'O LUKAS 12

1'O nyawa yocaanoka yomatoomuno sigado yomasikabe'eto. Yomapoluno de 'o Yesus kawongosekau 'awi do-domoteika, "Niomasitiari 'o Farisioka manga ragika, ge'ena la manga ngelukika. 2'Okia naga gee 'itamu-tamunuku 'asa kaikokisupuoka, de 'iodumu gee 'isigi-gi'iunino 'asa 'o nyawa kayanakoka. 3Ge'enau so 'okia naga gee niosibicara kaniosipongo-pongonino, dua 'asa 'o nyawa 'iodumu yokoki'isene. De 'okia naga gee niosisudu-sudu 'o nyawa manga ngaukika 'o ngii moioka 'ibeno-benoka, 'asa yosikawasa." 4"Niongano-nganono, 'ai ma-manai! 'Uwa niakidomodongo 'ona gee ka nia roese duga 'idadi yato'oma ma koya'akunuwa yadiai 'ifoloide de ge'ena. 5Yaowa tinisidemo nago'onaka salingou niakidomodongo. Salingou winidomodongo ma Jo'oungu ma Dutuka! Sababu 'una 'awi kuasa 'o nyawa manga ngomasa wapidili de mita waki'umo 'o narakaka! Ma gou-goungu tinisidemo ne'ena, salingou winidomodongo ma Jo'oungu ma Dutuka! 6'O tui-tui 'o ngai motoa yawukunu ma 'ija 'o sengi modidioka ma ngale ma 'ija matero koi'iwaka. Ngaro koge'ena ma ka 'o ngai moi ma kowamongoruwa ma Jo'oungu ma Dutu. 7Nia utu nia saekoka ma 'iodumu wadoimokau, sababu ge'ena 'uwa nimodongo, ngini 'ifoloi niobaraguna de 'o gatuaka." 8"Niongano-nganono: 'O nyawa gee yomangaku 'ato 'ona to ngoi 'ai do-domoteke 'o kawasa manga bionoka, ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka mita 'asa tosimaigoungu 'ato 'ona ge'ena to ngoi 'ai do-domoteke ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mala'ekati 'iodumu ma bionoka. 9Ma 'o nyawa gee yomasipongonoka 'o kawasa manga bionoka 'ato 'ona to ngoi 'ai do-domoteke, 'onaka mita ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka 'asa tomadidumu ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mala'ekati 'iodumu ma bionoka. 10Nako moikani 'o kianikia yongose ma ngale 'iitomo ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka, ge'ena kayakisilahakasi manga so-sowono ge'ena. Ma nago'ona yosito-torou 'o Ngomasa 'Itebi-tebini, ge'ena koyakisilahawau. 11Ngini dua ni'asa 'o lo-lomu ma woa-woaka ma ngale ni'urusu 'o pamareta bolo yopa-pareta manga bionoka, ge'ena 'uwa niododato ma ngale kokia salingou nimariwo bolo 'okia salingou ngini niongose. 12Sababu 'okia naga gee salingou niongose, dua 'o Ngomasa 'Itebi-tebini nisidotoko ma 'orasi ya'adono de." 13Wimoi yoku-kudaioka dau gee kawongosekau 'o Yesusika, " 'Aba Guru, bika nosuloko 'ai riakika la woisibula 'amia warisi." 14'O Yesus wosango, " 'Esa moi, komoiwa 'igorakie ngoi todadi hakimi bolo tinisibula nimididi nia warisi!" 15Ge'enaka de 'o nyawa yoodumika ge'enaka dau gee 'o Yesus wongose, "Nimasidi-diai de niomanako-nako, 'uwa sigado niodopokana 'o harataa. Sababu 'o nyawa ma 'ahu koge'enanowa duga ngaro 'o harataa kaipoludeu ma." 16Ge'enaka de 'o Yesus wosijarita 'o 'ade-'ade ne'ena: "Naga wimoi wokaya-kaya, 'awi tonaka ma hasili 'iamoko. 17'Una watiba-tibangi 'awi singina ma dodaka, ' 'Ai tonaka ma hasili ne'ena kokiakawau tosidaoto. Kokia toda'akali ne'ena?' 18Ge'enaka de womatiba-tibangioli de ka 'una ma sireteka wongose, 'Aa, ngoi todamakekau ma 'akali; 'ai rawongo dua tosuloko yakokipiakoro deika tosigoko 'ifoloiosi 'iamokie. Ge'enakau dua tosidaoto 'ai bira de 'ai kia sonaa 'iregu-regu.' 19'Asa de wongoseli kawisinginaka, ' 'Alele! Tosanangioka ngoi! 'Okia sonaa yaowa-owa 'iodumu de ma 'enau de dua koibootuwa de ma tau-taunu. So tomaomasikau ne'ena! To'odomo de to'okere de katomasa-sanangiou!' 20Duga ma Jo'oungu ma Dutu wongose 'unaka, 'Ee haga-haga! Kane'ena ma obiri ngona 'asa nosongene, de nago'ona dua yodaene 'ani harataa 'iodumu gee napoluno nomadengoka?' 21Koge'enali mita 'idadi de 'o nyawa gee yomau 'o harataa yomadolomu ma ngale yomadengoka, ma koyomariwowa ma ngale yodadi kaya ma Jo'oungu ma Dutuoka." 22Ge'enaka de 'o Yesus wongose 'awi do-domoteika, "Ma sababu ge'enau so ngoi tongose, ' 'Uwa niododato ma ngale 'ania 'ahu, ge'ena la 'okia dua nia'odomo de niapake.' 23Sababu nanga 'ahu 'ifoloi 'ibaraguna de 'o 'inomo, de nanga roese 'ifoloi 'ibaraguna de 'o pakeangi. 24Nialega 'o wogono! 'Ena koimadutudukuwa, koimadugutukuwa, de mita ma rawongo koi'iwa. Ma ma Jo'oungu ma Dutu wasowohi! Ngini 'ifoloi niobaraguna de 'o sagala namoro so nginiosi 'ifoloi ma Jo'oungu ma Dutu winipaliara! 25Nago'ona nginioka ne'ena yodo-dodato so manga 'umuru 'iganapu ngaro ka ma eta ma? 26Nako ka 'o hali ma dingoono ge'ena ma koidadiwa niadiai, 'ido'oa so niododato 'o hali 'iregu-regu. 27Nialega kokia 'o bunga-bunga 'o godoaka 'i'oode; 'o bunga-bunga ge'ena koimanaramuwa, de mita koimadugurituwa ma pakeangi. Ma ma Koana 'o Salomo koge'ena wi kaya ma koma'iwa womapakeangi ma sure 'isoka 'o bunga-bunga ge'ena! 28'O 'ubutu 'o godoaka 'i'oo ne'ena ma wange de ma bibinoka yatuuku yabootokau, ma ma Jo'oungu ma Dutu wadiai koge'ena ma sure. De nginioli! Ma ngini koniongakuwa rekeni! 29So 'uwa niododato de 'uwa nia singina 'iruahe, ma ngale dua 'okia nia'odomo de nia'okere. 30Koge'ena, ge'ena godagee 'o nyawa ma Jo'oungu ma Dutu kowinako-nakowa yodo-dopokana. 'Ena momongo 'ania Dea wanako 'ato ngini nioparaluu 'iodumu ge'ena. 31Ma ngini salingou niomariwo la ma Jo'oungu ma Dutu wopareta 'ania 'ahu ma sigoronaka, la 'iregu-regu mita 'asa ma Jo'oungu ma Dutu winikula." 32"Ngini gee koniokudaiokawa, 'uwa nimodongo! Sababu ma Jo'oungu ma Dutu woduaka winikula 'o co-catu 'awi paretano. 33Niawukunu nia harataa de ma pipi niakikula 'o nyawa yosusa-susaka. Nimaditiai nia pipi ma ngii koito-torouwau; ge'ena la 'o harataa 'idao-daotika 'o sorogaaka. 'O harataa ge'ena koiisanguawau, sababu yotosi-tosiki koidadiwa yatosiki, de 'o bobete koyatorouwa. 34Sababu kiaka naga 'ania harataa, 'ania singina mita ge'enaka!" 35"Niomajaga-jaga niodaari 'okia sonaa moi-moi. Ngini salingou nimapakeangi nimadudu-duanga de nia silo 'uwa 'isonge-songene. 36'Isoka 'o ro-riwo gee wida-damaa manga tuangi wolio 'o ngaamoko ma rameno. Nako ma tuangi gu'una woboa de 'o ngorana watoteke, 'ona 'asa yomatai-taiti widebelenga. 37Ge'ena posironga yosanangioka 'o ro-riwo gee ma 'orasi manga tuangi woboa 'ena wakisidatadaenino yoda-damaa ma 'orasi woboa. Tinidongose ne'ena: Ma tuangi gu'una 'asa womadudu-duanga de wosuloko 'awi ro-riwo yokokigogeruku, de wakileleani. 38Posironga yosanangioka 'o ro-riwo go'ona gee nako manga tuangi woboa 'ena 'ona yomadudu-duanga wida-dadanu ngaro 'o utu goronau bolo ikasi! 39Niongano-nganono ne'ena! Nako 'o woa ma dutu wanakokau 'o takoro muruo yotosi-tosiki yoboa, dua wojagakou la yotosi-tosiki go'ona koidadiwa yowosama 'awi woaka. 40Sababu ge'ena ngini mita salingou niomajaga-jaga, sababu ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka dua toboali ngini konianakowa ma 'orasi." 41'O Petrus wosano, "Jou, 'o do-dotoko ne'ena nositago-tago ngomino bolo 'o nyawa 'iodumika?" 42'O Yesus wosango, "Tositago-tago 'o ro-riwoka gee wosingou-ngounu de woba-barija, sigado 'awi tuangi wigoraka wodadi 'o ro-riwo 'iregu-regu manga balusu la wakisi'aturu de wakisi'odomo. 43Wosanangioka 'o ro-riwo gee nako 'awi tuangi wolio de wisida-daenino 'ena 'awi manarama wadiai! 44Tinisidemo ne'ena: Ma tuangi gu'una 'asa wisijaga 'awi harataa 'iodumu 'o ro-riwoka gu'una. 45Ma nako 'o ro-riwo gu'una 'awi singina ma dodaka wongose 'ato, ' 'Ai tuangi 'o do'ingosi 'asa wolio,' ge'enaka de wakipa'asana 'o ro-riwo 'iregu yoodumu de wo'odomo de wo'okere wosigeto-geto, 46so 'awi tuangi gu'una dua wolio ma wange de ma takoro kowosidongoowa. De 'o ro-riwo gu'una 'asa 'awi tuangi witeto-tetorie de widiai kaimatero de 'o nyawa gee koyosingou-ngounuwa manga tuangika. 47'O ro-riwo gu'una gee wanakokau 'awi tuangi wi mau ma kowadiaiwa, ge'ena dua wipa'asana wisirioka. 48Ma 'o ro-riwo gee kowanakowa 'awi tuangi wi mau, de wadiai 'o kianikia moi koyadaenuwa sigado wipesana, ge'ena 'asa wipesana kowikuatuwa. Sababu 'o nyawa gee 'o gudaiou yakikula, dua 'o gudaioli yakiga'asoko 'onaka. De 'o nyawa gee 'o gudaiou yakisijaga, 'onaka mita 'asa yakiga'asoko 'o gudai." 49"Ngoi toboa ma ngale 'isoka 'o 'uku tosidadi 'o duniaka ne'ena. De 'ifoloi yaowa nako ma 'uku ge'ena 'ilurusokau! 50De ma 'enasi 'o sangisara ma dubusoka gee salingou tamoku. De 'ai singina 'isusa 'ifoloi gedagee ge'ena koidadiwasi. 51Bolo ngini niomangano-nganono ngoi toboa ma ngale to'asa 'o sikatiai 'o duniano? Ko'uwa, ko 'o sikatiaiwa, ma 'ena 'o kadi-dingaka. 52So ne'ena de 'isikaika, 'o woa moi gee yamotoakani 'asa yomakalawani ma ngale ngoi. Yaruangeno yakidaari yamididi, bolo yamididino yakidaari yaruange. 53'O dea 'asa yolawani manga ngowaka 'o naurika, de 'o ngowaka 'o nauru 'asa yolawani manga deaka. 'O 'esa 'asa yolawani manga ngowaka 'o ngewekaka, de 'o ngowaka 'o ngeweka 'asa yolawani manga 'esaka. 'O dungunu 'o bereki 'asa yakilawani manga dungunu 'o gooka, de 'o dungunu 'o gooka 'asa yolawani manga dungunu 'o berekika." 54'O Yesus wongose mita 'o nyawa yoku-kudaika, "Nako ngini niamake 'o lobi 'idoa dai 'o wange ma dumunoko 'idadu, ge'ena ngini kaniongoseka, 'Dua 'ibesaka.' De ma goungu 'ibesaka. 55Nako ngini niamao 'o dadoko 'o koresaraku, ge'ena kaniongoseka, 'Dua 'iogoro.' De ma goungu 'iogoro. 56Ngini ne'ena nioduaka nima'uca-uca! Ngini 'idadi niosikanako dua 'ibesaka bolo 'iogoro kaniamake 'o diwanga de 'o dunia ma lugo. Ma 'ido'oa so 'o 'orasi ma no-nako koniosikanakowa 'okia 'asa 'idadi?" 57" 'Ido'oa so ngini ma sirete konia'akunuwa niositantuu 'okia 'itiai? 58Nako naga 'o nyawa nikalaki 'o hakimika, ge'ena nimariwo de ma goungu ma ngale niosikatiai 'ania parakara ge'ena de woka-kalaki gu'una ma 'orasi ngini ka 'o ngekomikasi. Nako ko'uwa de dua 'una wini'asa 'o hakimika de 'o hakimi 'asa nisisarakani 'o polisika, de 'o polisi nisingosama 'o buika. 59Tinidongose ne'ena: Ngini dua koniosupuwa 'o buioka nako koniokulawasi nia bo-bangu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\