobirou de 'o Yesus 'awi do-domoteke yo'uti 'o talagaku. 17Ge'enaka de 'o ngo'otiruku yoparene yosikaika ma talaga ma songonaka doka 'o Kapernaumika. 'Itarusokau 'ena 'o Yesus kowoboawasi 'onaka. 18'Ena ma 'orasi ge'ena 'o talaga yacobokau 'imoku-moku sababu 'o dadoko 'ikuata. 19Gee 'ona yosidete poilia 'o kilo motoa bolo butangau, de wimake 'o Yesus woboa wa'adonou manga ngo'otirino, wotagi-tagi 'o 'akere ma dekuoko. So 'ona yakimodongo ma sala. 20Ma 'o Yesus wongose 'onaka, " 'Uwa nimodongo, ka ngoi ne'ena so!" 21Ge'enaka de 'ona kayomore-morene wisuloko manga ngo'otiriku woparene, de kage'ena ma 'orasi de manga ngo'otiri ge'ena 'itotarokau gee manga dumutika. 22Ma bibinoka, 'o nyawa yoku-kudai gee ka 'o talaga ma songonakasi doka, yanako 'ato kangano 'o ngo'otiri ka 'o ngai moioka duga kadoka. 'Ona yanako 'ato 'o Yesus 'awi do-domoteke yotagiokau de 'o ngo'otiri ge'ena, ma 'o Yesus kowomotekuwa. 23Ge'enaka de 'o ngo'otiri ngai muruo naga 'iboa dokaino 'o Tiberias ma kotano, de yomasidutuku kiaka naga 'o nyawa yoku-kudai 'o roti yo'odo-'odomo ma dateoka gee ma Jou Yesus wo'amalahakasi ma Jo'oungu ma Dutude. 24Gee yoku-kudai yanako 'ato 'o Yesus de 'awi do-domoteke koyaki'iwau ge'enaka, de 'ona mita yokokidoa 'o ngo'otiruku ge'enaka gee, de yotagi 'o Kapernaumika 'o Yesus winonu. 25'O nyawa-nyawa go'ona gee yomakamakeno de 'o Yesus doka 'o talaga ma songonaka, de kayosanokau 'unaka, " 'Aba Guru, kauruo nototarino ne'enaka?" 26'O Yesus wosango, "Ma gou-goungu, ngini ninonu ngoi, ge'ena ko ma ngalewa 'ato niasahekau 'o no-nako 'ihera-herangi todi-diai ma dumutu, ma 'ena sababu ka 'o roti nia'odomokau sigado niosibunu-bunusu. 27Niomanarama 'uwa duga kaniomau niamake 'o 'inomo gee kaiboo-bootokasi de kaitorouokasi. Ma 'ena niomanarama ma ngale niamake 'o 'inomo gee koito-torouwau de nisi'ahu kaisi'ado-'adonika. 'O 'inomo ge'ena dua ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka tinikula, sababu ngoi ma Jo'oungu ma Dutu 'ai Dea gu'una woisitatapuokau ma dumutu ge'ena." 28Ge'enaka de 'ona yosango 'o Yesusika, "Ngomi salingou 'okia miadiai ma ngale miamoteke ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau?" 29'O Yesus wosango, "Ma Jo'oungu ma Dutu womau ngini niongaku ngoino gee woisulo-sulokino." 30'Ona kayongosekau, "Nako koge'ena, 'o no-nako ka'ena 'Aba 'idadi nosidumutu ngomino la miamake de miningaku 'Aba? 'Okia dua 'Aba nodiai? 31Ma sira mia dotumu de mia topora 'o manna ya'odomokau 'o tonaka 'ika-kakasaka, 'isoka 'isilefokau 'o Buku 'Itebi-tebinoka, ' 'Una wakikulakau 'o roti 'o sorogaaku.' " 32Ge'enaka de 'o Yesus wongose 'onaka, "Tinisidemo ne'ena, ko 'o Musawa wokula 'o roti ma dutu gee 'o sorogaaku, ma 'ena 'ai Dea. 33Sababu 'o roti ma dutu gee ma Jo'oungu ma Dutuno, ge'ena la ngoi gee to'utiku daku 'o sorogaaku la takikula 'o 'ahu 'ika-kakali 'o nyawaka 'o duniaka." 34De 'ona yongose 'o Yesusika, " 'Aba, tanu kaitaurika nokula ngomino 'o roti ge'ena." 35'O Yesus wongose 'onaka, "Ngoi ne'ena matero ka 'o 'inomo gee 'o nyawa yakisi'ahu-'ahu. So nago'ona yaino ngoino de 'ingaku, 'ona 'asa koyakisawinuawau de manga kibiti koidudunguawau kaisi'ado-'adonika. 36Ma gee 'isoka tosidemokau nginika, ngaro ngini nimakekau ngoi, ma ngini koniongakuwa. 37'O nyawa 'iodumu gee 'ai Dea wosito-togumokau ngoino ma ngale takipareta, 'asa yoboa ngoino. Ngoi 'asa kotakiitomuwa nago'ona bato yoboa ngoino. 38Sababu ngoi 'o sorogaaka de to'uti, ge'ena ma ngale ko to ngoiwa 'ai mau ma sirete tadiai, ma 'ena to 'una gee woisulo-suloko. 39De nanedau gee woisulo-suloko 'awi mau: 'Una womau la 'o nyawa 'iodumu gee wosito-togumokau ngoino, ka moi ma 'uwa yoisanga. La dua takisimomiki 'o dunia ma do-dogumoka de yowango kaisi'ado-'adonika. 40'Ai Dea woduaka ge'ena la 'o nyawa 'iodumu gee 'ingaku-ngaku ngoi, 'ona yamake 'o 'ahu 'ika-kakali, de takisimomikoli 'o dunia ma do-dogumoka." 41'O Yahudioka yakitu'uduku de yokurubungu sababu 'una wongose 'ato, "Ngoi ne'ena 'o 'inomo daku 'o sorogaaku!" 42'Ona kayongosekau, " 'Etei 'unau ne'ena 'o Yesus 'o Yusuf 'awi ngowaka! Ngone pakinako 'awi dea de 'awi 'esa! De kokia so ne'ena wongose 'ato 'una 'o sorogaaku wo'utiku?" 43Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau 'onaka, " 'Uwau niokurubungu. 44Ka moi ma koidadiwa yoboa de yongaku ngoino, nako 'ai Dea gee woisulo-suloko kowaki'asawa ngoino, de nago'ona yoboa, 'ona 'asa takisimomiki 'o dunia ma do-dogumoka. 45'O nabii manga bukuoka 'isitulisuku konee: ' 'O nyawa 'iodumu 'asa ma Jo'oungu ma Dutu wakidotoko.' So nago'ona gee yosigisene de yomadotoko 'ai Deaka, 'asa yoboa ngoino. 46Ge'ena ko ma ngalewa 'ato naga 'o nyawa wimakekau 'ai Dea. Duga ka ngoi gee ma Jo'oungu ma Dutuoka de taino ge'ena towimakekau 'ai Dea. 47Niongano-nganono: 'O nyawa gee yongaku-ngaku ngoino, 'ona yamakekau 'o 'ahu 'ika-kakali. 48Ngoiou ne'ena 'o 'inomo gee 'o nyawa yakisi'ahu-'ahu. 49'O tonaka 'ika-kakasaka 'ania edete de nia dotumu 'o manna yo'odo-'odomo ma kayosongenoka. 50Ma 'o 'inomo gee dakuuku 'o sorogaaku ge'ena koimaterowa de 'o manna. Nago'ona ya'odomo 'o 'inomo ge'ena, 'ona koyosongenuawau. 51Ngoi ne'ena 'o 'inomo 'o sorogaaku, 'o 'inomo gee 'o nyawa yakisiwango-wango. 'O nyawa gee ya'odomo 'o 'inomo ne'ena, 'asa yo'ahu kaisi'ado-'adonika. 'O 'inomo gee dua tokula ma ngale 'o nyawa 'o duniaka yakisi'ahu, ge'ena la 'ai roese." 52'O Yahudi ma nyawa yo'isenoka de moi de moi yomakaributu kayongosekau, "Kokia 'o nyawa nu'una wonakula 'awi roese la pa'odomo?" 53Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau 'onaka, "Tinisidemo ne'ena! Ngoi ne'ena 'o Nyawa ma Ngowaka. Nako ngini konia'odomuwa 'ai roese de konia'okeruwa 'ai 'aunu, ngini 'asa nio'ahu koitiaiwa. 54'O nyawa gee 'ai roese ya'odomo de 'ai 'aunu ya'okere, 'asa yamake 'o 'ahu 'ika-kakali de 'asa takisimomiki 'o dunia ma do-dogumoka. 55Sababu 'ai roese ge'ena 'o 'inomo ma dutu, de 'ai 'aunu ge'ena 'o 'anggur ma gou-goungu. 56'O nyawa gee 'ai akeme ya'odomo de 'ai 'aunu ya'okere, 'ona ge'ena kaisi'ado-'adonika yomarimoi de de ngoi, de ngoi de de 'ona. 57'Ai Dea 'o 'ahu ma titi gu'una, 'unau woisuloko taino. De ngoi to'ahu sababu 'una. Koge'enali mita 'o nyawa gee ya'odomo 'ai roese, 'asa 'o 'ahu yamake sababu ngoi. 58Ne'enau 'o 'inomo gee 'o sorogaaku 'i'utiku; 'o 'inomo gee koimaterowa de gee nia edete de nia dotumu ya'odo-'odomo. Sababu gee ma 'inomo ge'ena ya'odomoka, ma kayosongenokasi. Ma 'o nyawa gee ya'odomo 'o 'inomo ne'ena, 'asa yo'ahu kaisi'ado-'adonika." 59Ge'ena 'iodumu 'o Yesus wosidemo, gee ma 'orasi wodotoko 'o lo-lomu ma woaka 'o Kapernaumoka. 60Yo'isenoka 'o Yesus 'awi demo-demo ge'ena, de 'awi do-domoteoka naga manga gudai yongose 'ato, " 'O do-dotoko ne'ena kaifoloi 'itubuso. 'O do-dotoko ne'ena komoiwa ya'akunu yamoteke!" 61'O Yesus ma sirete 'awi singina ma dodaka wanako 'ato 'awi do-domoteke yakitu'uduku sababu 'awi demo-demo ge'ena, de kawongosekau, "Ngini nioolukou nimoteke ngoi sababu 'ai demo-demo ge'ena? 62Kokiau dua nako nimake ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka todoali 'o sorogaade 'ai ngii ma sirade? 63'O nyawa po'ahu ge'ena sababu 'o Ngomasa 'Itebi-tebini. Ka 'o nyawa ma guata ge'ena koidadiwa po'ahu. 'O demo-demo gee tosibicara nginika ne'ena, ge'ena la 'o Ngomasa 'Itebi-tebini ma demo-demo, de 'o demo-demo ge'enau 'o nyawa yakisi'ahu-'ahu. 64Ma de ma 'ena mita nginioka naga koyongakuwa." ('O Yesus kamasi-sirakasi womanarama 'ena wakinakokau nago'ona gee dua koyongaku-ngakuwa, de nago'ona dua wihalebiru.) 65Ge'enaka de 'o Yesus wongoseli, "Ge'enau so ngoi tosidemokau nginika 'ato komoiwa moi 'idadi yoboa ngoino nako 'ai Dea kowongosewa 'ato ngini niodadi to ngoi 'ai do-domoteke." 66'Ikurue ma 'orasi ge'ena, 'o nyawa gee wimote-moteke manga gudai wimadakau. 67Ge'enaka de 'o Yesus wakisano 'awi do-domoteke yamogiooko de modidi, "Ngini mita niomau nimadau ngoi?" 68'O Simon Petrus kawongosekau, "Jou, ngomi dua komoikawa miosikaika! Jou 'ani demou ge'ena so 'o nyawa yamake 'o 'ahu 'ika-kakali. 69Ngomi miongaku de mianako Jou ngona ge'ena 'o su-suloko notebi-tebini ma Jo'oungu ma Dutu woniiri-iriki." 70'O Yesus wosango, "Ngoiou tiniiriki nimogiooko de modidi ne'ena. Ma wimoi nginioka naga ge'ena 'o Tokata ma Koana ma su-suloko!" 71'O Yesus 'awi dumutu ge'ena la 'o Yudas, 'o Simon Iskariot 'awi ngowaka. Sababu 'o Yudas ngaro 'o do-domoteke moi gee yamogiooko de modidioka, ma 'una dua 'o Yesus wiwukunu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\